Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Ιαν 2015

Έλεγχος της νομιμότητας της κυκλοφορίας των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366
17 Φεβρουαρίου 2014
4827
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ456/οικ.8679/662/14
Έλεγχος της νομιμότητας της κυκλοφορίας των ημε−
δαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορι−
κών επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς τακτικές
λεωφορειακές γραμμές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του N. 3534/2007
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/23.02.2007),
β) το N. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για
τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 49/10.03.2006), όπως ισχύει,
γ) του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 (L 300/14−11−2009)
και των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτο−
κόλλων Οδικών Μεταφορών, όπου η Ελλάδα αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος,
δ) παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 1906/1990 (ΦΕΚ Α΄ 157/
08.08.2012), όπως ισχύει,
ε) της υπ’ αριθμ. Φ450/38668/3534 «Διοικητικές κυ−
ρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85
του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους
οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Β΄
2061/23.08.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομικών – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
στ) της Αριθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋπο−
θέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών
τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφο−
ρεία» (ΦΕΚ Β΄ 250/13.02.2013) απόφασης του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ) του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152/25.06.2013) με το οποίο
τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141/21.06.2012)
και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων,
η) της υπ’ αριθμ. 329/03−07−2013 «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 1655/04.07.2013) κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Την ανάγκη καθορισμού των επιβαλλόμενων κυρώ−
σεων για τις διαπιστούμενες παραβάσεις της εθνικής
και κοινοτικής νομοθεσίας επιβατικών μεταφορών από
ημεδαπά και αλλοδαπά λεωφορεία που εκτελούν διε−
θνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης ανά συγκεκριμένη παρά−
βαση των διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώ−
σεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα τους.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας:
1. Παράβαση είναι η μη συμμόρφωση προς το ισχύον
εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις προβλέ−
ψεις διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων,
όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και σχε−
τίζονται με τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.
2. Διοικητικό πρόστιμο είναι το χρηματικό πρόστιμο
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου στη
μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή τακτι−
κή λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης
προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τα−
κτικών λεωφορειακών γραμμών.
3. Διοικητική κύρωση είναι η κύρωση που επιβάλλεται
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μετα−
φορών (εφεξής ΔΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (εφεξής Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.) και πράξη
του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
στην μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή
τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφω−
σης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών.
4. Σύσταση είναι η διοικητική κύρωση με την οποία
η ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., μετά από εισήγηση αυτής και
πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.
ΜΕ.ΔΙ. εφιστά την προσοχή της μεταφορικής επιχείρη−
σης που διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή
για λόγους μη συμμόρφωσης αυτής προς το ισχύον κα−
νονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών
4828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γραμμών εν όψει επιβολής περαιτέρω διοικητικών κυρώ−
σεων σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης.
5. Αναστολή/προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης εί−
ναι η διοικητική κύρωση προσωρινής άρσης της ισχύος
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
η οποία επιβάλλεται μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφο−
ρών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης της
μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο έως ότου παρέλθει το κατά περίπτωση προ−
βλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά, για τις αλλοδαπές
κοινοτικές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν δι−
εθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών
μελών της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα
ο όρος «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμο−
ποιείται αντί του όρου «αναστολή». Στο παρόν κείμενο
όπου η παράβαση αφορά τους αλλοδαπούς κοινοτικούς
μεταφορείς με τη χρήση του όρου «αναστολή» θα εννο−
είται «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης».
6. Ανάκληση/άρση σύμφωνης γνώμης είναι η διοικητική
κύρωση οριστικής άρσης της ισχύος της άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επιβάλλεται
μετά από εισήγηση της ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Δι−
ευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμ−
μόρφωσης της μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικά, για τις αλλοδαπές κοινοτι−
κές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν διεθνείς
τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών μελών
της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα ο όρος
«άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμοποιείται αντί του όρου
«ανάκληση». Στο παρόν κείμενο όπου η παράβαση αφορά
τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές με τη χρήση του
όρου «ανάκληση» θα εννοείται «άρση σύμφωνης γνώμης».
7. Αποκλεισμός μεταφορικής επιχείρησης, είναι η διοι−
κητική κύρωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
η μεταφορική επιχείρηση αποκλείεται από τη διενέργεια
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επι−
βάλλεται παράλληλα με τη διοικητική κύρωση της ανά−
κλησης μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και
πράξη του Γενικού Διευθυντή του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους
μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
8. Μεταφορική επιχείρηση είναι τα πρόσωπα που δι−
καιούνται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
να πραγματοποιούν, διεθνείς τακτικές μεταφορές επι−
βατών με λεωφορεία.
Άρθρο 2
Αρχές ελέγχου
1. Ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλ−
λοδαπών λεωφορείων ανατίθεται, στο πλαίσιο της κατά
λόγον αρμοδιότητάς τους, στις αρχές ελέγχου του άρ−
θρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49), όπως ισχύει κάθε
φορά και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με
εξουσιοδότησή του.
2. Οι αρχές ελέγχου προβαίνουν στους ελέγχους των
παραβάσεων στην επιβολή και είσπραξη των διοικητι−
κών προστίμων του άρθρου 3 της παρούσας, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49).
3. Αντίγραφο της διαπιστωτικής ή/και καταλογιστικής
πράξης αποστέλλεται από τις αρχές ελέγχου του άρ−
θρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49) στην κατά περίπτω−
ση αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές
της καθώς και στη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ για την επιβολή
των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου
3 της παρούσας.
4. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων
του άρθρου 3 της παρούσας, οι οποίες επισύρουν την
ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξα−
σφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαί−
ρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας
και κρατικές πινακίδες) του οχήματος. Η καταλογιστική
πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση κυκλοφορί−
ας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών,
κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος
του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας
του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους
από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφλη−
θεί το πρόστιμο. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης
επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού
δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. (παρ. 8
του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006).
Άρθρο 3
Παραβάσεις
Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διμερών και πο−
λυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων όπου η Ελλάδα
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την κυκλο−
φορία των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των
μεταφορικών επιχειρήσεων που διενεργούν διεθνείς
τακτικές λεωφορειακές γραμμές, επιβάλλονται από τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 2 της παρούσας δι−
οικητικά πρόστιμα, μετά δε από εισήγηση της αρμόδιας
ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες διακρίνο−
νται σε ΠΣΠ (Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις), ΣΠ (Σοβαρές
Παραβάσεις) και ΕΠ (Ελαφρές Παραβάσεις) [Παράρτημα
I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας].
Οι παραβάσεις καταλογίζονται σε βάρος της μεταφο−
ρικής επιχείρησης που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Εάν
ορίζεται διαφορετικά στο ήδη υφιστάμενο κανονιστικό
πλαίσιο, ισχύουν τα ήδη ορισθέντα και παράλληλα κα−
ταλογίζονται σε βάρος της μεταφορικής επιχείρησης
τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας.
Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι διοικητικές κυρώσεις
βαρύνουν, αντιστοίχως, κάθε μέλος αυτής.
Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεωφορεια−
κή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής ή άδειας διέλευσης διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικη−
τικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική
κύρωση ανάκλησης όλων των αδειών διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά
περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. που
έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση και μονο−
ετούς αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη
διενέργεια όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών· στην περίπτωση που ο διαπράξας
την παράβαση την δεδομένη στιγμή δεν κατέχει καμία
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ
της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους
ή μη μέλους της Ε.Ε., επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση μο−
νοετούς αποκλεισμού του διαπράξαντος την παράβαση
από την διαδικασία χορήγησης αδείας διεθνούς τακτικής
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4829
λεωφορειακής γραμμής για όλες τις διεθνείς τακτικές
λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και του κατά
περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε.
2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητι−
κό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική
κύρωση ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί
στη μεταφορική επιχείρηση και μονοετούς αποκλεισμού
για όλους τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη
διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή.
3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον για
οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ τους, οι πα−
ρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής: (3α) κοινο−
τική άδεια, (3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών, (3γ) ειδικό
σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου και (3δ) κατα−
στατικό της εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπη−
σής της σε περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητικό
πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και διοικητική
κύρωση αναστολής για ένα (1) μήνα όλων των σχετικών
με την παράβαση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορεια−
κών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη
μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική
επιχείρηση. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος και εφόσον συνεχίσουν να μην πληρούνται
οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις ανακαλούνται όλες
οι σχετικές με την παράβαση άδειες διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών
μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη
μεταφορική επιχείρηση. Κατόπιν της επιβληθείσας ανά−
κλησης, εφόσον πληρούνται εκ νέου οι ως άνω όροι και
προϋποθέσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγη−
σης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία.
4. Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομίμου εκ−
προσώπου ή/και του διαχειριστή της μεταφορικής επι−
χείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή
γραμμή για κάποια από τις εξής παραβάσεις : λαθρε−
μπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της
νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, μαστρο−
πεία και εκμετάλλευση πορνών, εμπορία όπλων, ανθρω−
ποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών
εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλητεία, βιασμός, απο−
πλάνηση ανηλίκων, υπεξαίρεση, απαγωγή, εγκληματική
οργάνωση και διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας,
παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση εσό−
δων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε περίπτωση
άσκησης ποινικής δίωξης για τις "Πολύ Σοβαρές Παρα−
βάσεις" Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85
και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο
σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061) (ΠΣΠ). Επιβολή
της διοικητικής κυρώσεως ανάκλησης όλων των αδει−
ών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη
μέλους της Ε.Ε που έχουν χορηγηθεί στην μεταφορική
επιχείρηση. Σε περίπτωση απαλλαγής του φερόμενου
ως διαπράξαντος την παράβαση, είτε σε περίπτωση
καταδίκης, παρέλθουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 576
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χρονικά διαστήματα
επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής όπως ορίζεται
στην ισχύουσα διαδικασία.
5. Σε περίπτωση διάπραξης των "Πολύ Σοβαρών Πα−
ραβάσεων" (ΠΣΠ) : Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1 σχετικά με
τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως
αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ.
Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061),
επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, τρίμη−
νης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορει−
ακής γραμμής· τη δεύτερη φορά εξάμηνης αναστολής
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής·
την τρίτη φορά, ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής και μονοετούς αποκλεισμού
της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της
συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ−
μής. Εάν για τις "Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις” Ι1, Ι2 και Ι3
ασκηθεί ποινική δίωξη ακολουθούνται τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
6. Μη τήρηση της σχέσης ένα προς ένα (1:1) των πραγ−
ματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλ−
λόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.,
επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, της
σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει
χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής· τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης
αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής· την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανά−
κλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής
επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης δι−
εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση
στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποι−
είται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται
να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλ−
ληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την
τεκμηρίωση των προαναφερθέντων.
7. Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού δρομολογί−
ων κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη
φορά, της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που
της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής· τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση
τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής· την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση
ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής
επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης δι−
εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση
στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποι−
είται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται
να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλ−
ληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την
τεκμηρίωση των προαναφερθέντων.
8. Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη που με−
ταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής (ΣΠ), επιβάλλεται: διοικητική κύρωση, την πρώτη
φορά, ενός μήνα αναστολής της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής· τη δεύτερη φορά τρίμηνης
4830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής· την τρίτη φορά ανάκλησης της άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλει−
σμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της
συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.
9. Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία της δι−
εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΣΠ), επιβάλ−
λεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, ενός μήνα
αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών
γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες
προϋποθέσεις στην αφετηρία· τη δεύτερη φορά, τρί−
μηνης αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες
δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία· την τρίτη
φορά, ανάκλησης των αδειών διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες
δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία και εξάμηνου
αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διε−
νέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών
που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋπο−
θέσεις στην αφετηρία. Στην περίπτωση δήλωσης νέων
προϋποθέσεων στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής, η μεταφορική επιχείρηση έχει
το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφόσον παρέλθει
η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των κατά περίπτωση
διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο, η μεταφορική επι−
χείρηση δεν δηλώσει νέες προϋποθέσεις στην αφετηρία
της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής εντός του
κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος που προβλέπεται
ως διοικητική κύρωση, τότε στην μεταφορική επιχείρηση
επιβάλλεται η αμέσως επόμενη σε κλίμακα κύρωση.
10. Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία επιβί−
βασης−αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις
(ΣΠ) επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά,
ενός μήνα αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια ση−
μεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες
στάσεις· τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης
αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών
γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης
– αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις · την
τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης των αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβα−
τών στις ενδιάμεσες στάσεις και εξάμηνου αποκλεισμού
της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια των
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβα−
τών στις ενδιάμεσες στάσεις. Στην περίπτωση δήλωσης
νέων σημείων ενδιάμεσων στάσεων, η μεταφορική επι−
χείρηση έχει το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφό−
σον παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των
κατά περίπτωση διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο,
η μεταφορική επιχείρηση δεν δηλώσει νέα σημεία ενδι−
άμεσων στάσεων εντός του κατά περίπτωση χρονικού
διαστήματος που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση,
τότε στην μεταφορική επιχείρηση επιβάλλεται η αμέ−
σως επόμενη σε κλίμακα κύρωση.
11. Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α) της
εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής, β) των δηλωθεισών προϋποθέσεων
στην αφετηρίας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, γ) των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης−
αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, δ) του
προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας της διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής, ε) των προβλεπόμενων
ημερών διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων κομίστρων,
ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορεί−
ων (ΣΠ), επιβάλλεται για κάθε περίπτωση χωριστά: διοι−
κητικό πρόστιμο οκτακοσίων (800) ευρώ και διοικητική
κύρωση, την πρώτη φορά της σύστασης στη μεταφορική
επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής· τη δεύτερη φορά,
τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραμμής· την τρίτη φορά ανάκληση της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και
εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής.
12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων (ΕΠ), επιβάλλε−
ται: διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και η
διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά, της σύστασης προς
την μεταφορική επιχείρηση που έχει χορηγηθεί η άδεια
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής· τη δεύτερη
φορά, δίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής· την τρίτη φορά, ανάκλησης της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και
τετράμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής.
13. α) Σε περίπτωση παραίτησης της μεταφορικής
επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και
κρατών – μελών της Ε.Ε. εκδίδεται πράξη ανάκλησης
της εν λόγω άδειας. Για την επαναδραστηριοποίηση
ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η μεταφο−
ρική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την ΔΕΜ του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθεσή
της να παραιτηθεί του ως άνω δικαιώματος.
β) Σε περίπτωση παραίτησης μεταφορικής επιχείρη−
σης από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μη
μελών της Ε.Ε., η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται
να ενημερώσει τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθε−
σή της την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρη−
ση και τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί
στην παραιτηθείσα επιχείρηση εκδίδεται πράξη ανάκλη−
σης της εν λόγω άδειας. Για την έτερη συνεργαζόμενη
μεταφορική επιχείρηση της παραιτηθείσας, ορίζεται
περίοδος τριών (3) μηνών αναστολής της χορηγηθεί−
σας σε αυτήν άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης και για την αδειοδότηση αυ−
τής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία η άδεια ανακαλείται.
γ) Σε περίπτωση λύσης συνεργασίας (μονομερώς ή
από κοινού) και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης οι μεταφορείς υποχρεούνται
να ενημερώσουν τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για τη λύση
της συνεργασίας την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική
επιχείρηση και την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Από
την ημερομηνία λύσης της συνεργασίας ορίζεται για τις
εν λόγω μεταφορικές επιχειρήσεις περίοδος τρίμηνης
αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμε−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4831
νης μεταφορικής επιχείησης και παράλληλα αδειοδότη−
σης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι άδειες ανακαλούνται
14. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης παράβασης/ή καταλο−
γισμού προστίμου στο έδαφος άλλου κράτους−μέλους
της ΕΕ, όπου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο προκύπτει
η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό
πλαίσιο της χώρας όπου η μεταφορική επιχείρηση είναι
εγκατεστημένη, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι διοικη−
τικές κυρώσεις της παρούσας. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης
παράβασης/ή καταλογισμού προστίμου στο έδαφος τρί−
της χώρας μη μέλους της ΕΕ, εφαρμόζονται μόνο οι διοι−
κητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η εν λόγω αλλοδαπή
αρχή. Για παράβαση διμερούς συμφωνίας με Τρίτη χώρα
που διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια
αρχή ελέγχου, επιβάλλεται η κατά περίπτωση διοικητική
κύρωση που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.
15. Το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα που προ−
βλέπεται ως διοικητική κύρωση στις ως άνω σχετικές
περιπτώσεις άρχεται από την ημερομηνία επιβολής της
διοικητικής κύρωσης από την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.
ΜΕ.ΔΙ. και η παρέλευσή του υπολογίζεται σε ημερολο−
γιακές ημέρες.
16. α) Για τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων
5−12 θεωρείται : πρώτη φορά βεβαίωσης παράβασης, η
περίπτωση όπου κατά το παρελθόν δεν έχει επιβληθεί
διοικητική κύρωση, δεύτερη φορά βεβαίωσης παράβα−
σης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν έχει επι−
βληθεί πρώτη φορά διοικητική κύρωση και τρίτη φορά
βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το πα−
ρελθόν έχει επιβληθεί δεύτερη φορά διοικητική κύρωση.
β) Περαιτέρω, τυχόν παραίτηση από το δικαίωμα δι−
ενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
και/ή αλλαγή συνεργάτη και/ή αλλαγή του αριθμού
αδείας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που
αναγράφεται στο έντυπο αυτής δεν επιφέρουν διαγρα−
φή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών
κυρώσεων που εκκρεμούν, εφόσον η μεταφορική επι−
χείρηση τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα−
σης/ή της καταλογιστικής πράξης.
γ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της σύ−
στασης η κύρωση επιβάλλεται στη μεταφορική επιχεί−
ρηση όπου τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με
τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παρά−
βασης/ ή της καταλογιστικής πράξης και γνωστοποιείται
στην έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση.
δ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της ανα−
στολής ή της ανάκλησης η κύρωση επιβάλλεται σε αμ−
φότερες τις συνεργαζόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις,
τόσο στον διαπράξαντα την παράβαση σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα−
σης/ή της καταλογιστικής πράξης όσο και στην έτερη
συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση λόγω της συνα−
κόλουθης αδυναμίας πραγματοποίησης δρομολογίων με
τήρηση της σχέσης 1:1 από κάθε αντισυμβαλλόμενο. Σε
περίπτωση πρόθεσης της ως άνω έτερης μεταφορικής
επιχείρησης, που δεν φέρει ευθύνη για τη διάπραξη της
παράβασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος της διοικητική
κύρωση για άλλου είδους παράβαση σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα−
σης/ή της καταλογιστικής πράξης: α) να παραιτηθεί από
τη διενέργεια της εν λόγω γραμμής ή β) να αναζητήσει
νέα συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση, δεν ισχύει
η τρεις μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης συνερ−
γαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και της ΔΕΜ του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την (β) περίπτωση ορίζεται περίοδος
τρίμηνης αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συ−
νεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και ενόψει της
αδειοδότησης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου,
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης,
η άδεια ανακαλείται.
ε) Σε περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων,
το αρμόδιο όργανο ελέγχου καταλογίζει συνολικό διοι−
κητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο
που προβλέπεται για τη μία σοβαρότερη παράβαση, το
οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προστίμων που
προβλέπεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις,
ενώ ως διοικητική κύρωση επιβάλλεται η ανώτερη αυτών
και οι υπόλοιπες τηρούνται στο αρχείο για μελλοντική
επιβολή περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων. Οι επιβληθεί−
σες διοικητικές κυρώσεις παύουν να τηρούνται στο αρ−
χείο για τον προαναφερθέντα σκοπό μετά την παρέλευ−
ση τριών (3) ετών από την ημερομηνία επιβολής τους. Για
τις περιπτώσεις όπου στην παρούσα δεν προβλέπεται
διοικητικό πρόστιμο, οι κατά λόγον αρμοδιότητας αρχές
ελέγχου επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο εφόσον προ−
βλέπεται από το ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
17. Κατά των πράξεων καταλογισμού διοικητικών προ−
στίμων και των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
ασκούνται οι διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄ 45), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Εάν το διοικητι−
κό πρόστιμο επιβάλλεται σε περισσότερα του ενός πρό−
σωπα, τότε, κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά υποβάλλει
μόνο την δική του προσφυγή. Η άσκηση προσφυγής δεν
αναστέλλει την καταβολή των επιβληθέντων προστίμων.
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων παραβάσεων/ή κατα−
λογιστικών πράξεων που εκκρεμούν, από την έναρξη ισχύ−
ος της παρούσας, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αυτής.
Για τους μεταφορείς για τους οποίους είχαν επιβληθεί
κυρώσεις σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κυρώσεις αυτές
ρυθμίζονται σύμφωνα με το παρόν κανονιστικό πλαίσιο.
Για οποιαδήποτε από τις εκκρεμούσες περιπτώσεις
παραίτησης της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαί−
ωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής ή/και αλλαγής συνεργαζόμενης μεταφορικής
επιχείρησης, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν
ισχύει η υποχρεωτική τρίμηνη ενημέρωση της αρμόδιας
ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ή/και της έτερης συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το
Άρθρο 6 «Έλεγχος – Διοικητικές Κυρώσεις» της Αρίθμ.
Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων
μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» της απόφασης
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
όποιες άλλες διατάξεις κανονιστικού πλαισίου αντίκει−
νται σε αυτήν.
4832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ
1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεω−
φορειακή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ή
άδειας διέλευσης διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής
Χ
3.000 ευρώ και ανάκληση όλων των αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών
μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περί−
πτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της
Ε.Ε. και 1ετή αποκλεισμό από τη διενέργεια
όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών·
Στην περίπτωση που ο διαπράξας την πα−
ράβαση δε διαθέτει καμία άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους
μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. : 3.000 € και
1ετή αποκλεισμό από όλες τις διεθνείς τα−
κτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους
μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε.
2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
Χ
3.000 ευρώ και ανάκληση της συγκεκριμέ−
νης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής και 1ετή αποκλεισμό για όλους
τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη
διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή
3.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον
για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ
τους, οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αδείας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής: (3α) κοινοτική άδεια,
(3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών,
(3γ) ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού
γραφείου και (3δ) καταστατικό της εταιρείας
και των εγγράφων εκπροσώπησής της σε
περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο
Χ
1.500 ευρώ και 1 μήνας αναστολής όλων
των σχετικών με την παράβαση αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών
μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη
μελών της Ε.Ε.. Μετά την παρέλευση του 1
μήνα και εφόσον συνεχίσουν να μην πλη−
ρούνται οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις
ανάκληση όλων των αδειών των σχετικών
με την παράβαση διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και
κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε..
4.
Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομί−
μου εκπροσώπου ή/και του διαχειριστή της
μεταφορικής επιχείρησης που εξυπηρετεί
διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για κά−
ποια από τις εξής παραβάσεις: λαθρεμπορία,
μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της
νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπο−
ρία, μαστροπεία και εκμετάλλευση πορνών,
εμπορία όπλων, ανθρωποκτονία από πρόθε−
ση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλα−
στών εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλη−
τεία, βιασμός, αποπλάνηση ανηλίκων, υπεξαί−
ρεση, απαγωγή, εγκληματική οργάνωση και
διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας, παρα−
βίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για
τις ΠΣΠ Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό
3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυ−
τές ορίζονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Χ
Ανάκληση όλων των αδειών διεθνών τα−
κτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους
μέλους ή μ η μέλους της Ε.Ε. που έχουν χο−
ρηγηθεί στην μεταφορική επιχείρηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4833
5.
Σε περίπτωση διάπραξης των Πολύ Σοβα−
ρών Παραβάσεων Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1
σχετικά με τον Κανονισμό 3821/85 και τον
Κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται
στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ.
Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 2061).
Χ
1η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής,
2η φορά: 6μηνη αναστολή της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η
φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής και μονοετή απο−
κλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
6.
Μη τήρηση της σχέσης 1:1 των πραγματο−
ποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντι−
συμβαλλόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής με κράτη
που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.
Χ
1η φορά: σύσταση στη μεταφορική επιχείρη−
ση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά:
3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά:
ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραμμής και 6μηνο αποκλεισμό
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
7.
Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού
δρομολογίων κατά τη διενέργεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής
Χ 1η φορά: σύσταση στη μεταφορική επιχείρη−
ση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά:
3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά:
ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραμμής και 6μηνο αποκλεισμό
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμή
8.
Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη
που μεταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής
Χ
1η φορά: 1 μήνα αναστολή της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η
φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η
φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής και 6μηνο απο−
κλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
9.
Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία
της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ−
μής
Χ
1η φορά: 1 μήνα αναστολή των αδειών διε−
θνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που
εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες
προϋποθέσεις στην αφετηρία, 2η φορά:
3μηνη αναστολή των αδειών διεθνών τακτι−
κών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρε−
τούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέ−
σεις στην αφετηρία και 3η φορά: ανάκληση
των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών
γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες
δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία
και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια
των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμ−
μών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλω−
θείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία
10.
Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία
επιβίβασης−αποβίβασης επιβατών στις ενδιά−
μεσες στάσεις
Χ
1η φορά: 1 μήνα αναστολή των αδειών διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβί−
βασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, 2η
φορά: 3μηνη αναστολή των αδειών διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβα−
σης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, και 3η
φορά: ανάκληση των αδειών διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλω−
θεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης
επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις και 6μηνο
αποκλεισμό από τη διενέργεια των διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβα−
σης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις
4834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11.
Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α)
της εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής, β) των δη−
λωθεισών προϋποθέσεων στην αφετηρία της
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, γ)
των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης−απο−
βίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις
δ) του προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας
της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ−
μής, ε) των προβλεπόμενων ημερών διενέρ−
γειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων
κομίστρων, ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή
μισθωμένων λεωφορείων
Χ
800 ευρώ και 1η φορά: σύσταση στη μετα−
φορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, 2η φορά: 3μηνη αναστολή της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια
της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής
(για κάθε περίπτωση χωριστά)
12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων Χ
500 ευρώ και 1η φορά: σύσταση στη μετα−
φορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, 2η φορά: 2μηνη αναστολή της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
και 4μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια
της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής
13.
Παραίτηση της μεταφορικής επιχείρησης
από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελ−
λάδας και κρατών – μελών της Ε.Ε.
3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της ΔΕΜ
του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ και ανάκληση της άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
14.
Παραίτηση της μεταφορικής επιχείρησης
από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας
και κρατών μη μελών της Ε.Ε.
3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης
συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης
και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Ανάκληση
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής που έχει χορηγηθεί στην πα−
ραιτηθείσα επιχείρηση και 3μηνη αναστολή
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής της έτερης συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης με σκοπό την
εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορι−
κής επιχείρησης και για την αδειοδότηση
αυτής. Μετά την παρέλευση του 3μήνου
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η
άδεια ανακαλείται.
15.
Λύση συνεργασίας (μονομερώς ή από κοινού)
και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης
3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης
συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης
και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. 3μηνη ανα−
στολή των αδειών διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής των συνεργαζόμενων
μεταφορικών επιχειρήσεων με σκοπό την
εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορι−
κής επιχείρησης και για την αδειοδότηση
αυτής. Μετά την παρέλευση του 3μήνου
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι
άδειες ανακαλούνται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02003661702140008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FA
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366
17 Φεβρουαρίου 2014
4827
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ456/οικ.8679/662/14
Έλεγχος της νομιμότητας της κυκλοφορίας των ημε−
δαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορι−
κών επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς τακτικές
λεωφορειακές γραμμές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του N. 3534/2007
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό−
νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/23.02.2007),
β) το N. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για
τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 49/10.03.2006), όπως ισχύει,
γ) του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 (L 300/14−11−2009)
και των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτο−
κόλλων Οδικών Μεταφορών, όπου η Ελλάδα αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος,
δ) παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 1906/1990 (ΦΕΚ Α΄ 157/
08.08.2012), όπως ισχύει,
ε) της υπ’ αριθμ. Φ450/38668/3534 «Διοικητικές κυ−
ρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85
του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους
οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Β΄
2061/23.08.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομικών – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
στ) της Αριθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋπο−
θέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών
τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφο−
ρεία» (ΦΕΚ Β΄ 250/13.02.2013) απόφασης του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ) του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152/25.06.2013) με το οποίο
τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141/21.06.2012)
και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων,
η) της υπ’ αριθμ. 329/03−07−2013 «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 1655/04.07.2013) κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Την ανάγκη καθορισμού των επιβαλλόμενων κυρώ−
σεων για τις διαπιστούμενες παραβάσεις της εθνικής
και κοινοτικής νομοθεσίας επιβατικών μεταφορών από
ημεδαπά και αλλοδαπά λεωφορεία που εκτελούν διε−
θνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης ανά συγκεκριμένη παρά−
βαση των διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώ−
σεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα τους.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας:
1. Παράβαση είναι η μη συμμόρφωση προς το ισχύον
εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις προβλέ−
ψεις διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων,
όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και σχε−
τίζονται με τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.
2. Διοικητικό πρόστιμο είναι το χρηματικό πρόστιμο
που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου στη
μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή τακτι−
κή λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης
προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τα−
κτικών λεωφορειακών γραμμών.
3. Διοικητική κύρωση είναι η κύρωση που επιβάλλεται
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μετα−
φορών (εφεξής ΔΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (εφεξής Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.) και πράξη
του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
στην μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή
τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφω−
σης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών.
4. Σύσταση είναι η διοικητική κύρωση με την οποία
η ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., μετά από εισήγηση αυτής και
πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.
ΜΕ.ΔΙ. εφιστά την προσοχή της μεταφορικής επιχείρη−
σης που διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή
για λόγους μη συμμόρφωσης αυτής προς το ισχύον κα−
νονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών
4828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γραμμών εν όψει επιβολής περαιτέρω διοικητικών κυρώ−
σεων σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης.
5. Αναστολή/προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης εί−
ναι η διοικητική κύρωση προσωρινής άρσης της ισχύος
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
η οποία επιβάλλεται μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφο−
ρών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης της
μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο έως ότου παρέλθει το κατά περίπτωση προ−
βλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά, για τις αλλοδαπές
κοινοτικές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν δι−
εθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών
μελών της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα
ο όρος «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμο−
ποιείται αντί του όρου «αναστολή». Στο παρόν κείμενο
όπου η παράβαση αφορά τους αλλοδαπούς κοινοτικούς
μεταφορείς με τη χρήση του όρου «αναστολή» θα εννο−
είται «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης».
6. Ανάκληση/άρση σύμφωνης γνώμης είναι η διοικητική
κύρωση οριστικής άρσης της ισχύος της άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επιβάλλεται
μετά από εισήγηση της ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Δι−
ευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμ−
μόρφωσης της μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικά, για τις αλλοδαπές κοινοτι−
κές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν διεθνείς
τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών μελών
της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα ο όρος
«άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμοποιείται αντί του όρου
«ανάκληση». Στο παρόν κείμενο όπου η παράβαση αφορά
τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές με τη χρήση του
όρου «ανάκληση» θα εννοείται «άρση σύμφωνης γνώμης».
7. Αποκλεισμός μεταφορικής επιχείρησης, είναι η διοι−
κητική κύρωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
η μεταφορική επιχείρηση αποκλείεται από τη διενέργεια
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επι−
βάλλεται παράλληλα με τη διοικητική κύρωση της ανά−
κλησης μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και
πράξη του Γενικού Διευθυντή του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους
μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
8. Μεταφορική επιχείρηση είναι τα πρόσωπα που δι−
καιούνται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
να πραγματοποιούν, διεθνείς τακτικές μεταφορές επι−
βατών με λεωφορεία.
Άρθρο 2
Αρχές ελέγχου
1. Ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλ−
λοδαπών λεωφορείων ανατίθεται, στο πλαίσιο της κατά
λόγον αρμοδιότητάς τους, στις αρχές ελέγχου του άρ−
θρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49), όπως ισχύει κάθε
φορά και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με
εξουσιοδότησή του.
2. Οι αρχές ελέγχου προβαίνουν στους ελέγχους των
παραβάσεων στην επιβολή και είσπραξη των διοικητι−
κών προστίμων του άρθρου 3 της παρούσας, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49).
3. Αντίγραφο της διαπιστωτικής ή/και καταλογιστικής
πράξης αποστέλλεται από τις αρχές ελέγχου του άρ−
θρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49) στην κατά περίπτω−
ση αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές
της καθώς και στη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ για την επιβολή
των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου
3 της παρούσας.
4. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων
του άρθρου 3 της παρούσας, οι οποίες επισύρουν την
ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξα−
σφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαί−
ρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας
και κρατικές πινακίδες) του οχήματος. Η καταλογιστική
πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση κυκλοφορί−
ας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών,
κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος
του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας
του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους
από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφλη−
θεί το πρόστιμο. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης
επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού
δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. (παρ. 8
του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006).
Άρθρο 3
Παραβάσεις
Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διμερών και πο−
λυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων όπου η Ελλάδα
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την κυκλο−
φορία των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των
μεταφορικών επιχειρήσεων που διενεργούν διεθνείς
τακτικές λεωφορειακές γραμμές, επιβάλλονται από τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 2 της παρούσας δι−
οικητικά πρόστιμα, μετά δε από εισήγηση της αρμόδιας
ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες διακρίνο−
νται σε ΠΣΠ (Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις), ΣΠ (Σοβαρές
Παραβάσεις) και ΕΠ (Ελαφρές Παραβάσεις) [Παράρτημα
I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας].
Οι παραβάσεις καταλογίζονται σε βάρος της μεταφο−
ρικής επιχείρησης που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Εάν
ορίζεται διαφορετικά στο ήδη υφιστάμενο κανονιστικό
πλαίσιο, ισχύουν τα ήδη ορισθέντα και παράλληλα κα−
ταλογίζονται σε βάρος της μεταφορικής επιχείρησης
τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας.
Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι διοικητικές κυρώσεις
βαρύνουν, αντιστοίχως, κάθε μέλος αυτής.
Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεωφορεια−
κή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής ή άδειας διέλευσης διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικη−
τικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική
κύρωση ανάκλησης όλων των αδειών διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά
περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. που
έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση και μονο−
ετούς αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη
διενέργεια όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών· στην περίπτωση που ο διαπράξας
την παράβαση την δεδομένη στιγμή δεν κατέχει καμία
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ
της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους
ή μη μέλους της Ε.Ε., επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση μο−
νοετούς αποκλεισμού του διαπράξαντος την παράβαση
από την διαδικασία χορήγησης αδείας διεθνούς τακτικής
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4829
λεωφορειακής γραμμής για όλες τις διεθνείς τακτικές
λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και του κατά
περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε.
2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητι−
κό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική
κύρωση ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί
στη μεταφορική επιχείρηση και μονοετούς αποκλεισμού
για όλους τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη
διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή.
3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον για
οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ τους, οι πα−
ρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής: (3α) κοινο−
τική άδεια, (3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών, (3γ) ειδικό
σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου και (3δ) κατα−
στατικό της εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπη−
σής της σε περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητικό
πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και διοικητική
κύρωση αναστολής για ένα (1) μήνα όλων των σχετικών
με την παράβαση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορεια−
κών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη
μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική
επιχείρηση. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος και εφόσον συνεχίσουν να μην πληρούνται
οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις ανακαλούνται όλες
οι σχετικές με την παράβαση άδειες διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών
μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη
μεταφορική επιχείρηση. Κατόπιν της επιβληθείσας ανά−
κλησης, εφόσον πληρούνται εκ νέου οι ως άνω όροι και
προϋποθέσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγη−
σης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία.
4. Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομίμου εκ−
προσώπου ή/και του διαχειριστή της μεταφορικής επι−
χείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή
γραμμή για κάποια από τις εξής παραβάσεις : λαθρε−
μπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της
νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, μαστρο−
πεία και εκμετάλλευση πορνών, εμπορία όπλων, ανθρω−
ποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από
πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών
εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλητεία, βιασμός, απο−
πλάνηση ανηλίκων, υπεξαίρεση, απαγωγή, εγκληματική
οργάνωση και διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας,
παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση εσό−
δων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε περίπτωση
άσκησης ποινικής δίωξης για τις "Πολύ Σοβαρές Παρα−
βάσεις" Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85
και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο
σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061) (ΠΣΠ). Επιβολή
της διοικητικής κυρώσεως ανάκλησης όλων των αδει−
ών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη
μέλους της Ε.Ε που έχουν χορηγηθεί στην μεταφορική
επιχείρηση. Σε περίπτωση απαλλαγής του φερόμενου
ως διαπράξαντος την παράβαση, είτε σε περίπτωση
καταδίκης, παρέλθουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 576
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χρονικά διαστήματα
επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής όπως ορίζεται
στην ισχύουσα διαδικασία.
5. Σε περίπτωση διάπραξης των "Πολύ Σοβαρών Πα−
ραβάσεων" (ΠΣΠ) : Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1 σχετικά με
τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως
αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ.
Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061),
επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, τρίμη−
νης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορει−
ακής γραμμής· τη δεύτερη φορά εξάμηνης αναστολής
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής·
την τρίτη φορά, ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής και μονοετούς αποκλεισμού
της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της
συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ−
μής. Εάν για τις "Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις” Ι1, Ι2 και Ι3
ασκηθεί ποινική δίωξη ακολουθούνται τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
6. Μη τήρηση της σχέσης ένα προς ένα (1:1) των πραγ−
ματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλ−
λόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.,
επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, της
σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει
χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής· τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης
αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής· την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανά−
κλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής
επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης δι−
εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση
στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποι−
είται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται
να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλ−
ληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την
τεκμηρίωση των προαναφερθέντων.
7. Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού δρομολογί−
ων κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη
φορά, της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που
της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής· τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση
τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής· την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση
ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής
επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης δι−
εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση
στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποι−
είται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται
να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλ−
ληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την
τεκμηρίωση των προαναφερθέντων.
8. Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη που με−
ταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής (ΣΠ), επιβάλλεται: διοικητική κύρωση, την πρώτη
φορά, ενός μήνα αναστολής της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής· τη δεύτερη φορά τρίμηνης
4830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής· την τρίτη φορά ανάκλησης της άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλει−
σμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της
συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.
9. Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία της δι−
εθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΣΠ), επιβάλ−
λεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, ενός μήνα
αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών
γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες
προϋποθέσεις στην αφετηρία· τη δεύτερη φορά, τρί−
μηνης αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες
δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία· την τρίτη
φορά, ανάκλησης των αδειών διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες
δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία και εξάμηνου
αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διε−
νέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών
που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋπο−
θέσεις στην αφετηρία. Στην περίπτωση δήλωσης νέων
προϋποθέσεων στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής, η μεταφορική επιχείρηση έχει
το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφόσον παρέλθει
η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των κατά περίπτωση
διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο, η μεταφορική επι−
χείρηση δεν δηλώσει νέες προϋποθέσεις στην αφετηρία
της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής εντός του
κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος που προβλέπεται
ως διοικητική κύρωση, τότε στην μεταφορική επιχείρηση
επιβάλλεται η αμέσως επόμενη σε κλίμακα κύρωση.
10. Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία επιβί−
βασης−αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις
(ΣΠ) επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά,
ενός μήνα αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια ση−
μεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες
στάσεις· τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης
αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών
γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης
– αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις · την
τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης των αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβα−
τών στις ενδιάμεσες στάσεις και εξάμηνου αποκλεισμού
της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια των
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβα−
τών στις ενδιάμεσες στάσεις. Στην περίπτωση δήλωσης
νέων σημείων ενδιάμεσων στάσεων, η μεταφορική επι−
χείρηση έχει το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφό−
σον παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των
κατά περίπτωση διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο,
η μεταφορική επιχείρηση δεν δηλώσει νέα σημεία ενδι−
άμεσων στάσεων εντός του κατά περίπτωση χρονικού
διαστήματος που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση,
τότε στην μεταφορική επιχείρηση επιβάλλεται η αμέ−
σως επόμενη σε κλίμακα κύρωση.
11. Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α) της
εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής, β) των δηλωθεισών προϋποθέσεων
στην αφετηρίας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, γ) των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης−
αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, δ) του
προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας της διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής, ε) των προβλεπόμενων
ημερών διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων κομίστρων,
ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορεί−
ων (ΣΠ), επιβάλλεται για κάθε περίπτωση χωριστά: διοι−
κητικό πρόστιμο οκτακοσίων (800) ευρώ και διοικητική
κύρωση, την πρώτη φορά της σύστασης στη μεταφορική
επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής· τη δεύτερη φορά,
τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραμμής· την τρίτη φορά ανάκληση της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και
εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής.
12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων (ΕΠ), επιβάλλε−
ται: διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και η
διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά, της σύστασης προς
την μεταφορική επιχείρηση που έχει χορηγηθεί η άδεια
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής· τη δεύτερη
φορά, δίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής· την τρίτη φορά, ανάκλησης της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και
τετράμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής.
13. α) Σε περίπτωση παραίτησης της μεταφορικής
επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και
κρατών – μελών της Ε.Ε. εκδίδεται πράξη ανάκλησης
της εν λόγω άδειας. Για την επαναδραστηριοποίηση
ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η μεταφο−
ρική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την ΔΕΜ του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθεσή
της να παραιτηθεί του ως άνω δικαιώματος.
β) Σε περίπτωση παραίτησης μεταφορικής επιχείρη−
σης από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μη
μελών της Ε.Ε., η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται
να ενημερώσει τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθε−
σή της την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρη−
ση και τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί
στην παραιτηθείσα επιχείρηση εκδίδεται πράξη ανάκλη−
σης της εν λόγω άδειας. Για την έτερη συνεργαζόμενη
μεταφορική επιχείρηση της παραιτηθείσας, ορίζεται
περίοδος τριών (3) μηνών αναστολής της χορηγηθεί−
σας σε αυτήν άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης και για την αδειοδότηση αυ−
τής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία η άδεια ανακαλείται.
γ) Σε περίπτωση λύσης συνεργασίας (μονομερώς ή
από κοινού) και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης οι μεταφορείς υποχρεούνται
να ενημερώσουν τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για τη λύση
της συνεργασίας την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική
επιχείρηση και την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Από
την ημερομηνία λύσης της συνεργασίας ορίζεται για τις
εν λόγω μεταφορικές επιχειρήσεις περίοδος τρίμηνης
αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμε−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4831
νης μεταφορικής επιχείησης και παράλληλα αδειοδότη−
σης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι άδειες ανακαλούνται
14. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης παράβασης/ή καταλο−
γισμού προστίμου στο έδαφος άλλου κράτους−μέλους
της ΕΕ, όπου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο προκύπτει
η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό
πλαίσιο της χώρας όπου η μεταφορική επιχείρηση είναι
εγκατεστημένη, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι διοικη−
τικές κυρώσεις της παρούσας. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης
παράβασης/ή καταλογισμού προστίμου στο έδαφος τρί−
της χώρας μη μέλους της ΕΕ, εφαρμόζονται μόνο οι διοι−
κητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η εν λόγω αλλοδαπή
αρχή. Για παράβαση διμερούς συμφωνίας με Τρίτη χώρα
που διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια
αρχή ελέγχου, επιβάλλεται η κατά περίπτωση διοικητική
κύρωση που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.
15. Το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα που προ−
βλέπεται ως διοικητική κύρωση στις ως άνω σχετικές
περιπτώσεις άρχεται από την ημερομηνία επιβολής της
διοικητικής κύρωσης από την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.
ΜΕ.ΔΙ. και η παρέλευσή του υπολογίζεται σε ημερολο−
γιακές ημέρες.
16. α) Για τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων
5−12 θεωρείται : πρώτη φορά βεβαίωσης παράβασης, η
περίπτωση όπου κατά το παρελθόν δεν έχει επιβληθεί
διοικητική κύρωση, δεύτερη φορά βεβαίωσης παράβα−
σης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν έχει επι−
βληθεί πρώτη φορά διοικητική κύρωση και τρίτη φορά
βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το πα−
ρελθόν έχει επιβληθεί δεύτερη φορά διοικητική κύρωση.
β) Περαιτέρω, τυχόν παραίτηση από το δικαίωμα δι−
ενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
και/ή αλλαγή συνεργάτη και/ή αλλαγή του αριθμού
αδείας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που
αναγράφεται στο έντυπο αυτής δεν επιφέρουν διαγρα−
φή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών
κυρώσεων που εκκρεμούν, εφόσον η μεταφορική επι−
χείρηση τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα−
σης/ή της καταλογιστικής πράξης.
γ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της σύ−
στασης η κύρωση επιβάλλεται στη μεταφορική επιχεί−
ρηση όπου τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με
τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παρά−
βασης/ ή της καταλογιστικής πράξης και γνωστοποιείται
στην έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση.
δ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της ανα−
στολής ή της ανάκλησης η κύρωση επιβάλλεται σε αμ−
φότερες τις συνεργαζόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις,
τόσο στον διαπράξαντα την παράβαση σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα−
σης/ή της καταλογιστικής πράξης όσο και στην έτερη
συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση λόγω της συνα−
κόλουθης αδυναμίας πραγματοποίησης δρομολογίων με
τήρηση της σχέσης 1:1 από κάθε αντισυμβαλλόμενο. Σε
περίπτωση πρόθεσης της ως άνω έτερης μεταφορικής
επιχείρησης, που δεν φέρει ευθύνη για τη διάπραξη της
παράβασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος της διοικητική
κύρωση για άλλου είδους παράβαση σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβα−
σης/ή της καταλογιστικής πράξης: α) να παραιτηθεί από
τη διενέργεια της εν λόγω γραμμής ή β) να αναζητήσει
νέα συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση, δεν ισχύει
η τρεις μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης συνερ−
γαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και της ΔΕΜ του
Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την (β) περίπτωση ορίζεται περίοδος
τρίμηνης αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συ−
νεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και ενόψει της
αδειοδότησης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου,
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης,
η άδεια ανακαλείται.
ε) Σε περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων,
το αρμόδιο όργανο ελέγχου καταλογίζει συνολικό διοι−
κητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο
που προβλέπεται για τη μία σοβαρότερη παράβαση, το
οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προστίμων που
προβλέπεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις,
ενώ ως διοικητική κύρωση επιβάλλεται η ανώτερη αυτών
και οι υπόλοιπες τηρούνται στο αρχείο για μελλοντική
επιβολή περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων. Οι επιβληθεί−
σες διοικητικές κυρώσεις παύουν να τηρούνται στο αρ−
χείο για τον προαναφερθέντα σκοπό μετά την παρέλευ−
ση τριών (3) ετών από την ημερομηνία επιβολής τους. Για
τις περιπτώσεις όπου στην παρούσα δεν προβλέπεται
διοικητικό πρόστιμο, οι κατά λόγον αρμοδιότητας αρχές
ελέγχου επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο εφόσον προ−
βλέπεται από το ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
17. Κατά των πράξεων καταλογισμού διοικητικών προ−
στίμων και των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
ασκούνται οι διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄ 45), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Εάν το διοικητι−
κό πρόστιμο επιβάλλεται σε περισσότερα του ενός πρό−
σωπα, τότε, κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά υποβάλλει
μόνο την δική του προσφυγή. Η άσκηση προσφυγής δεν
αναστέλλει την καταβολή των επιβληθέντων προστίμων.
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων παραβάσεων/ή κατα−
λογιστικών πράξεων που εκκρεμούν, από την έναρξη ισχύ−
ος της παρούσας, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αυτής.
Για τους μεταφορείς για τους οποίους είχαν επιβληθεί
κυρώσεις σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κυρώσεις αυτές
ρυθμίζονται σύμφωνα με το παρόν κανονιστικό πλαίσιο.
Για οποιαδήποτε από τις εκκρεμούσες περιπτώσεις
παραίτησης της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαί−
ωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής ή/και αλλαγής συνεργαζόμενης μεταφορικής
επιχείρησης, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν
ισχύει η υποχρεωτική τρίμηνη ενημέρωση της αρμόδιας
ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ή/και της έτερης συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το
Άρθρο 6 «Έλεγχος – Διοικητικές Κυρώσεις» της Αρίθμ.
Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων
μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» της απόφασης
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
όποιες άλλες διατάξεις κανονιστικού πλαισίου αντίκει−
νται σε αυτήν.
4832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ
1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεω−
φορειακή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ή
άδειας διέλευσης διεθνούς τακτικής λεωφο−
ρειακής γραμμής
Χ
3.000 ευρώ και ανάκληση όλων των αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών
μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περί−
πτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της
Ε.Ε. και 1ετή αποκλεισμό από τη διενέργεια
όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών·
Στην περίπτωση που ο διαπράξας την πα−
ράβαση δε διαθέτει καμία άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους
μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. : 3.000 € και
1ετή αποκλεισμό από όλες τις διεθνείς τα−
κτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους
μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε.
2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
Χ
3.000 ευρώ και ανάκληση της συγκεκριμέ−
νης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής και 1ετή αποκλεισμό για όλους
τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη
διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή
3.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον
για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ
τους, οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της αδείας διεθνούς τακτικής
λεωφορειακής γραμμής: (3α) κοινοτική άδεια,
(3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών,
(3γ) ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού
γραφείου και (3δ) καταστατικό της εταιρείας
και των εγγράφων εκπροσώπησής της σε
περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο
Χ
1.500 ευρώ και 1 μήνας αναστολής όλων
των σχετικών με την παράβαση αδειών
διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών
μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη
μελών της Ε.Ε.. Μετά την παρέλευση του 1
μήνα και εφόσον συνεχίσουν να μην πλη−
ρούνται οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις
ανάκληση όλων των αδειών των σχετικών
με την παράβαση διεθνών τακτικών λεω−
φορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και
κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε..
4.
Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομί−
μου εκπροσώπου ή/και του διαχειριστή της
μεταφορικής επιχείρησης που εξυπηρετεί
διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για κά−
ποια από τις εξής παραβάσεις: λαθρεμπορία,
μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της
νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπο−
ρία, μαστροπεία και εκμετάλλευση πορνών,
εμπορία όπλων, ανθρωποκτονία από πρόθε−
ση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση,
απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλα−
στών εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλη−
τεία, βιασμός, αποπλάνηση ανηλίκων, υπεξαί−
ρεση, απαγωγή, εγκληματική οργάνωση και
διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας, παρα−
βίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για
τις ΠΣΠ Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό
3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυ−
τές ορίζονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Χ
Ανάκληση όλων των αδειών διεθνών τα−
κτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ
Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους
μέλους ή μ η μέλους της Ε.Ε. που έχουν χο−
ρηγηθεί στην μεταφορική επιχείρηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4833
5.
Σε περίπτωση διάπραξης των Πολύ Σοβα−
ρών Παραβάσεων Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1
σχετικά με τον Κανονισμό 3821/85 και τον
Κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται
στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ.
Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 2061).
Χ
1η φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής,
2η φορά: 6μηνη αναστολή της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η
φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής και μονοετή απο−
κλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
6.
Μη τήρηση της σχέσης 1:1 των πραγματο−
ποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντι−
συμβαλλόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής με κράτη
που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.
Χ
1η φορά: σύσταση στη μεταφορική επιχείρη−
ση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά:
3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά:
ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραμμής και 6μηνο αποκλεισμό
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
7.
Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού
δρομολογίων κατά τη διενέργεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής
Χ 1η φορά: σύσταση στη μεταφορική επιχείρη−
ση που της έχει χορηγηθεί άδεια διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η φορά:
3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η φορά:
ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λε−
ωφορειακής γραμμής και 6μηνο αποκλεισμό
από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμή
8.
Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη
που μεταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τα−
κτικής λεωφορειακής γραμμής
Χ
1η φορά: 1 μήνα αναστολή της άδειας διε−
θνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, 2η
φορά: 3μηνη αναστολή της άδειας διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής και 3η
φορά: ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής και 6μηνο απο−
κλεισμό από τη διενέργεια της συγκεκριμένης
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
9.
Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία
της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ−
μής
Χ
1η φορά: 1 μήνα αναστολή των αδειών διε−
θνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που
εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες
προϋποθέσεις στην αφετηρία, 2η φορά:
3μηνη αναστολή των αδειών διεθνών τακτι−
κών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρε−
τούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέ−
σεις στην αφετηρία και 3η φορά: ανάκληση
των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών
γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες
δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία
και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια
των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμ−
μών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλω−
θείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία
10.
Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία
επιβίβασης−αποβίβασης επιβατών στις ενδιά−
μεσες στάσεις
Χ
1η φορά: 1 μήνα αναστολή των αδειών διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβί−
βασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, 2η
φορά: 3μηνη αναστολή των αδειών διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβα−
σης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, και 3η
φορά: ανάκληση των αδειών διεθνών τακτικών
λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλω−
θεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης
επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις και 6μηνο
αποκλεισμό από τη διενέργεια των διεθνών
τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν
δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβα−
σης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις
4834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11.
Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α)
της εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής, β) των δη−
λωθεισών προϋποθέσεων στην αφετηρία της
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, γ)
των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης−απο−
βίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις
δ) του προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας
της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμ−
μής, ε) των προβλεπόμενων ημερών διενέρ−
γειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων
κομίστρων, ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή
μισθωμένων λεωφορείων
Χ
800 ευρώ και 1η φορά: σύσταση στη μετα−
φορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, 2η φορά: 3μηνη αναστολή της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
και 6μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια
της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής
(για κάθε περίπτωση χωριστά)
12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων Χ
500 ευρώ και 1η φορά: σύσταση στη μετα−
φορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί
άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής, 2η φορά: 2μηνη αναστολή της
άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής
γραμμής και 3η φορά: ανάκληση της άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
και 4μηνο αποκλεισμό από τη διενέργεια
της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής
13.
Παραίτηση της μεταφορικής επιχείρησης
από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς
τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελ−
λάδας και κρατών – μελών της Ε.Ε.
3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της ΔΕΜ
του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ και ανάκληση της άδειας
διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής
14.
Παραίτηση της μεταφορικής επιχείρησης
από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτι−
κής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας
και κρατών μη μελών της Ε.Ε.
3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης
συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης
και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Ανάκληση
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής που έχει χορηγηθεί στην πα−
ραιτηθείσα επιχείρηση και 3μηνη αναστολή
της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορεια−
κής γραμμής της έτερης συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης με σκοπό την
εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορι−
κής επιχείρησης και για την αδειοδότηση
αυτής. Μετά την παρέλευση του 3μήνου
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η
άδεια ανακαλείται.
15.
Λύση συνεργασίας (μονομερώς ή από κοινού)
και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης
μεταφορικής επιχείρησης
3 μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης
συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης
και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. 3μηνη ανα−
στολή των αδειών διεθνούς τακτικής λεω−
φορειακής γραμμής των συνεργαζόμενων
μεταφορικών επιχειρήσεων με σκοπό την
εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορι−
κής επιχείρησης και για την αδειοδότηση
αυτής. Μετά την παρέλευση του 3μήνου
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι
άδειες ανακαλούνται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: