Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr19 Απρ 2011

Incidenti sui luoghi di lavoro:sentenza "storica" in Corte di Assise a Torino

Incidenti sui luoghi di lavoro: sentenza "storica" in Corte di Assise a Torino Nella sentenza per la morte degli operai della Thyssen Krupp previsto il dolo. 16 anni e 6 all'AD: è omicidio volontario e non colposo. Un "arma" di giustizia potente anche per le vittime della strada. La sentenza per la morte degli operai della Thyssen Krupp di Torino è stato detto è una sentenza esemplare. Non c’è da gioirne perche dietro alla sentenza ci sono i morti (che non verranno restituiti alla vita) ed i loro familiari e davanti alla stessa sentenza ci sono le condanne (ancora non definitive) e quindi i colpevoli (con la prospettiva di galera non eludibile) e le loro famiglie. Ma la sentenza “scardina” le consuetudini giurisprudenziali – anche se come ha detto il Pm Guariniello : “abbiamo trovato in Cassazione oltre 40 sentenze di condanna con questa imputazione” - che rubricavano gli incidenti sui luoghi di lavoro e sulla strada come omicidio colposo (art. 589 c.p.). Dall'omicidio colposo si passa all'omicidio volontario individuando nell'azione il dolo. Ora la sentenza farà assumere maggiore responsabilità ad Amministratori delegati, Dirigenti e/o proprietari di imprese (private) che negli anni, consapevolmente o meno, hanno disatteso le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma sonni meno tranquilli dovranno dormire dirigenti ed amministratori proprietari di infrastrutture stradali sulle quali avvengono incidenti gravi e mortali anche a causa del loro cattivo stato di manutenzione. La sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino, dunque, non riporta solo confermata la prevedibilità dell’evento (non potevo non prevedere che omettendo di mantenere l’impianto sarebbe potuto succedere quello che poi è successo) ma sancisce il dolo che sta dietro l’azione omissiva, la volontarietà del rischio e dell’accaduto, dall’inizio alla fine. Ma questo è stato possibile anche grazie all’azione immediata di indagine (sequestri di materiali, perquisizioni anche nei computer aziendali, mail tra Dirigenti, ecc). Anche per gli incidenti stradali potrà aprirsi un’altra pagina. Aldilà delle richieste di modifica dell’ inasprimento delle pene previste nel Codice oggi. Passare con il rosso ed uccidere, guidare in stato di ubriachezza ed uccidere, uccidere pedoni sulle strisce pedonali, guidare al alta velocità, specialmente in area urbana – per citare alcune azioni dove può essere dimostrato dolo (si vedrà se diretto, indiretto o “colpa cosciente”) – non era solo prevedibile come evento. E’ dunque sempre più necessario preparare tutti gli agenti accertatori di incidenti stradali a compiere con tempestività le azioni di indagine e di inquadramento del “teatro dell’evento”, la strada (come nel caso della Tissen, il luogo dell’incidente). Raccogliendo indizi, “fotografando” il teatro dell’azione delittuosa. E’ quello che le Organizzazioni delle vittime hanno ribadito anche nel recente Meeting delle ONG di Washington chiedendo agli Stati Membri – di ONU e OMS – di aggiornare le leggi in materia. Anche la stessa magistratura (è eccezionale la sintonia tra togati e giudici popolari nella Corte di Assise di Torino sulla sentenza Tissen) deve tornare, sempre più, a guardare gli incidenti stradali non solo come una triste abitudine di cattivi comportamenti di chi guida un veicolo ma anche come un coacervo di azioni e responsabilità – pubbliche e private – che vanno sanzionate. Gli incidenti stradali sono 4 volte i morti sui luoghi di lavoro, ogni anno, in Italia. Tra gli stessi morti sui luoghi di lavoro ben il 52% sono morti da incidente stradale (nell'esercizio di un'attività lavorativa sulla strada - autotrasporto merci, persone, cantieri mobili - e quelle "in itinere", cioè nel tragitto casa-lavoro-casa). Ecco perché la sentenza di Torino da ai familiari delle vittime ed alle vittime possibilità di una speranza di giustizia. E la giustizia fatta costituirà un elemento di deterrenza forte capace di “convincere” tutti noi che è utile non compiere azioni delittuose. FLG - FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS

Δεν υπάρχουν σχόλια: