Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Ιαν 2015

Αντιπρόσωπος Διακανονισµού Ζηµιών ως Αντίκλητος της Ασφαλιστικής Εταιρείας

Αντιπρόσωπος ∆ιακανονισµού Ζηµιών
ως Αντίκλητος της Ασφαλιστικής εταιρίας
δεν απαιτείται επίδοση και στην Ασφαλιστική εταιρία του
κράτους µέλους
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
∆ΕΕ C-306/12 (δεύτερο τµήµα)
της 10ης Οκτωβρίου 2013 (*)
«Ασφάλιση αστικής ευθύνης προκύπτουσας από την κυκλοφορία
αυτοκίνητων οχηµάτων και έλεγχος της υποχρεώσεως προς ασφάλιση
της ευθύνης αυτής – Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 21, παράγραφος 5
Αντιπρόσωπος για τον διακανονισµό των ζηµιών
Εξουσία αντικλήτου
Εθνική νοµοθετική ρύθµιση η οποία εξαρτά την εγκυρότητα της
κοινοποιήσεως από την ύπαρξη ρητού διορισµού αντικλήτου
Σύµφωνη ερµηνεία»
 
Στην υπόθεση C-306/12,
µε αντικείµενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάµει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ,
που υπέβαλε το Landgericht Saarbrücken (Γερµανία) µε απόφαση της 1ης Ιουνίου
2012, η οποία περιήλθε στο ∆ικαστήριο στις 26 Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης
Spedition Welter GmbH
κατά
Avanssur SA,
ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τµήµα),
συγκείµενο από τους R. Silva de Lapuerta, πρόεδρο τµήµατος, J. L. da Cruz
Vilaça, Γ. Αρέστη, J.-C. Bonichot (εισηγητή) και A. Arabadjiev, δικαστές,
γενικός εισαγγελέας: P. Cruz Villalón
γραµµατέας: A. Calot Escobar
έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:
η Avanssur SA, εκπροσωπούµενη από τον M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt,
η Αυστριακή Κυβέρνηση, εκπροσωπούµενη από την C. Pesendorfer,
η Πορτογαλική Κυβέρνηση, εκπροσωπούµενη από τους L. Inez Fernandes και
E. Pedrosa,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούµενη από τους G. Braun και
K.-P. Wojcik,
αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη
συνεδρίαση της 30ής Μαΐου 2013,
εκδίδει την ακόλουθη
Απόφαση
 
1
Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία του άρθρου 21,
παράγραφος 5, της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και τον έλεγχο
της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263, σ. 11).
2
Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς µεταξύ της
Spedition Welter GmbH (στο εξής: Spedition Welter), επιχειρήσεως µεταφορών µε
έδρα στη Γερµανία, και της Avanssur SA (στο εξής: Avanssur), ασφαλιστικής εταιρίας
µε έδρα στη Γαλλία, µε αντικείµενο τον διακανονισµό ζηµίας.
Το νοµικό πλαίσιο
Το δίκαιο της Ένωσης
3
Η οδηγία 2009/103 περιέχει τις ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:
«[...]
(20)
Θα πρέπει να διασφαλισθεί παρόµοια µεταχείριση των θυµάτων τροχαίων
ατυχηµάτων άσχετα µε το πού λαµβάνει χώρα το ατύχηµα στο εσωτερικό της
Κοινότητας.
[...]
(34)
Ο ζηµιωθείς που έχει υποστεί οιαδήποτε ζηµία ή σωµατική βλάβη από
τροχαίο ατύχηµα, το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και
συνέβη σε κράτος διάφορο εκείνου στο οποίο διαµένει, θα πρέπει να µπορεί να
εγείρει αξιώσεις αποζηµίωσης στο κράτος µέλος διαµονής του κατά αντιπροσώπου
για τον διακανονισµό των ζηµιών, ο οποίος έχει διορισθεί εκεί από την ασφαλιστική
επιχείρηση του υπεύθυνου µέρους. Η λύση αυτή παρέχει τη δυνατότητα να
διευθετούνται, µε οικείες στους ζηµιωθέντες διαδικασίες, ζηµίες τις οποίες υφίστανται
εκτός του κράτους µέλους διαµονής τους.
(35)
Με το σύστηµα του αντιπροσώπου για τον διακανονισµό των ζηµιών στο
κράτος µέλος διαµονής του ζηµιωθέντος, δεν θίγεται ούτε το ουσιαστικό δίκαιο που
πρέπει να εφαρµόζεται στην εκάστοτε περίπτωση ούτε το ζήτηµα της δικαιοδοσίας.
[...]
(37)
Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το κράτος µέλος όπου έχει εκδοθεί η άδεια
λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, απαιτεί από την επιχείρηση να διορίζει
αντιπροσώπους για τον διακανονισµό των ζηµιών, διαµένοντες ή εγκατεστηµένους
στα άλλα κράτη µέλη, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
σχετικά µε τις αξιώσεις που προκύπτουν από αυτού του είδους τα ατυχήµατα και θα
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τον διακανονισµό των αξιώσεων εξ ονόµατος
και για λογαριασµό της ασφαλιστικής επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης της
καταβολής της σχετικής αποζηµιώσεως. Οι εν λόγω αντιπρόσωποι θα πρέπει να
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες να εκπροσωπούν την ασφαλιστική επιχείρηση, έναντι
των προσώπων που υφίστανται ζηµίες από τα εν λόγω ατυχήµατα, αλλά και να την
εκπροσωπούν, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον των εθνικών αρχών,
συµπεριλαµβανοµένων, οσάκις χρειάζεται, των δικαστηρίων, εφόσον αυτό
συµβιβάζεται µε τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί απονοµής
δικαιοδοσίας.»
4
Το άρθρο 19 της οδηγίας 2009/103, µε τίτλο «∆ιαδικασία αποζηµίωσης
αξιώσεων», ορίζει τα εξής:
 
http://www.esd.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: