Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr14 Ιαν 2015

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Ανίσχυρες και ανεφάρμοστες οι σχετικές διατάξεις (1)
 
Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν ανίσχυρες και αντίθετες  οι διατάξεις  του τετάρτου άρθρου εδάφ. γ΄ και στ΄ περ. 3 και 5 του νόμου 4092/2012, , κατ’ άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, λόγω της ευθείας αντίθεσής τους προς το άρθρο 1 παρ. 4 της Δεύτερης Οδηγίας του Συμβουλίου της 30.12.1983 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων» (84/5/ΕΟΚ). Είναι δε ευθέως αντίθετες οι ανωτέρω διατάξεις προς εκείνες της Οδηγίας που προαναφέρθηκε, αφού,περιορίζοντας την αξίωση κατά Επικουρικού Κεφαλαίου στα ποσά που αναφέρονται στην  σχετική διάταξη του νόμου (Ν.4092/2012), μειώνουν στα ποσά αυτά τη μεγαλύτερη τούτου αξίωση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, ήτοι κάτω του ελαχίστου ορίου της οικείας ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ, κατά την ανωτέρω Οδηγία, η οποία, λόγω του παραπάνω σαφούς περιεχομένου της, έχει άμεση εφαρμογή, η αξίωση αυτή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου  δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα αυτά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης.
 
Περιορισμός Ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου
και για τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις
κρίνεται αντισυνταγματικός
και αντίθετος προς την ΕΣΔΑ
 
  Οι διατάξεις του εδ. στ΄ περ. 3, του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 που ορίζουν, ότι «η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου ......», είναι ανίσχυρες, επειδή, καταργώντας,  αναδρομικά, και τις υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου 4092/2012,  ενοχικές αξιώσεις, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έχει κυρωθεί, μαζί με τη Σύμβαση, με το νδ 53/1974, με υπερνομοθετική, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ισχύ, καθόσον στην περιουσία που προστατεύεται από τα παραπάνω άρθρα περιλαμβάνονται, πλην άλλων και οι απλώς γεγενημένες κατά το εθνικό δίκαιο περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει νόμιμη  προσδοκίαδικαστικής ικανοποίησής τους, βάσει του ισχύοντος πριν την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικού καθεστώτος.
  Η  τροποποιηθείσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του πδ/237/1986 που κατά τη γραμματική της διατύπωση ορίζει, ότι «Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση .....».
 Συνεπώς «στις μη θιγόμενες αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση» περιλαμβάνονται (τουλάχιστον και εκείνες) που κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησής τους στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν ίσχυε ο ως άνω τροποποιητικός νόμος, αφού διαφορετικά, θα θίγονταν αναδρομικά, τα γεγενημένα και απαιτητά σχετικά δικαιώματα της ενάγουσας κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής περί ισότητας και προστασίας της ιδιοκτησίας.
  Στην προκείμενη περίπτωση η κρινόμενη αγωγή, οι ένδικες αξιώσεις της ενάγουσας σε βάρος του εκκαλούντος – Επικουρικού Κεφαλαίου, συζητήθηκαν ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 10-10-2011, δηλαδή σε χρονικό σημείο κατά το οποίοδεν είχε ακόμη δημοσιευθεί ο προαναφερθείς τροποποιητικός νόμος (4092/8-­11-2012 με το τέταρτο άρθρο του οποίου περιορίζεται η έναντι των ζημιωθέντων σε αυτοκινητικό ατύχημα ευθύνη του Ε.Κ.), ανεξάρτητα του ότι η εκκαλουμένη οριστική απόφαση εκδόθηκε (δημοσιεύθηκε στις 9-3-2013) μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου. Έτσι,  οι αξιώσεις της ενάγουσας δεν καταλαμβάνονται από τις ως άνω τροποποιηθείσες διατάξεις, με συνέπεια να μην περιορίζεται ποσοτικά η ευθύνη του εναγόμενου Ε.Κ.
 
 
Σύγκρουση ΙΧΕ και μοτοποδηλάτου
κατά την είσοδο αυτού από βοηθητική οδό σε Εθνική Οδό
Παραβίαση ΣΤΟΠ –Λανθασμένος αποφευκτικός ελιγμός (1)
 
Υπαιτιότητα 60% του οδηγού του ΙΧΕ, ο οποίος ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης,  (που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αντανακλαστικών κινήσεών του) δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την μοτοποδηλάτου να  εισέρχεται από βοηθητική οδό σε Εθνική οδό και να διασχίζει το ρεύμα πορείας του  με πρόθεση να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα εκτελώντας αναστροφή. Έτσι, αντί να προβεί σε ασφαλή τροχοπέδηση ώστε να επιτρέψει στη θανούσα να ολοκληρώσει την κίνησή της, ενήργησε εσφαλμένο ελιγμό προς τα αριστερά της πορείας του, εντός του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, όπου εισερχόταν εκείνη τη στιγμή και το μοτοποδήλατο.
 Υπαιτιότητα 40% της οδηγού μοτοποδηλάτου που επιχείρησε ανεπίτρεπτα να διασχίσει το οδόστρωμα της Π.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας παραβιάζοντας τη διπλή συνεχή διαγράμμιση, ενώ παράλληλα, μολονότι η βοηθητική οδός, στην οποία κινείτο, είχε πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας («SΤΟΡ») σε σχέση με την εθνική οδό, δεν διέκοψε τελείως την πορεία της πριν την είσοδό της στην Εθνική οδό.
 
 
Ψυχική Οδύνη Αλλοδαπών
Εφαρμοστέο ΑΜΕΣΑ το Ελληνικό Δίκαιο (ΑΚ 26, 932) (3)
 
   Σε περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η νομιμοποίηση εκείνων που ζητούν με αγωγή την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, θα εφαρμοσθεί, με βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του Α.Κ. αμέσως το Ελληνικό Δίκαιο, χωρίς την παρεμβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. με την οποία θα προσδιορισθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριμένος ενάγων ανήκει στο κύκλο των δικαιουμένων προσώπων ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση το (μη εφαρμοστέο όμως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση, ως προς τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση.
  Στην περίπτωση που αμφισβητηθεί η συγγενική ιδιότητα , (π.χ η ύπαρξη ή όχι γάμου ή συγγενικής σχέσης γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17­-24 του ΑΚ (κατά περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος.
 
 
Έφεση κατά μη Οριστικής Αποφάσεως
 
 Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεών της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για την όλη δίκη. Ο κανόνας αυτός κάμπτεται στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή ομοδικία (υποκειμενική σώρευση αγωγών) ή αντικειμενική σώρευση αγωγών που συνεκδικάζονται και η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς έναν ή ορισμένους ομοδίκους, μη οριστική δε ως προς τους λοιπούς ή προς άλλη συνεκδικαζόμενη αγωγή. Στην περίπτωση κατά την οποία ενώνονται σε κοινή διαδικασία περισσότερες έννομες σχέσεις δίκης, που συνδέουν διάφορα υποκείμενα, χωρίς να χάνεται ή να επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονομική θέση του καθένα απέναντι στους λοιπούς, η έναντι κάθε ομοδίκου οριστική διάγνωση έχει αυτοτέλειακαι η ως προς αυτόν κρίση περατώνει έναντι αυτού τη δίκη. Έκτοτε, συνεπώς, η απόφαση είναι ως προς αυτόν εκκλητή, και πριν ακόμη εκδοθεί οριστική απόφαση έναντι των λοιπών ομοδίκων.
 
 
 
         
Σχόλια – Παρατηρήσεις
 
1)Αντισυνταγματικότητα Ν.4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο
Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση ακολουθεί την κρατούσα πλέον άποψη της νομολογίας ως και η Εφ.Αθ.1958/2014 ΕΣυγκΔ 2014/4 επ.
 ως και Εφ.Αθ.3696/2014 ΕΣυγκΔ 2014/235.
Bλ. Ομοίως και  Μον.Πρ.Αθ.3941/2012, ΕΣυγκΔ 2012/455,Μον.Πρ.Αθ.3905/2012,
 ΕΣυγκΔ 2012/465, Μον.Πρ.Αθ. 3977/2012 ΕΣυγκΔ 504/2012, Μον Πρ.Αθ. 3903/2012, ΕΣυγκΔ 2012/516, Μον.Πρ.Κατερ. 31/2012 ΕΣυγκΔ 2013/32,Μον.Πρ.Αθ.1564/2013, ΕΣυγκΔ 2013/267, Εφ.Καλ. 28/2013 ΕΣυγκΔ 2013/380, Εφ.Ιωαν.345/2013, ΕΣυγκΔ, 2013/512,
 ΔΕΕ C 277/12 ΕΣυγκΔ 2013/368, βλ. σχετικώς και άρθρο Ηλία Κλάππα

2) Λανθασμένος Αποφευκτικός ελιγμός
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων μετά από είσοδο του ΙΧΕ στο αντίθετο ρεύμα προς αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης με ΔΧ Φορτηγό  το οποίο είχε εισέλθει αντικανονικώς  στο ρεύμα πορείας του ΙΧΕ. Υπαιτιότης 60% του αντικανονικώς εισελθόντος ΔΧ φορτηγούκαι 40% του ΙΧΕ που αναγκάσθηκε για να αποφύγει την επαπειλούμενη μετωπική σύγκρουση να εισέλθει στο αντίθετο προς την πορεία του ρεύμα. Η σύγκρουση όμως δεν απεφεύχθη  καθότι ο οδηγός του ΔΧ φορτηγού προσπάθησε ταυτοχρόνως να επαναφέρει το όχημά του στο ρεύμα πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει επί του ΙΧΕ. ΑΠ 1837/2005 ΣΕΣυγκΔ 2006/87
Πηγή: http://www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: