Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr26 Φεβ 2010

ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


Στην Α΄συνεδρίαση του ΣτΕ ,17 Μαϊου 1929, ο Ελ.Βενιζέλος βροντοφώναξε:
“Δεν πρόκειται βεβαίως να εκθέσω τας γνώμας μου περί της σημασίας του συμβουλίου της επικρατείας σήμερον. Τας γνώμας μου τας εξέθεσα επανειλημμένως και ετόνισα πόσας ελπίδας στηρίζω εις τον θεσμόν του συμβουλίου της επικρατείας και πόσον είμαι αισιόδοξος δια την ευεργετικήν επίδρασιν την οποίαν θα σημειώση επί των πραγμάτων του τόπου μας.
Την αισιοδοξίαν μου αυτήν την στηρίζω όχι μόνον εις το γεγονός ότι το συμβούλιον της επικρατείας καλείται να πληρώση μίαν ανάγκην ανεγνωρισμένην γενικώς εξ αυτών των πραγμάτων, αλλά και εις το γεγονός ότι εκλήθησαν να λειτουργήσουν αι κορυφαί της επιστήμης και της διοικήσεως, όπως παρετήρησε και ο συνάδελφός μου υπουργός επί της Δικαιοσύνης. Και τα συγχαρητήρια δια τον τοιούτον καταρτισμόν του σώματος ανήκουν βέβαια και εις τον ομιλούντα.
Αλλά υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, εις τον οποίον στηρίζω την αισιοδοξίαν μου αυτήν. Και ο λόγος αυτός είναι ότι την ανάγκην του συμβουλίου της επικρατείας, με την ευρυτάτην δικαιοδοσίαν του, ανεγνώρισε μία κυβέρνησις τόσον ισχυρά, όσον η σημερινή, στηριζομένη εις την πανηγυρικήν εμπιστοσύνην του λαού. Και η κυβέρνησις αυτή δεν επερίμενε το τέρμα της ζωής της δια να εγκαθιδρύση το συμβούλιον της επικρατείας, αλλ΄ έσπευσε να οργανώση αυτό ταχύτατα.
Βέβαια δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ ακυρώσητε την πράξιν της και την επαναφέρητε εις την τάξιν. Άλλωστε αν η αρχή της σοφίας είνε ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία του συμβουλίου της επικρατείας είνε η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους των κυβερνώντων όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄ όσην προσοχήν και αν δείξωμεν είνε ανθρώπινον να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας. Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το συμβούλιον της επικρατείας να της πη ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του συμβουλίου της επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή.
Σας ομολογώ, κύριοι, ειλικρινώς ότι αποδίδω μεγίστην σημασίαν εις τον αγαθοποιόν ρόλον τον οποίον θα παίξη το συμβούλιον της επικρατείας εις την όλην ζωήν της πατρίδος μας. Πιστεύω αδιστάκτως ότι «ήδε η ημέρα» δια να μεταχειρισθώ τους λόγους του μεγάλου μας ιστορικού, αλλ΄ εις εναντίαν εντελώς περίστασιν, θα είναι η απαρχή πλουσιοτάτων αγαθών εις όλας τας εκδηλώσεις της κρατικής και κοινωνικής ζωής, ένας αληθινός ιστορικός σταθμός με καθολικήν την ευεργετικήν του επίδρασιν.
Δυστυχώς, κύριοι, ο ελληνικός λαός ζήσας τόσους αιώνας υπό ξένην δουλείαν εσυνήθισε να θεωρή το κράτος εχθρικόν, όπως πράγματι ήτο, ο δε αιών της ελευθερίας δεν κατώρθωσε να του μεταβάλη εντελώς την ψυχολογίαν αυτήν.
Εάν κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν δια του συμβουλίου της επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα απώτατα του κράτους ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» που προστατεύουν κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής μας από αιώνος.”.
www.diadromi.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ


Του Κωστή Παπαϊωάννου www. antiphono. wordpress. com

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη διαφημιστική εκστρατεία της Πανελλαδικής Ένωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Υπαίθριας Διαφήμισης Ερμής. Παρακάμπτουμε τη φτωχή αισθητική της εκστρατείας και στεκόμαστε στο μήνυμα: «Σε όλη την Ευρώπη η υπαίθρια διαφήμιση επιτρέπεται. Στην Ελλάδα προσπαθούν να την καταργήσουν. 20.000 άνεργοι θα είναι άλλο ένα πλήγμα σε αυτή τη χώρα». Πρόκειται για κραυγαλέα διαστροφή της πραγματικότητας: τρεις προτάσεις, τρία ψέματα. Πρώτον, κανείς δεν προσπαθεί να καταργήσει την υπαίθρια διαφήμιση στη χώρα μας. Η απόλυτη ασυδοσία είναι που πρέπει να καταργηθεί. Δεύτερον, σε καμιά χώρα της Ευρώπης ελεύθερη υπαίθρια διαφήμιση δεν σημαίνει χαοτική απουσία ελέγχου και τήρησης της στοιχειώδους νομιμότητας. Τρίτον, ο αριθμός των 20.000 που δήθεν απειλούνται με ανεργία είναι εμφανέστατα αναληθής.
Αυτοί οι ανακριβείς ισχυρισμοί επιχειρούν να συσκοτίσουν δύο θέματα. Το ένα είναι η ασφάλεια πεζών και οδηγών. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πρόσκρουση στις πινακίδες που φυτρώνουν δίπλα στο οδόστρωμα, παρεμποδίζουν τη θέα πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών, προκαλούν σύγχυση και αποσπούν την προσοχή των οδηγών. Το δεύτερο θέμα αφορά το αστικό και φυσικό περιβάλλον. Η πλημμυρίδα των διαφημιστικών πινακίδων που κλείνουν τον ορίζοντα πνίγοντας δρόμους και ταράτσες είναι μια διαρκής προσβολή για την αισθητική μας.
Οι διαμαρτυρόμενοι διαφημιστές επιλέγουν να μην πουν λέξη γι΄ αυτά. Δεν λένε λέξη για τις υπόγειες διαδρομές διαφθοράς μεταξύ εταιρειών διαφήμισης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν λένε λέξη για τις αποφάσεις του ΣτΕ, της Ολομέλειας και της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, τις εγκυκλίους του Αρείου Πάγου περί διαρκούς εγκλήματος, το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη. Δεν λένε βέβαια τίποτα ούτε για τις ευθύνες των διαφημιζομένων. Όταν μάλιστα διαφημίζονται πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν δεσμευθεί για την αφαίρεση των πινακίδων, η αναντιστοιχία λόγων και έργων είναι μνημειώδης. Θλιβερές, βουβές προεκλογικές κεφαλές.
Ευπρόσδεκτο φυσικά το ενδιαφέρον των διαμαρτυρόμενων διαφημιστών για την προστασία της απασχόλησης των ανασφάλιστων και αδήλωτων μεταναστών (επί το πλείστον), που σκαρφαλώνουν στις σκαλωσιές για να τοποθετούν τις διαφημίσεις. Ας μας επιτρέψουν όμως να έχουμε αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της αγωνίας τους. Φοβόμαστε ότι η επίκληση της επαπειλούμενης ανεργίας στον κλάδο είναι προσχηματική και επιχειρεί να ντύσει με μανδύα κοινωνικού ενδιαφέροντος την επικράτηση της κερδοσκοπίας εις βάρος της οδικής ασφάλειας. Η αναφορά αυτή υπονοεί ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί περιττή πολυτέλεια. Πρόκειται για έναν «καλοπροαίρετο» εκβιασμό: αφήστε μας να παρανομούμε, αλλιώς θα αυξηθεί η ανεργία. Διόλου πρωτότυπο. Το ίδιο ακούγεται για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας, τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων.
Το κλίμα φόβου και η διαρκής απειλή λήψης έκτακτων μέτρων ευνοούν τέτοιους «καλοπροαίρετους» εκβιασμούς. Διανύουμε δηλαδή περίοδο εκπτώσεων. Απλώς, οι διαμαρτυρόμενοι διαφημιστές επέλεξαν να μας το πουν πιο ωμά.
Η επίκληση της ανεργίας στον διαφημιστικό κλάδο επιχειρεί να ντύσει με μανδύα κοινωνικού ενδιαφέροντος την επικράτηση της κερδοσκοπίας εις βάρος της οδικής ασφάλειας
Ο Κωστής Παπαϊωάννου είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
ΤΑ ΝΕΑ online Δημοσιεύθυκε Δευτέρα 22-Φεβρουρίου 2010
www.diadromi.com

23 Φεβ 2010

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τον τελευταίο καιρό μετά από αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στον τύπο και σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και του προϊσταμένου εισαγγελίας για το θέμα της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (για αναλυτική ενημέρωση: http://www.diadromi.com/) το καρτέλ της διαφημισιο-βιομηχανίας πέρασε στην αντεπίθεση γεμίζοντας με τεράστιες αφίσες σε στυλ αγγελτηρίου κηδείας τους χώρους που χρησιμοποιεί.
60 κινήσεις ευαισθητοποιημένων πολιτών, φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την οδική ασφάλεια, πολλές από τις οποίες δημιουργήθηκαν από θύματα τροχαίων εγκλημάτων Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το κακόγουστο σήριαλ της παραμονής των παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων στη θέση τους παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις και τις δικαστικές αποφάσεις συνεχίζεται. Η σύγχρονη αυτή εκδοχή της Λερναίας Ύδρας έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων – κυρίως νέων τα τελευταία χρόνια.Με αγανάκτηση παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τη διαφημιστική καμπάνια που πραγματοποιεί εκ μέρους των εμπλεκομένων εταιριών η ένωση τους ΕΡΜΗΣ. Γιατί:-Χρησιμοποιούν το μαύρο χρώμα του πένθους , του πένθους που εμείς και οι φίλοι μας γνωρίσαμε εξ αιτίας τους, σαν μέσο για να δείξουν τον πόνο τους για την ενδεχόμενη μείωση των κερδών τους.-Χρησιμοποιούν την υπαίθρια διαφήμιση για να διεκδικήσουν την συνέχιση και των παράνομων δραστηριοτήτων τους για τις οποίες έχει πολλές φορές αποφανθεί τελεσίδικη η δικαιοσύνη.-Αντιπαραθέτουν προκλητικά στους δεκάδες νεκρούς, τους «20.000 ανέργους» που δήθεν θα προκύψουν από την απαγόρευση. Θέλοντας να μας εξοικειώσουν με τον θάνατο σαν παράπλευρη συνέπεια της οικονομικής δραστηριότητας και των κερδών τους. Ανεργία η θάνατος, ιδού το δίλημμα του νεοέλληνα.-Στηρίζεται στο ψέμα: ούτε στην Ευρώπη επιτρέπεται κάθε είδους υπαίθρια διαφήμιση, ούτε εδώ κανείς ζήτησε την παντελή κατάργηση τους. Αλλοίμονο γνωρίζουμε καλά σε ποια κοινωνία ζούμε.Υπάρχει κάτι που οι διαφημιζόμενοι-διαφημιστές αγνοούσαν, αγνοούν και προκλητικά θέλουν να συνεχίσουν να αγνοούν: ότι υπάρχουν κανόνες και νόμοι που ορίζουν το που και πως και για αυτό το θέμα .

Δεν υπάρχει μόνο ο νόμος του κέρδους που συνοδεύεται από το φόρο αίματος.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Απορούμε πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας που με πρόσφατες εγκυκλίους τους έθεσαν το θέμα των παρανομιών γύρω από την υπαίθρια διαφήμιση παρακολουθούν αυτή την προκλητική και προσβλητική για την μνήμη τόσων χαμένων ζωών καμπάνια. Ίσως έτσι να είναι καλύτερα: να γίνει το αίσχος δημόσιο.Από την μεριά μας θέλουμε απλά να δηλώσουμε πως: το πάρτι θα τελειώσει.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – Αθήνα

2.YOU ARE WHAT U DO - Κώστας Κουβίδης, Αθήνα

3.ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ (Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων)–ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

4.Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α. ( Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων)- Ηράκλειο

5.Πρωτοβουλία Πολιτών Ρεθύμνου για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

6.Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΠΡΟ.Τ.Α.)- Χανιά

7.Κίνηση «Αναπηρία Σήμερα»

8.Ένωση για τα δικαιώματα των πεζών, Θεσσαλονίκη

9.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

10.ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

11.Πρωτοβουλία γιατρών για την ριζική αναθεώρηση της πολιτικής για τα τροχαία δυστυχήματα

12.Πανελλήνια Κίνηση Ενεργών Πολιτών για την Υγεία και το Περιβάλλον

13. Πολίτες για την προστασία της Υγείας και του περιβάλλοντος από τις νέες τεχνολογίες

14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

15. " Οι φίλοι του Ποδηλάτου" Ρέθυμνο

16. ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ Πολιτιστική Εταιρείας Πανόρμου Κρήτης

17. Κίνηση Πολιτών Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης

18. ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

19. Σύλλογος της Διατήρησης της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς- Ρόδος

20. Μεσαιωνικό Ρόδο- Ρόδος

21. ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. – Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου

22. Φίλοι του ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ Αιγάλεω

23. Διαρκής Κίνηση Χαϊδαρίου

24. Δίκτυο ΕΠΙΒΑΤΗΣ Θεσσαλονίκη

25. Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία

26. ΜΚΟ Χαρούμενος Πλανήτης

27. Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Αμαρουσίου

28. Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Όμιλος Αμαρουσίου «Πνοή»

29. Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Μαρούσι που θέλουμε»

30. Σύλλογος Κρητών Αμαρουσίου

31. «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ» Δημοτική κίνηση Αμαρουσίου

32. Συντονιστική Επιτροπή για τις κεραίες στη Νέα Ιωνία

33. Κίνησης Πολιτών Νίκαιας «Κόντρα στο Ρεύμα»

34. "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ" Δημοτική Κίνηση

35. «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ»- Δημοτική Κίνηση Αθήνα

36. Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «Δράση για μια Άλλη πόλη»

37. Δημοτική Κίνηση Αλίμου «Άνω – Κάτω στο Καλαμάκι»

38. Δημοτική Κίνηση Χαϊδαρίου «πολίτες σε δράση»

39. Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας-Αττικής40. « Πευκίτες» - Σταμάτα

41. Δημοτικής Πρωτοβουλία «Στάση Βύρωνα»42. Κίνηση Πολιτών Γέρακα

43. Στέκι Παρέμβασης ΑΝΤΙΚΡΥ, Γαλάτσι

44. Ενεργοί Πολίτες Παπάγου

45. Ανοιχτή Δημοτική Κίνηση Κορυδαλλού «Πάμε Αλλιώς»

46. Συντονιστική Επιτροπή Λαϊκής Συνέλευσης Λόφων Φιλοπάππου

47. Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «Δράση για μια Άλλη πόλη»

48. Δημοτική Κίνηση «Αριστερή όχθη» Ν. Ιωνίας

49. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΗΦΙ-SOS

50. Περιβαλλοντικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου

51. Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Αττικής
52. «Ομάδα Πολιτών Πανοράματος»
53. «Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υμηττού»
54. Σύλλογος «ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ»- Κέρκυρα
55. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητινιάς Ρόδου «Η Κάστελλος»
56. «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα»- Ρόδος

57. ΤΕΕ- Τμήμα Δωδεκανήσου
58. Μεσογειακό Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο
-Ρόδος
59. Ελληνικό Δίκτυο "Φίλοι της Φύσης" (Friends of Nature)
60. Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα

υπέγραψαν την επισυναπτόμενη κοινή δήλωση.

12 Φεβ 2010

ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΔΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΡΟΔΑ

Την απομάκρυνση όλων των διαφημιστικών πινακίδων που υπάρχουν σε στέγαστρα της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ του Δήμου Ροδίων αξιώνει με επιστολή της προς το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης η πρόεδρος της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων κ Ελένη Καρύδη λίγες μέρες μετά από όμοια παρέμβαση για την απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων από το οδικό δίκτυο του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ Κ. Μπούτσικου.
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:Στο ερώτημα που απηύθυνε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για το εάν μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία του αυτοφώρου και μετά την τοποθέτηση των πινακίδων ή επιγραφών, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικ. Μαύρος, στο διά ταύτα της γνωμάτευσής του που απεστάλη στην ΕΛ.ΑΣ. τον Νοέμβριο, αναφέρει:«Στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση πινακίδων επιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας και η υπό τούτων εν γένει διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησής τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και τούτο διότι η κατά παράβαση των διατάξεων αυτών τοποθέτηση των πινακίδων - επιγραφών πραγματώνει την αντικειμενική υπόστασή του διά των διατάξεων αυτών προβλεπομένου αδικήματος όχι μόνο με την εφάπαξ τέλεσή του, αλλά και με την παραπέρα διατήρηση της παράνομης κατάστασης που δημιουργείται δι' αυτού και διαρκεί μέχρις ότου αρθεί η κατάσταση αυτή, η οποία προσβάλλει το έννομο αγαθό της ασφάλειας των στο πιο πάνω οδικό δίκτυο της χώρας κινουμένων οδηγών και πεζών πολιτών. Εφόσον λοιπόν διαρκεί η τέλεση του διαρκούς αυτού εγκλήματος είναι τούτο αυτόφωρο και είναι επιτρεπτή η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων ενώπιον του καθ΄ύλη και κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας».Μετά την αποστολή της παραπάνω εισαγγελικής τοποθέτησης στο αρχηγείο της Αστυνομίας εκδόθηκε διαταγή προς όλες τις υπηρεσίες για την εφαρμογή της εισαγγελικής οδηγίας αφού προειδοποιηθούν για τελευταία φορά οι αρμόδιοι φορείς.Να επισημάνουμε ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Καστανίδης ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Τέντε την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος των παραβατών αφού διαπιστώνει ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων.Οι πιέσεις προς τις αστυνομικές διευθύνσεις είναι έντονες διότι δεν αποκλείεται να μηνυθούν διευθυντές για παράβαση καθήκοντος, από πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον. Πριν οι αστυνομικές υπηρεσίες αρχίσουν τις συλλήψεις θα ενημερώσουν τους δημάρχους για την υποχρέωση εφαρμογής της εγκυκλίου της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.Νέα διαταγή από ΕΛ.ΑΣ.Στη διαταγή του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι η ακολουθούμενη πρακτική (μηνύσεις και αιτήματα αποξήλωσης) απέτυχε και τονίζει:«Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η οποία σας κοινοποιήθηκε, η τοποθέτηση πινακίδων και παραμονή επιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησής τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και εφόσον διαρκεί η τέλεση του εγκλήματος αυτού, είναι αυτόφωρο και ως εκ τούτου είναι επιβαλλόμενη η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων στο πλαίσιο της αυτοφώρου διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα πλημ/κών. Αυτονόητο είναι ότι οι ενέργειες των υπηρεσιών μας δεν πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα (εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας κ.λπ.) αλλά και προληπτικά, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα επικίνδυνα σημεία που είναι δυνατόν να σημειωθούν τροχαία ατυχήματα εξαιτίας των υπαρχουσών στα σημεία αυτά παράνομων διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες κατά τις εκτιμήσεις οικείου αξιωματούχου της τροχαίας δύνανται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών».
Μετά από τις συνεχείς αναφορές στο τύπο σχετικά με τις διαφημιστικές πινακίδες, την εισαγγελική εντολή, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ροδίων, τον Μάιο 2009, την δέσμευση του νομικού συμβούλου του ΡΟΔΑ σε συνέντευξή του στον ημερήσιο τύπο ότι θα ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας που διαχειρίζεται τα στέγαστρα στάσεων και που δεν εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία, πιστεύουμε ύστερα από τα ανωτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου για την Οδική Ασφάλεια εμπεριέχει και τον πολιτισμό μιας χώρας. Ας δείξουμε στους πολίτες ότι νοιαζόμαστε και όντως επιθυμούμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα.

η δημοκρατική 11-2-2010


OΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ....

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας δημιουργήθηκε μαζί με το πρώτο αυτοκίνητο και μεγάλο μέρος των ανθρώπων έχει καταλάβει την ύπαρξη του, όμως, ενώ:
Είναι απλό και προφανές να καταλάβει κανείς την έλλειψη Οδικής Ασφάλειας, γιατί καθημερινά βλέπει και διαβάζει για ατυχήματα με εντελώς μάταιο θάνατο και τραυματισμό ανθρώπων με φυσική συνέπεια την έντονη συναισθηματική φόρτιση.
το τι φταίει και τι πρέπει να γίνει, δεν είναι ούτε προφανές, ούτε απλό, ούτε άμεσα κατανοητό και κάθε άλλο παρά έντονα συναισθήματα χρειάζεται.
Αυτό γιατί η οδήγηση και γενικότερα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, είναι, κυρίως, ένα τεχνικό θέμα με πολλές παραμέτρους.
Σε όσες χώρες έχει γίνει αντιληπτή η ειδική τεχνολογική φύση του προβλήματος, και αυτό αντιμετωπίζεται σαν τέτοιο, η κατάσταση ελέγχεται αν όχι ολοκληρωτικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με μιά ποικιλία τεχνικών μέτρων και δράσεων.
Γιατί λοιπόν, ενώ ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν λύσεις, στην Ελλάδα δεν γίνεται σχεδόν τίποτα ;
Γιατί οι λύσεις είναι πολύπλοκες, χρειάζονται ταυτόχρονα πολλές παράλληλες δράσεις από διάφορους κρατικούς φορείς, οι οποίες μάλιστα δράσεις, πρέπει να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρέπει π.χ. να γίνουν στατιστικές αναλύσεις πιθανοτήτων για να βρεθούν τα πραγματικά επικίνδυνα σημεία, μετά πρέπει με βάση τα προηγούμενα να γίνουν τεχνικό-οικονομικές μελέτες για την κατασκευή-επισκευή των δρόμων η/και άλλων συγκοινωνιακών και πολεοδομικών έργων και επειδή αυτά θα είναι ιδιαίτερα μεγάλου κόστους και χρόνου υλοποίησης, απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και συνδυασμένες δραστηριότητες Δημοσίων Υπηρεσιών. Επίσης θα πρέπει να φτιαχθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης οδηγών με άμεση παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς του και τέλος όλα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά εάν γίνονται σωστά.
Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι τεχνικό, σύνθετο και πολύπλοκο, επομένως όχι άμεσα και εύκολα κατανοητό στο ευρύ κοινό και για να λυθεί χρειάζονται συντονισμένες, μακροχρόνιες και πολλές παράλληλες δράσεις από διάφορους κρατικούς φορείς, κάτι στο οποίο η Νέο Ελληνική κοινωνία σχεδόν ποτέ δεν τα κατάφερε καλά.
Επίσης, επειδή όλα τα παραπάνω, εν πολλοίς είναι ακατανόητα στην τεχνολογικά τραγικά καθυστερημένη Ελληνική πνευματική ηγεσία, και είναι και δύσκολο να εξηγηθούν στον πολύ κόσμο, έχει επικρατήσει και προβάλλεται, μία δήθεν κοινωνική διάσταση του προβλήματος, ότι δηλαδή από τους Έλληνες ελλείπει η «παιδεία» και όταν την αποκτήσουν θα οδηγούν σωστά.
Με αυτόν τον τρόπο, για πολλά χρόνια, συντηρείται ένας τοίχος παραπληροφόρησης και σκόπιμης αμάθειας και το πρώτο που πρέπει να γίνει, είναι, να σπάσει αυτός ο τοίχος άγνοιας, σύγχυσης και έως ενός σημείου, σκόπιμης παραπληροφόρησης.
Πρέπει να επιδιώξουμε να περάσουν στον πολύ κόσμο τα βασικά τεχνικο-οικονομικά στοιχεία του προβλήματος, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να είναι σε θέση να σχηματίσει την δική του άποψή, βασισμένη όμως σε πραγματικά δεδομένα.
Πρέπει να γίνει ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο που έχει γενικά η οδήγηση, αλλά, και ειδικότερα αυτή στους Ελληνικού δρόμους σήμερα. Τι ξέρουμε για αυτόν τον κίνδυνο, πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα και από που. Πώς να μετριάσουμε τον κίνδυνο σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή ποιοι γενικοί κανόνες και τρόποι υπάρχουν για να μπορούμε να παίρνουμε τις κατά το δυνατόν σωστές αποφάσεις και
Ο τελικός στόχος είναι να μετριάσουμε τον κίνδυνο σε επίπεδο κοινωνίας δηλαδή να εντοπισθούν τα σημαντικά προβλήματα στον τόπο μας και να διαμορφωθούν μερικές πραγματοποιήσιμες ιεραρχημένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, και να πλησιάσουμε τουλάχιστον στα Ευρωπαϊκά επίπεδα.
Αναγκαστικά η προσπάθεια μας δεν μπορεί να μπει με λεπτομέρεια σε εξειδικευμένα θέματα. Αυτό είναι δουλειά των επιστημονικών ιδρυμάτων και φορέων.
Το καθήκον και η υποχρέωσή μας ως πολίτες είναι να ενημερωθούμε, να κάνουμε εμείς τα πράγματα σωστά και μετά να κινητοποιηθούμε και να πιέσουμε, ζητώντας να διορθωθούν οι λάθος καταστάσεις και πρακτικές.

Aπό www.astynomia.gr

Από www.astynomia.gr

11 Φεβ 2010

ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ..

Προκήψει πρόβλημα στη λειτουργία του αυτοκινήτου και πρέπει να σταματήσετε, ανάψτε αμέσως τα αλάρμ και προσπαθήστε να φτάσετε στο πλησιέστερο πάρκινγκ ή βενζινάδικο με οποιοδήποτε κόστος.
Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, τοποθετήστε το αυτοκίνητο έξω από το οδόστρωμα και μακριά από αρχή στροφής ή αμέσως μετά από αυτή.
Τοποθετήστε όσο γίνεται γρηγορότερα το τρίγωνο ασφαλείας σε απόσταση τουλάχιστο 100 μέτρων πριν από το αυτοκίνητο αν είστε σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Προσοχή ! αν είναι νύχτα πριν κινηθείτε για να τοποθετήσετε το τρίγωνο να φορέσετε το ανακλαστικό γιλέκο και αν δεν έχετε ανοιχτόχρωμο ρούχο
Αν παρατηρήσετε διακοπές στη λειτουργία του κινητήρα.
Ελέγξτε το σύστημα ανάφλεξης του κινητήρα, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στην υγρασία. Έτσι το χειμώνα, δυνατή βροχή ή νερά του δρόμου μπορούν να προκαλέσουν διακοπές στη λειτουργία ή ακόμα και "σβήσιμο" του κινητήρα.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ανοίξτε το καπό και ψεκάστε με ένα σπρέι κατά της υγρασίας τα μπουζί, τα μπουζοκαλώδια, τον πολλαπλασιαστή και εσωτερικά το καπάκι του διανομέα.Τα μπουζοκαλώδια να τα βγάζετε ένα - ένα από τα μπουζί και αφού ψεκάζετε να τα επανατοποθετείτε αμέσως.
Έτσι θα αποφύγετε το λάθος να τα μπερδέψετε.Στην περίπτωση που δεν έχετε σπρέι κατά της υγρασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πετρέλαιο.
Αν η θερμοκρασία του κινητήρα παραμένει πολύ χαμηλή. Θα έχετε μειωμένη απόδοση του κινητήρα, αλλά παράλληλα και μειωμένη απόδοση του καλοριφέρ. Μπορεί να συμβεί λόγω βλάβης του θερμοστάτη, ή λόγω πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.Για να λύσετε το πρόβλημα πρέπει να καλύψετε ένα μέρος του ψυγείου μειώνοντας έτσι την επιφάνεια ψύξης. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με ένα κομμάτι χαρτόνι, η με μία νάιλον σακούλα, τοποθετώντας την μπροστά στην μάσκα του αυτοκινήτου.Πόση από την επιφάνεια του ψυγείου πρέπει να καλύψετε, θα το βρείτε δοκιμάζοντας.
Ξεκινήστε από το 1/4 και συνεχίστε το ταξίδι σας παρακολουθώντας τακτικά το όργανο θερμοκρασίας του αυτοκινήτου. Έτσι θα διαπιστώσετε αν η επιφάνεια του ψυγείου που καλύψατε είναι αρκετή ή όχι για να λυθεί το πρόβλημα.
Χωρίς αντιψυκτικό μην πάτε πουθενά.
Αν δεν έχετε αντιψυκτικό στο κύκλωμα ψύξης του κινητήρα και δεν μπορείτε να βρείτε για να συμπληρώσετε, χρησιμοποιήστε οινόπνευμα.
Να θυμάστε ότι ο κινητήρας μπορεί να σπάσει χωρίς αντιψυκτικό.
Οινόπνευμα για να μη παγώσει μπορείτε να προσθέσετε και στο νερό για τον καθαρισμό του παρμπρίζ.

ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ.. 10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΑΣ!


Για τους περισσότερους ανθρώπους η οδήγηση έχει εξελιχθεί σε μια αυτόματη - μηχανική ενέργεια. Για τους νέους οδηγούς όμως κάποια πράγματα δεν είναι απλά, ούτε δεδομένα. Χρειάζεται χρόνος, προσοχή, υπομονή και πολλή εξάσκηση με το όχημα. Μα ποιό πολύ χρειάζεται καλλιέργεια οδηγητικής συνείδησης, που θα τους προφυλάξει από μοιραία σφάλματα η ολιγωρίες. Και αυτή η συνείδηση καλλιεργείται μόνο με τη σωστή πληροφόρηση.
Να θυμάσαι:
1. Το Ν που σώζει! Το Ν, που σημαίνει νέος, είναι απαραίτητο για κάθε νέο οδηγό, που σέβεται τον εαυτό του αλλά και τους άλλους οδηγούς.
2. Πάρε Θέση! Τη σωστή θέση οδήγησης, δέσε τη ζώνη ασφαλείας και υποχρέωσε όλους τους συνεπιβαίνοντες να δέσουν την δική τους!
3. Καθρέφτες.! Υπάρχουν σε κάθε όχημα και είναι τρείς! Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της οδήγησης, γιατί δίνουν πληροφορίες σχεδόν για όλα όσα συμβαίνουν δίπλα και πίσω από το όχημά σου!
4. Φλας! Δείξε την κατεύθυνση που θέλεις να κατευθυνθείς και συνειδητοποίησε ότι το φλάς είναι ενημέρωση, παράκληση και ΟΧΙ διαταγή!
5. Οι "τυφλές γωνίες"! Πρόσεξε αποτελούν πηγή κινδύνου κάθε φορά που αλλάζουμε λωρίδα, η επιχειρούμε κάποιον ελιγμό!
6. Δεξιά Λωρίδα! Όλοι οι οδηγοί ΚΑΙ οι Νέοι! Οδηγούμε στην δεξιά λωρίδα και προσπερνάμε από αριστερά!
7. Προσοχή στις διασταυρώσεις, υπάρχει και είναι σύνηθες φαινόμενο (!) η παραβίαση της προτεραιότητας. Δώσε στον εαυτό σου τη δυνατότητα να αντιδράσει σε περίπτωση που κάποιος άλλος την παραβεί!
8. Στροφές. Υπάρχουν και είναι πολλές.! Θυμήσου πρέπει να παίρνουμε τις δεξιές στροφές όσο πιο κλειστά μας επιτρέπει ο δρόμος και τις αριστερές όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά!
9. ΑΛΚΟΟΛ; Δεν υπάρχει ποσότητα οινοπνεύματος στο αίμα που να θεωρείται ακίνδυνη για την οδήγηση! Όταν οδηγούμε όχι μόνον δεν πίνουμε αλλά ούτε .μυρίζουμε αλκοόλ!
10. Απέφυγε να οδηγείς με «ξερόλες» αλλά και ανθρώπους που σου προκαλούν άγχος και φοβούνται εύκολα. Συμπεριφορές αυτού του τύπου εκνευρίζουν και τους πιο έμπειρους οδηγούς!
Ξεκίνα να συλλέγεις χιλιόμετρα και εμπειρίες με ασφάλεια, υπομονή και λογική!
10 Φεβ 2010

STOP ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η ασφαλής οδήγηση είναι απαραίτητη για την ίδια μας τη ζωή.
Συχνά όμως την αμελούμε βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο εμάς αλλά και τους άλλους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • Όταν οδηγούμε δεν πραγματοποιούμε σύντομες κλήσεις και δεν συνομιλούμε.
  • Αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μιλήσουμε θα πρέπει να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου
  • Εάν υπάρχει συνοδηγός ή άλλος επιβάτης ζητάμε την βοήθειά του για να απαντήσει στο τηλέφωνο και να ενημερώσει ότι οδηγάμε
  • Ενημερωνόμαστε για τις αναπάντητες κλήσεις στο τέλος της διαδρομής και απαντάμε τότε

8 Φεβ 2010

AYTOΦΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


εικόνα από Ρόδο

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ
Διαρκές έγκλημα αποτελεί κατά την εισαγγελία του Αρείου Πάγου η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων διαφήμισης και επιγραφών στο οδικό δίκτυο. Με βάση αυτήν τη γνωμάτευση το αρχηγείο της Αστυνομίας εξέδωσε διαταγή ώστε να οδηγούνται στο αυτόφωρο οι κατά νόμο υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης εκτός κι αν είναι προστατευμένοι από το νόμο αιρετοί των δήμων, που απλώς θα μηνύονται.
Στο οδικό δίκτυο της Αττικής υπάρχουν πάνω από 15.000 θέσεις που στην πλειονότητά τους είναι παράνομες. Ετσι, διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό το τριτοκοσμικό πρόβλημα που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία εξοχών και αστικών κέντρων και το σοβαρότερο, κοστίζει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο.
Χιλιάδες μηνύσεις
Σε πάνω από 15 χιλιάδες σημεία του οδικού δικτύου αλλά και οικοδομών παραμένουν παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών της τροχαίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια προβαίνουν σε άσκοπες όπως τελικώς αποδεικνύονται καταγραφές.
Οι υπεύθυνοι συνήθως κωφεύουν, περίπου 10 χιλιάδες μηνύσεις εκκρεμούν μονίμως και ο φαύλος κύκλος της ασυδοσίας και της παρανομίας διαιωνίζεται.
Στο ερώτημα που απηύθυνε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για το εάν μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία του αυτόφωρου και μετά την τοποθέτηση των πινακίδων ή επιγραφών, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικ. Μαύρος, στο διά ταύτα της γνωμάτευσής του που απεστάλη στην ΕΛ.ΑΣ. τον Νοέμβριο, αναφέρει:
«Στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση πινακίδων -επιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας και η υπό τούτων εν γένει διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησής τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και τούτο διότι η κατά παράβαση των διατάξεων αυτών τοποθέτηση των πινακίδων-επιγραφών πραγματώνει την αντικειμενική υπόστασή του διά των διατάξεων αυτών προβλεπομένου αδικήματος όχι μόνο με την εφάπαξ τέλεσή του, αλλά και με την παραπέρα διατήρηση της παράνομης κατάστασης που δημιουργείται δι' αυτού και διαρκεί μέχρις ότου αρθεί η κατάσταση αυτή, η οποία προσβάλλει το έννομο αγαθό της ασφάλειας των στο πιο πάνω οδικό δίκτυο της χώρας κινουμένων οδηγών και πεζών πολιτών. Εφόσον λοιπόν διαρκεί η τέλεση του διαρκούς αυτού εγκλήματος είναι τούτο αυτόφωρο και είναι επιτρεπτή η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων ενώπιον του καθ' ύλη και κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας».
Μετά την αποστολή της παραπάνω εισαγγελικής τοποθέτησης στο αρχηγείο της Αστυνομίας εκδόθηκε διαταγή προς όλες τις υπηρεσίες για την εφαρμογή της εισαγγελικής οδηγίας αφού προειδοποιηθούν για τελευταία φορά οι αρμόδιοι φορείς.
Να επισημάνουμε ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Καστανίδης ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Τέντε την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος των παραβατών αφού διαπιστώνει ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων.
Επιχειρησιακός στόχος της Αστυνομίας είναι τώρα να οδηγηθούν στο αυτόφωρο δυο-τρεις περιπτώσεις από κάθε δήμο της Αττικής. Οι πιέσεις προς τις αστυνομικές διευθύνσεις είναι έντονες διότι δεν αποκλείεται να μηνυθούν διευθυντές για παράβαση καθήκοντος, από πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον. Πριν οι αστυνομικές υπηρεσίες αρχίσουν τις συλλήψεις θα ενημερώσουν τους δημάρχους για την υποχρέωση εφαρμογής της εγκυκλίου της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Νέα διαταγή από ΕΛ.ΑΣ.
Στη διαταγή του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι η ακολουθούμενη πρακτική (μηνύσεις και αιτήματα αποξήλωσης) απέτυχε και τονίζει:
«Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η οποία σας κοινοποιήθηκε, η τοποθέτηση πινακίδων και παραμονή επιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας, κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησής τους, αποτελεί διαρκές έγκλημα και εφόσον διαρκεί η τέλεση του εγκλήματος αυτού, είναι αυτόφωρο και ως εκ τούτου είναι επιβαλλόμενη η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων στο πλαίσιο της αυτοφώρου διαδικασίας ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα πλημ/κών.
»Αυτονόητο είναι ότι οι ενέργειες των υπηρεσιών μας δεν πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα (εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας κ.λπ.) αλλά και προληπτικά, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα επικίνδυνα σημεία που είναι δυνατόν να σημειωθούν τροχαία ατυχήματα εξαιτίας των υπαρχουσών στα σημεία αυτά παράνομων διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες κατά τις εκτιμήσεις οικείου αξιωματούχου της τροχαίας δύνανται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών».
«Μόνο αν χάσουν και αυτοί το παιδί τους θα δραστηριοποιηθούν»
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΓΑΝΗ
Χάνουν τη ζωή τους πέφτοντας πάνω σε κάποια διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται σε λάθος σημείο.
Και αυτοί που αφήνουν πίσω τους προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τα αίτια ενός παράλογου θανάτου. Απελπισμένοι ψάχνουν να βρουν τους ενόχους και βρίσκονται αντιμέτωποι με δημάρχους, υπαλλήλους, δικηγόρους, δικαστήρια. Ελάχιστοι στέκονται όρθιοι.
«Ο μέσος πολίτης είτε εκμηδενίζεται είτε συμβιβάζεται», τονίζει ο δικηγόρος Αθαν. Τσιώκος-Πλαπούτας. Περίμενε δέκα ολόκληρα χρόνια για δικαιωθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο γιος του, Δημήτρης, σκοτώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2000. Το αυτοκίνητο του 33χρονου ηλεκτρολόγου μηχανικού έπεσε πάνω σε διαφημιστική πινακίδα στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη συμβολή των οδών Πίνδου και Κοκκινοπούλου.
«Ενας ήρεμος ευαίσθητος άνθρωπος έφυγε για πάντα και η ζωή μου άλλαξε τελείως. Πλέον έχω βαρεθεί να μιλάω για το προσωπικό μου πρόβλημα. Δεν είμαι κουρασμένος αλλά αγανακτισμένος.» Αναφέρεται σε «μαφία που εκμεταλλεύεται τις διαφημιστικές πινακίδες».
Κανείς, λέει, «δεν τολμά να την αγγίξει, δηλαδή να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Κι όμως υπάρχουν αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου, μελέτες ειδικών του ΕΜΠ και συγκοινωνιολόγων, πορίσματα συνεδρίων για την Οδική Ασφάλεια, αποφάσεις δικαστηρίων, της Ολομέλειας της Βουλής και της Μόνιμης Διακομματικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, δηλώσεις επί δηλώσεων του Γ. Παπανδρέου, του προηγούμενου πρωθυπουργού και των προέδρων της Δημοκρατίας».
Ολα πολύ σημαντικά στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα του (www.diadromi.com), την οποία έστησε με άπειρες ώρες προσωπικής εργασίας. Ζητάει την «λειτουργία Εθνικού Φορέα Οδικής Ασφάλειας υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού, για να σώσουμε κυρίως τα παιδιά μας».
Το έγκλημα αφορά κυρίως νέους ανθρώπους, όπως ο 22χρονος Γιάννης Παπαρήγας. Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από το χαμό του. Ο πατέρας του, Γιώργος, θυμάται το τραγικό περιστατικό: «Μόλις είχε αφήσει την κοπέλα του σπίτι της. Επέστρεφε από τη βραδινή τους διασκέδαση και έπεσε πάνω στη βάση μιας ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας, η οποία ξεκόλλησε και πλάκωσε τον ουρανό του αυτοκινήτου. Τελειόφοιτος του ΤΕΙ Μηχανολογίας, 22 ετών...».
Μαζί με τη σύζυγό του έχουν ασκήσει αγωγή κατά του δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας που διαφημιζόταν στην πινακίδα. Εχει παρευρεθεί σε άπειρες ημερίδες όπου πολιτικοί δίνουν υποσχέσεις. Τι αποκόμισε; «Τρίχες. Μόνο αν χάσουν κι αυτοί το παιδί τους θα τους δεις να δραστηριοποιούνται».
Μέχρι το 2005, ο ιδιωτικός υπάλληλος Μαν. Σταυρουλάκης δεν είχε ιδέα τι συμβαίνει με την υπαίθρια διαφήμιση. Ο 25χρονος γιος του, Γιάννης, σπούδαζε εγκληματολογία στο Πάντειο και εργαζόταν σε προγράμματα στήριξης των φυλακισμένων.
«Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε πινακίδα που, αν δεν υπήρχε, δεν θα είχε καν τραυματιστεί. Ακουγα έκπληκτος τον πραγματογνώμονα να μου λέει ότι αν ήταν δικό του παιδί θα τους είχε εκτελέσει. Αρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται. Ολοι μου έλεγαν ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με δήμο και τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις πινακίδες».
Επί μήνες έψαχνε να βρει σε ποιον ανήκει ο διαφημιστικός χώρος όπου σκοτώθηκε ο γιος του. «Την πινακίδα την είχε βάλει παράνομα η εταιρεία Master Outdoor Α.Ε. Το ίδιο διάστημα, ο δήμος Αμαρουσίου είχε γεμίσει από παρόμοιες θανατηφόρες παγίδες. Ασκησα αγωγή, δικαιωθήκαμε πρωτόδικα και τώρα περιμένουμε το εφετείο. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 25 νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους για τον ίδιο λόγο».
Νόμοι πολλοί, αποτέλεσμα κανένα
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Τέσσερα υπουργεία σε ρόλο... Πόντιου Πιλάτου και έξι νομοθετήματα με αξία «κουρελόχαρτου» βρίσκονται πίσω από τις τριτοκοσμικές εικόνες με τις συνήθως ακαλαίσθητες και θηριώδεις διαφημίσεις. Πάνω από το 50% των πινακίδων στους δρόμους είναι παράνομες, ενώ στις ταράτσες και τις προσόψεις των κτιρίων οι νόμιμες μετριούνται στα δάχτυλα!
Το φωτεινό διάλειμμα της περιόδου 2003-4, οπότε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων αποκαθηλώθηκαν πάνω από 7.000 διαφημίσεις στην πρωτεύουσα, αποτελεί παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές λεωφόροι, όπως Μεσογείων, Κηφισίας, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, έχουν «ντυθεί» με κάθε είδους πινακίδες, που ξεφυτρώνουν παντού, ώς τις ταράτσες, παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται ρητώς! Ακόμη και η Εθνική Βιβλιοθήκη, ένα από τα κτίρια της περίφημης «αθηναϊκής τριλογίας» στην οδό Πανεπιστημίου, το βράδυ «στεφανώνεται» από το φωτεινό λογότυπο γνωστής αλυσίδας καταστημάτων.
Οι νόμοι βεβαίως προβλέπουν τσουχτερά πρόστιμα, που κυμαίνονται από 30 έως 50 χιλιάδες ευρώ το εξάμηνο για κάθε παράνομη πινακίδα, αλλά και φυλάκιση των υπευθύνων έως και 12 μήνες. Στην πράξη, οι λίγες διώξεις που έχουν ασκηθεί ατονούν μέσα σε δικαστικούς δαιδάλους, ενώ οι εισπράξεις είναι μηδενικές. Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΕΑΧΑ), που είχε σηκώσει το βάρος του «ξηλώματος», είχε συρθεί στα δικαστήρια για περισσότερες από 700 περιπτώσεις.
«Είναι σήμερα η πρώτη μας προτεραιότητα, ξεκινώντας από τον εντοπισμό των παρανομιών», επισημαίνει η αρχιτέκτων-πολεοδόμος Ντόρα Γαλάνη, η νέα πρόεδρος της ΕΕΑΧΑ, προαναγγέλλοντας τη νέα εκστρατεία κατά των παράνομων διαφημίσεων.
Υπολογίζεται ότι μόνο στο λεκανοπέδιο προσφέρονται περισσότερες από 15.000 θέσεις, στη συντριπτική πλειονότητά τους παράνομες. Αυτό δεν φαίνεται να πτοεί το κύκλωμα της υπαίθριας διαφήμισης που παρουσιάζει ετήσιο τζίρο ύψους 250 εκατ. ευρώ, αφορολόγητων στο μεγαλύτερο μέρος τους. Η τελευταία καταγραφή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Οκτώβριος 2009) έδειξε ότι στο οδικό δίκτυο υπάρχουν περισσότερες από 15.000 πινακίδες, ενώ σε κτίρια έχουν εντοπιστεί άλλες 2.000. Εχουν υποβληθεί 8.800 μηνύσεις, που σημαίνει ότι μία στις δύο υπαίθριες διαφημίσεις είναι παράνομη και ειδικά στα κτίρια οι παρανομίες αγγίζουν το 80%. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν να προχωρήσουν σε αποκαθηλώσεις σε περισσότερες από 13.000 περιπτώσεις, αλλά μια ματιά στους δρόμους αρκεί για να καταλάβουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
Επισήμως η ΔΕΗ αποδέχεται ότι οι περισσότερες φωτεινές πινακίδες των δρόμων ηλεκτροδοτούνται παράνομα, με συνδέσεις από το δίκτυο δημόσιου φωτισμού, που σημαίνει ότι το λογαριασμό πληρώνουν οι καταναλωτές. Στις λίγες περιπτώσεις που έγινε διακοπή της ρευματοδότησης, οι επιτήδειοι δεν πτοήθηκαν και επιστράτευσαν σε πρώτη φάση γεννήτριες. Στη συνέχεια, απλώς αποκατέστησαν την παράνομη σύνδεση.
Το σημείο-κλειδί είναι οι δήμοι. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις σε 178 τοπικούς άρχοντες, γιατί στα όρια των δήμων τους είχαν εντοπιστεί παράνομες πινακίδες. Ούτε μία δεν έχει φτάσει ώς τώρα στο ακροατήριο. Μόνον ο δήμαρχος Γαλατσίου πήρε το θέμα στα ζεστά, καθάρισε τη Βεΐκου και τους άλλους δρόμους, εφαρμόζοντας απλώς τους νόμους που άλλοι χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς!
Νόμοι υπάρχουν από τη δεκαετία του 1960. Εμειναν όμως στις καλές προθέσεις, με εξαίρεση την Ηρώδου Αττικού και τη Β. Σοφίας, που προστατεύονται αποτελεσματικά με ειδικά διατάγματα και διατηρούν την ξεχωριστή φυσιογνωμία τους. Το 2001 εγκρίθηκε ο νόμος 2946 και έναν χρόνο μετά εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, που θέτει κανόνες και προβλέπει ειδικές θέσεις αλλά και διαστάσεις για τις διαφημίσεις.
Το 2000 εκδόθηκε ο πρώτος νόμος για το ιστορικό κέντρο και ακολούθησαν άλλοι δύο που περιέλαβαν τους λεγόμενους ολυμπιακούς δρόμους. Πρέπει να προστεθούν τα άρθρα 10 και 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που βάζουν κανόνες σε όλες τις κατηγορίες των δρόμων (δημοτικούς, νομαρχιακούς, εθνικούς). Και αυτά έχουν μείνει στα χαρτιά...
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Από εμας εστάλη εκ νέου έγγραφο στο Δ.Σ του ΡΟΔΑ με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ροδίων και Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας.

4 Φεβ 2010

ΕΙΣΑΓΓΕΛΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ για τις διαφημιστικές πινακίδες


ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Έλεγχος νομιμότητας


Εντολή προς την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου να διενεργήσει έλεγχο νομιμότητας για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα οδικά δίκτυα των νησιών Ρόδου, Σύμης, Τήλου και Μεγίστης διέταξε χθες ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, Κωνσταντίνος Μπούτσικος.
Συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί αν οι πινακίδες τοποθετήθηκαν κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους. Επεσήμανε μάλιστα ότι σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου η παρουσία των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων θεωρείται έγκλημα διαρκές και ότι θα εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία κατά των υπαίτιων.
Μάλιστα, την εποπτεία για την εφαρμογή της διαταγής προς την Αστυνομία, θα την έχει ο ίδιος ο Εισαγγελέας. Είναι η δεύτερη φορά που παρεμβαίνει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου για το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων που υπάρχουν στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά. Τον περασμένο Οκτώβριο, έδωσε εντολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς να ξεκινήσει η διαδικασία της απομάκρυνσης των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, μερικές εκ των οποίων «ξηλώθηκαν».Από τον έλεγχο όμως της Αστυνομίας θα διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί τα νόμιμα στην τοποθέτηση των πινακίδων που εξακολουθούν να υπάρχουν στα νησιά μας. Το ζήτημα αυτό απασχολεί έντονα τη ροδιακή κοινωνία, αφού τίθεται πλέον θέμα οδικής ασφάλειας, ενώ η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου έχει επισημάνει και στο παρελθόν την επικινδυνότητά τους προς τους οδηγούς.Για το θέμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου έχει κάνει αναφορά σε όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Μεταφορών, ενώ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό διαφημιστικές πινακίδες «ξεφυτρώνουν» συνεχώς με το πρόβλημα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας.
ΠΡΟΟΔΟΣ 3-2-2010

ETSC-TOYOTA-3M
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ETSC (www.etsc.eu) σε συνεργασία με την Toyota και την 3M στοχεύοντας στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου μέσω δράσεων σε τοπικό επίπεδο σπουδαστών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, για δεύτερη φορά διοργάνωσε το πρόγραμμα “Roads to Respect” όπου αυτή τη φορά πήραν μέρος 63 φοιτητές 16 πανεπιστημίων από Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, και Σλοβενία.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, ο Petar Krasic, από το πανεπιστήμιο του Novi Sad (Σερβία), ο Πέτρος Σέκερης, από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης και ο Μάριος Φιλίππου από το πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβαν το 3ο, 2ο, και 1ο αντίστοιχα βραβείο «Roads to Respect» (R2R) για την εξαιρετική εργασία τους που αφορούσε την βελτίωση περιοχών υψηλού κινδύνου οδικής ασφάλειας μέσω μέτρων χαμηλού κόστους στις πατρίδες τους.
Η απονομή έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την προεδρία της ευρωβουλευτού κας Ines Ayala Sender, και με την παρουσία της κας Isabelle Kardacz, προϊσταμένης της μονάδας οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η κα Ayala Sender τόνισε τη σημασία της βελτίωσης των ευρωπαϊκών δρόμων για την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά το ήμισυ του αριθμού θανάτων από τροχαίο ατύχημα το 2010. Από αυτή την άποψη, η κα Kardacz συνεχάρη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) για την ανάπτυξη ενός τέτοιου καινοτόμου και αποτελεσματικού προγράμματος για να μειώσει τις περιοχές υψηλού κινδύνου (μελανά σημεία) από τους ευρωπαϊκούς δρόμους και ιδιαίτερα, για την ανάμειξη των νέων σπουδαστών στο κοινό στόχο για την προώθηση της οδικής ασφάλειας.
Η κα Kardacz τόνισε ότι οι τρεις νικητές προήλθαν από ένα κράτος μέλος ΕΕ των 15 (Ελλάδα), ένα νέο κράτος μέλος (Κύπρος) και μια χώρα που στο μέλλον θα προσχωρήσει πιθανώς στην ΕΕ (Σερβία). Η παρουσία αυτών των τριών σπουδαστών δείχνει τη σημασία μιας πανευρωπαϊκής συνεργασίας στο χώρο της οδικής ασφάλειας.
Η κα Ayala Sender, η κα Kardacz και ο κος Antonio Avenoso, εκτελεστικός διευθυντής του ETSC, ευχαρίστησαν την Toyota και την 3M, χορηγούς του προγράμματος R2R, για την ανεκτίμητη υποστήριξή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία.
Μετά από την παραλαβή των βραβείων τους, οι τρεις νικητές του προγράμματος R2R παρουσίασαν τις εκστρατείες τους για να βελτιώσουν την οδική υποδομή στις πατρίδες τους. Οι παρουσιάσεις τους είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ETSC http://www.etsc.eu/R2R-events.php
Ο κος Μάριος Φιλίππου, από το πανεπιστήμιο της Κύπρου λαμβάνει το 1ο βραβείο R2R από την κα Isabelle Kardacz, προϊστάμένη της μονάδας οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
O κος Πέτρος Σέκερης από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης λαμβάνει το 2ο βραβείο R2R από την κα Inge Huijbrechts, της Toyota.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3Μ ΕΛΛΑΔΑ

3 Φεβ 2010

EΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΞΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Την άμεση εφαρμογή του νόμου, ο οποίος αφορά στην παράνομη ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος εκείνων που παρανομούν, ζητεί με παραγγελία που έστειλε χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος.

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου αναφέρει στο σχετικό έγγραφό του τα εξής:«Σας δίδουμε την εντολή όπως άμεσα δια των υπηρεσιών που προϊστασθε, προβείτε στον έλεγχο νομιμότητας της τοποθέτησης πινακίδων-επιγραφών στο οδικό δίκτυο των νήσων Ρόδου, Σύμης, Τήλου και Μεγίστης και σε περίπτωση τοποθέτησης κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις της τοποθέτησης τους, να εφαρμόζεται κατά των υπαιτίων την αυτόφωρη διαδικασία των άρθρων 417 επ. ΚΠΔ.

Περαιτέρω σας επισημαίνουμε ότι το ανωτέρω έγκλημα θεωρείται διαρκές (Α.Π> 4422/εγκ.9/13-11-2009 εγκυκλίου του κ Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου).

Την εφαρμογή της παρούσας θα εποπτεύσουμε προσωπικά».Αφορμή για την Εισαγγελική παρέμβαση, που συμπίπτει χρονικά με όμοια που έγινε προχθές από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ Χάρη Καστανίδη, αποτέλεσαν σχετικές καταγγελίες της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.).

Ο κ. Καστανίδης σε παραγγελία του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε, επεσήμανε πως παρατηρείται ολιγωρία σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για τις παράνομες πινακίδες αλλά και ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων και τονίζει ότι «διατηρείται μια παράνομη κατάσταση η οποία προσβάλλει κυρίως το έννομο αγαθό της ασφάλειας των οδηγών και πεζών και εκθέτει την πολιτεία».

Ο Υπουργός ζήτησε εξάλλου οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να προχωρούν στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των παραβατών αλλά και να ζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα που παραβιάζουν το καθήκον τους και δεν εφαρμόζουν το νόμο κάνοντας ελέγχους και αφαιρώντας τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.Ομοιου χαρακτήρα παρέμβαση που στοχεύει στην πλήρη και άμεση αποκατάσταση των δρόμων και των κεντρικών οδικών αρτηριών στο νησί της Ρόδου και αποσκοπεί στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών οδήγησης για τους κατοίκους έκανε την 2 Νοεμβρίου 2009 ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Με "προειδοποιητική" επιστολή του είχε θέσει συγκεκριμένα προ των ευθυνών τους όλους τους αρμόδιους για τον έλεγχο του οδοστρώματος, την αποκατάσταση αυτού, τη λήψη μέτρων για την προστασία των οδηγών αλλά και την ανάθεση οδικών έργων.Στην επιστολή ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:«Η ασφάλεια των οδηγών και των χρηστών των οδών πρέπει να θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα των υπηρεσιών που προϊσταστε και για το λόγο αυτό πρέπει οι ενέργειές σας να είναι άμεσες και αποτελεσματικές και να μην θέτετε την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις καλένδες της γραφειοκρατίας που μαστίζει τη δημόσια διοίκηση».Η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου είχε καταγράψει τα επικίνδυνα για την πρόκληση ατυχημάτων σημεία στις οδικές αρτηρίες επισημαίνοντας με την αναφορά της ότι τα έργα που εκτελούνται με μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ στη λεωφόρο Ρόδου-Λίνδου και τη Λεωφόρο Καμείρου είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.Η ΕΥΘΥΤΑ απευθύνθηκε επανειλημμένα στους αρμόδιους δήμους, και τη Νομαρχία και οι απαντήσεις που έλαβε, όπως τονίζεται στην αναφορά ήταν πως όλα τα έργα κατασκευάστηκαν κατόπιν μελετών που εγκρίθηκαν αρμοδίως.

Στην αναφορά, περιγράφονται οι "δέκα πληγές" των δρόμων του νησιού και συγκεκριμένα:

1. Ανεπαρκείς Λωρίδες κυκλοφορίας και ερείσματα με ανεπαρκές πλάτος.

2. Μικρό πλάτος μεσαίων διαχωριστικών νησίδων.

3. Μικρές ακτίνες οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης.

4. Κακή διαμόρφωση κόμβων.

5. Ολισθηρά οδοστρώματα με ανεπαρκή αποστράγγιση.

6. Κακή μελέτη, τοποθέτησης παρόδιων στοιχείων: στύλων, στηθαίων, δένδρων, κρασπέδων και τάφρων.

7. Κακή οργάνωση στάθμευσης παρά την οδό.

8. Πλήρης έλλειψη ή ανεπάρκεια (περισσότερος ή ολιγότερος) φωτισμού.

9. Σκόνες και χώματα στο οδόστρωμα, ολισθηρό οδόστρωμα.

10. Κακή σήμανση (οριζόντια και κάθετη) ΚΑΟ.

11. Ανεξέλεγκτη τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (οροφές, κατά μήκος του οδικού δικτύου, στέγαστρα στάσεων κ.λπ.).

Μεταξύ άλλων κατήγγειλε ως κακότεχνα τα έργα που εκτελούν:

√ Το ΥΠΕΧΩΔΕ: Περιμετρική οδός πόλης Ρόδου.

√ Οι Δήμοι Ροδίων και Καλλιθέας επί της Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου και της επαρχιακής οδού Ρόδου-Φαληράκι.

√ Ο Δήμος Ιαλυσού, επί της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καμείρου.

√ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην επαρχιακή οδό Κολύμπια-Ελεούσα.

√ Ολες οι παρόδιες συνδέσεις στην Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου και στην επαρχιακή οδό Ρόδου-Καμείρου.
η δημοκρατική της Ρόδου ΤΕΤΑΡΤΗ 3.2.2010