Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr6 Οκτ 2009

OΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ : ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ


Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μια πολιτική που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση του αριθμού των νεκρών και τραυματιών στους δρόμους. Η επιβολή κυρώσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου, πολύ συχνά οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν οι παραβάσεις διαπράττονται με όχημα ταξινομημένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου διαπράχθηκε η παράβαση. Ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών θα επιτρέψει τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου για τις πλέον επικίνδυνες τροχαίες παραβάσεις.
ΠΡΑΞΗ
Πρόταση για οδηγία τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2008 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιβολής του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας [COM(2008) 151 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
ΣΥΝΟΨΗ
Οι οδικές παραβάσεις που διαπράττονται σε ένα κράτος μέλος με όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος παραμένουν συχνά ατιμώρητες. Έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες μεταξύ αρκετών κρατών μελών με σκοπό να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την ατιμωρησία, αλλά η εφαρμογή τους αποδείχθηκε δύσκολη. Η απουσία επιβολής κυρώσεων σε παραβάτες μη μόνιμους κατοίκους μειώνει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια όπως αυτή εφαρμόζεται σε επίπεδο κρατών μελών, και επιφέρει διακρίσεις σε βάρος των οδηγών μονίμων κατοίκων.
Στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι η διευκόλυνση της επιβολής κυρώσεων στους οδηγούς που διαπράττουν παράβαση σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος ταξινόμησης του οχήματος.
Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων που θα καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στις αρχές τού κράτους μέλους, στο οποίο έλαβε χώρα μια τροχαία παράβαση, να εντοπίζει τον παραβάτη και να τού κοινοποιεί την κύρωση που προκύπτει από την εν λόγω παράβαση.
Πεδίο εφαρμογής
Οι παραβάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία είναι οι παραβάσεις:
· που προκαλούν το μέγιστο αριθμό ατυχημάτων και θανάτων στους δρόμους (υπέρβαση ταχύτητας *, μη χρήση τής ζώνης ασφαλείας *, παραβίαση φωτεινού κόκκινου σηματοδότη*, οδήγηση σε κατάσταση μέθης *)
· που επισύρουν κυρώσεις οι οποίες είναι ή περιλαμβάνουν πρόστιμο.
Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών
Όταν έχει διαπραχθεί παράβαση σε ένα κράτος μέλος με όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, και εφόσον δεν κατέστη δυνατό να επιβληθούν κυρώσεις στον παραβάτη από την αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη δίωξη της παράβασης στο κράτος παράβασης, η αρμόδια αρχή τού εν λόγω κράτους αποστέλλει τον αριθμό κυκλοφορίας και τις πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και τον τόπο τής παράβασης στην αρμόδια αρχή τού κράτους κατοικίας τού παραβάτη.
Η αρμόδια αρχή τού κράτους κατοικίας * διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή τού κράτους παράβασης* τις πληροφορίες σχετικά με το όχημα και τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
Κοινοποίηση της παράβασης
Μόλις η αρμόδια αρχή τού κράτους παράβασης παραλάβει τις πληροφορίες αυτές, αποστέλλει μια κοινοποίηση παράβασης στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της παράβασης, αναφέρει το ύψος τού προστίμου που πρέπει να καταβληθεί, καθώς και τις δυνατότητες αμφισβήτησης και άσκησης προσφυγής. Η κοινοποίηση της παράβασης συντάσσεται στην ή τις επίσημη (ες) γλώσσα (ες) τού κράτους κατοικίας.
Κεντρικές αρχές
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει μια κεντρική αρχή που θα παρέχει συνδρομή στην εφαρμογή τής παρούσας οδηγίας. Κάθε πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάστηκαν μέσω αυτού του συστήματος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην κεντρική αρχή τού κράτους κατοικίας ζητώντας να έχει πρόσβαση σε, να διορθώσει ή να διαγράψει εσφαλμένα δεδομένα ή δεδομένα που καταγράφηκαν παράνομα.
Πλαίσιο
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια που ξεκίνησε το 2003 στοχεύει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων στους δρόμους, το 2010. Το 2001, 54000 άτομα απεβίωσαν στους δρόμους των 27 κρατών μελών. Κατά την περίοδο 2001-2007 ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε κατά 20%, αλλά παρότι ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους μειώθηκε κατά 6% το 2004 και κατά 5% το 2006, δεν υποχώρησε το 2007, καταγράφοντας 43 000 θανάτους. Η παρούσα πρόταση οδηγίας απαντά στον στόχο τής ενθάρρυνσης των χρηστών των δρόμων για τήρηση καλύτερης στάσης, μέσω της αυστηρότερης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία.
Λέξεις – κλειδιά της πράξης
· Κράτος παράβασης: κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση.
· Κράτος κατοικίας: το κράτος μέλος όπου έχει ταξινομηθεί το όχημα με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.
· Υπέρβαση ταχύτητας: η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στο κράτος παράβασης για την οδό ή τον τύπου τού σχετικού οχήματος.
· Οδήγηση σε κατάσταση μέθης: η οδήγηση με δείκτη αλκοολαιμίας υψηλότερο από τον ισχύοντα μέγιστο δείκτη στο κράτος παράβασης.
· Μη χρήση τής ζώνης ασφαλείας: μη συμμόρφωση στην απαίτηση χρήσης τής ζώνης ασφαλείας ή χρήσης συστήματος συγκράτησης παιδιών, εφόσον η χρήση τέτοιων συστημάτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την εθνική νομοθεσία τού κράτους παράβασης.
· Παραβίαση φωτεινού κόκκινου σηματοδότη: η διέλευση οχήματος με κόκκινο, όπως αυτή ορίζεται στη νομοθεσία τού κράτους παράβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: