Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Δεκ 2011

CALABRIA: L’URLO DELLE VITTIME

CALABRIA: L’URLO DELLE VITTIME
Insieme possiamo salvare milioni di vite...è tempo d’agire

A San Giovanni in Fiore (CS) Stati Generali della sicurezza Strada a fine gennaio. avviare misure concrete per la sicurezza delle strade e assistenza e giustizia per le vittime

Aldilà delle responsabilità personali dell’incidente di San Giovanni in Fiore (5 giovani morti) la Calabria è la regione che ha un indice di mortalità tra i più elevati d’Italia (rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti moltiplicato 100). In Calabria ci sono 3,96 morti ogni 100 incidenti, in Italia 1,9: più del doppio. La Calabria è terza solo dopo, e non a grande distanza, Molise (4,26) e Basilicata (4,18). Da sempre sul podio. L’indice di mortalità mostra come lo scontro frontale sia la tipologia più pericolosa in Italia ed anche in Calabria (4,6 decessi ogni 100 incidenti). La Calabria territorio di grandi eventi anche nell’insicurezza stradale oggi 5 morti in provincia di Cosenza lo scorso anno 8 ciclisti uccisi a Lamezia.

Lo scorso anno telecamere accese sulla Calabria e passerella di amministratori e politici anche nazionali. Subito dopo il nulla. La situazione come si vede non è cambiata molto, anzi. Occorre il silenzio dicono i politici locali. E’ il giorno del lutto. Si, è il giorno del lutto. Ma purtroppo non è loro il lutto. Cinque famiglie piangono i figli che non torneranno più. E’ il giorno del silenzio ma gli amministratori sono in silenzio da anni. E vediamo perchè.

Nell’ultimo triennio, 2008/2010 la situazione precipita in Calabria ( i dati sono dell’Istat e non quelli spesso sbagliati che danno i loro uffici stampa): in Italia abbiamo avuto una diminuzione del 13,8% (passando da 4.731 a 4.090 morti), in Calabria viceversa un incremento dei morti del 15% (passando da 120 a 138). La Calabria viaggia a velocità doppia rispetto alla media nazionale. E non è un caso. Si vedano i dati dell’Arch. Coppo di Studi e Ricerche per il Territorio che ha elaborato per noi e di questo lo ringraziamo (allegato).
Dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale sono stati attribuiti complessivamente alla Regione Calabria circa 18,2 milioni di Euro (4,7 già spesi) a titolo di incentivazione per la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale secondo gli indirizzi del PNSS stesso. L’impegno locale (Regione, Province e Comuni) richiesto per accedere a tali fondi è dell’ordine di 14,3 milioni di Euro (3,9 già spesi). La dimensione complessiva dell’impegno finanziario è dunque dell’ordine di 32,5 milioni di Euro, (8,6 milioni giù utilizzati per il 1° Programma). Di cui 2,5 milioni per il Centro di Monitoraggio regionale. Quanti ne sono stati spesi? Quando vedremo il Centro di monitoraggio per avere dati più veritieri sull’incidentalità e mortalità?
La Regione abbia la compiacenza di rispondere e dare tempi e modi per la sua realizzazione!

Nessuno può chiamarsi fuori, anche noi delle organizzazioni civili. Ma a maggior ragione chi ha responsabilità amministrative (Regione, Province, Comuni). Mancano politiche in ordine:
· alla governance tecnico-politica (chi coordina a livello regionale?)
· ai finanziamenti ed al loro utilizzo e monitoraggio sull’efficacia (ho speso i soldi ma è stato utile, ci sono stati benefici, diminuzione di morti, ecc.?)
· all’attivazione di centri di assistenza alle vittime della strada (medica, legale, riabilitativa): è una vergogna per un Paese civile non avere queste strutture per le quali paghiamo dal 1986 il 10,50% della RCAuto!
Per questo proponiamo per la fine di gennaio la convocazione degli Stati Generali della Sicurezza stradale proprio a San Giovanni in Fiore chiedendo al Comune di organizzarlo con noi. Partendo dal Manifesto firmato dai 36 Organizzazioni economico-sociali dopo l’approvazione a WashingotnΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 23/12/2011 υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μ. Μπόλαρη η υπ. Αρ. Πρ.: Π2α/ΓΠ:140816 για την «Καθιέρωση Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων».

- Η αναγνώριση της Ημέρας Μνήμης από την ελληνική πολιτεία αποτέλεσε βασικό αίτημα του συλλόγου μας και άλλων συλλόγων στην ελληνική περιφέρεια που χρόνια τώρα διοργανώνουν εκδηλώσεις για τα θύματα των τροχαίων την Τρίτη Κυριακή του Νοέμβρη όπως η σχετική απόφαση της ΓΣ του ΟΗΕ του Οκτώβρη του 2005 έχει ορίσει.
- Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υγείας. Για μας το ζήτημα των τροχαίων εγκλημάτων είναι πρωταρχικά ζήτημα δημόσιας υγείας και πολιτισμού. Επιδιώκουμε λοιπόν την μονιμότερη και ουσιαστική ενασχόληση με το ζήτημα των αρμοδίων θεσμικών φορέων ώστε να φτάσουμε πραγματικά σε μια πολιτική πρόληψης και αλλαγής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς παράλληλα με την υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους.
- Η χώρα μας κατέχει δυστυχώς την χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε αριθμό θυμάτων από τροχαία εγκλήματα (αναλογικά με τον πληθυσμό). Η επίσημη αναγνώριση της Ημέρας Μνήμης, μόνον υποχρεώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι γεννά για την Ελληνική πολιτεία. Καλούμε όλους όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση των θυμάτων και την οδική ασφάλεια, οικογένειες, συλλόγους, οργανώσεις να συντονίσουν την δράση τους υιοθετώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που με συστηματική προσπάθεια μπορεί να υλοποιηθεί και να οδηγήσει στην δραστική μείωση των τροχαίων εγκλημάτων και στη χώρα μας.
Αθήνα 28/12/2011.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλαδικού Συλλόγου « SOS Τροχαία Εγκλήματα»

Εδώ και αρκετά χρόνια εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, πραγματοποιούνται στη Ρόδο με πρωτοβουλία της ΕΥΘΥΤΑ- Ρόδου.
Στα ιδρυτικά μέλη του Πανελλαδικού Συλλόγου “SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ”, ανήκουν οι πρόεδροι και των δυο οργανώσεων μελών της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων (FEVR) στην Ελλάδα, της «ΕΥΘΥΤΑ-Ρόδου» και της «You Are What U Do - Κώστας Κουβίδης»..
Από τα 56 ιδρυτικά μέλη 33 είναι συγγενείς Αβαθμού θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων. Στα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνονται επίσης εκπρόσωποι σημαντικών κοινωνικών φορέων, ανάμεσα τους οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Πεζών Θεσσαλονίκης, του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ Χαιδαρίου κ.α

ΠΟΔΗΛΑΤΟ
Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής διάστασης του "Δέντρου της Αγάπης" είναι και οι διαγωνισμοί, που διοργανώνονται προσκαλώντας τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στη ζωγραφικής.
Σας προσκαλούμε να δημιουργήσετε, να ζωγραφίσετε, να χρωματίσετε το "Δέντρο της Αγάπης". Τις δημιουργίες και τα γράμματά σας θα τα στείλουμε στον Αϊ Βασίλη με το γραμματόσημο μας 2010-2011, το οποίο απεικονίζει έργο μαθητή που διακρίθηκε το 2010.
’Έτσι και φέτος, μπορεί να είναι ένα από τα δικά σας έργα το τυχερό που θα κοσμεί το γραμματόσημο 2011- 2012 ή ακόμη να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα ποδήλατο με όλα τα αξεσουάρ (κράνος, γάντια, επιγονατίδες).
Σας υπενθυμίσουμε να γράψτε στον Αϊ Βασίλη, να ζωγραφίσετε και να φέρετε τις ζωγραφιές αγαπητά μας παιδιά, ήδη μας έχουν στείλει 130 ζωγραφιές, εμείς όμως θέλουμε και άλλα γράμματα και άλλες ζωγραφιές και που ξέρετε μπορεί να είστε ο τυχερός του ποδηλάτου μαζί με το κράνος τις επιγονατίδες και τα γάντια, που θα κληρωθεί στις 3 Ιανουαρίου 2012 με το τέλος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών μας.
Για το τυχερό ποδηλατιστή Συμβουλές
Αλλά και για τους γονείς και τους μεγαλύτερους ποδηλατιστές Συμβουλές

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Μεγάλη η διάδοση στην Ελλάδα χωρίς προετοιμασία και πληροφόρηση.

Βασικό: Ο ποδηλάτης έχει τα ίδια δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις όπως και τα άλλα οχήματα


Οι κίνδυνοι ιδίως για παιδιά

o Κακή διάκριση από άλλους οδηγούς (έλλειψη φωτισμού και ανοιχτών χρωματιστών ρούχων)
o Κυκλοφορία σε γειτονιές χωρίς καλό φωτισμό δρόμων
o Έλλειψη εκπαίδευσης και οδηγιών από γονείς. Στη Γερμανία η εκπαίδευση οδήγησης ποδηλάτη στην 3η και 4η τάξη του δημοτικού είναι νομοθετημένη και την εκτελούν η αστυνομία σε συνεργασία με το σχολείο
o Νοοτροπία μη ισότιμης συμμετοχής στην κυκλοφορία από ποδηλάτες
o Έλλειψη εμπειριών και γνώσεων συμπεριφοράς από οδηγούς αυτοκινήτων.

Το ασφαλές ποδήλατο

o 2 ανεξάρτητα μεταξύ τους φρένα
o Λευκός προβολέας μπροστά και λευκός αντακλαστήρας
o Κόκκινος προβολέας πίσω και κόκκινος αντακλαστήρας
o 2 κίτρινοι αντακλαστήρες σε κάθε ρόδα και ανταυγαστήρες στα πετάλια
o Καλό δυναμό παραγωγής ρεύματος
o Σκελετός, τιμόνι, ανάρτηση μπροστά με ελεγμένη αντοχή
o Εργονομική αντοχή
o Τιμόνι με επένδυση μαλακού υλικού( έχει μεγάλη σημασία σε ατύχημα)
o Καλό κράνος με εξωτερική επένδυση σκληρού κατάλληλου κελύφους ( αντέχουν σε ισχυρές συγκρούσεις)


Τι μπορεί να κάνουν οι γονείς

o Να αγοράσουν κατάλληλο ποδήλατο όταν δουν ότι το παιδί είναι ώριμο
o Να εκπαιδεύσουν το παιδί στην τεχνική οδήγησης( ισορροπία, χειρισμός) σε ασφαλή χώρο
o Να εξηγήσουν ρεαλιστικά στο παιδί περπατώντας στην πόλη τους κινδύνους (νύχτα και ημέρα) και τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας
o Να πείσουν το παιδί ότι είναι μέλος της κυκλοφορίας με υποχρεώσεις και δικαιώματα. Τα τελευταία όμως δεν πρέπει να τα «εκβιάζει» γιατί είναι ο αδύνατος κρίκος στην κυκλοφοριακή αλυσίδα,
o Παρακολουθούμε το παιδί στην πράξη για να δούμε την ωριμότητά του
o Συντηρούμε το ποδήλατο, ώστε πάντα να έχει φωτισμό και να είναι σε καλή κατάσταση
o Το παλλόμενο κόκκινο φώς στο πίσω μέρος, επιπλέον του τυποποιημένου φωτισμού, με μπαταρία, είναι πολύ αποτελεσματικό για να διακρίνεται ο ποδηλάτης και την ημέρα.

Το κράνος προστασίας (για μικρούς και μεγάλους)

Σύμφωνα με τις έρευνες το 95% των ποδηλατιστών σε τροχαία δυστυχήματα θα είχε επιβιώσει αν φορούσε κράνος. Είναι αποδεκτό από όλους τους ειδικούς ότι το κράνος για τους ποδηλατιστές προστατεύει αποτελεσματικά από σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις.
Είναι μεγάλη πλάνη ότι λόγω μικρών (σχετικά) ταχυτήτων δεν χρειάζεται κράνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αγοραστής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το κράνος διαθέτει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Από τους ειδικούς συνιστώνται κράνη με εσωτερικό αφρώδες υλικό και εξωτερική επένδυση με σκληρό συνθετικό υλικό ( αντέχουν σε ισχυρότερες συγκρούσεις).
Τα αναφερόμενα ισχύουν και για τους ενήλικες.

27 Δεκ 2011

ΕΥΧΕΣ


Έργο μαθητή το γραμματόσημο που κοσμεί το φάκελο με τις ευχές μας για το 2012.
Διακρίθηκε στην προηγούμενη χρονιά ως ζωγραφιά με γράμμα στον Αϊ Βασίλη στις εκδηλώσεις του "Δέντρου της Αγάπης" 2010.

Σας ευχόμαστε: Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
Στις εκδηλώσεις του" Δέντρου της Αγάπης" 2010, μαθητές Δημοτικών σχολείων μας έστειλαν γράμματα με ζωγραφιές για τον Αί Βασίλη .
Το γραμματόσημο μας είναι έργο μαθητή που ξεχώρισε.
Και φέτος έχουμε ζωγραφιές και η καλύτερη ζωγραφιά που θα επιλέξει η επιτροπή θα κοσμεί το γραμματόσημο για τις εκδηλώσεις του "Δέντρου της Αγάπης" 2011.
Στις 3 Ιανουαρίου 2012, θα γίνει και η κλήρωση ενός ποδηλάτου για παιδιά( χορηγός μέλος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ) με όλα τα αξεσουάρ(κράνος, γάντια και επιγονατίδες).
Στις 3 Ιανουαρίου 2012, στις 7 μμ στο Δημοτικό Θέατρο, κλείνοντας τις εκδηλώσεις του Δέντρου της Αγάπης, η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα έχει προσκεκλημένο τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο γνωστός ηχολήπτης της ιστορικής Columbia και όλων των «διαμαντιών» της ελληνικής δισκογραφίας (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Μούτσης, Σπανός, Λοϊζος, Πάνου, Βαμβακάρης, Μπιθικώτσης, Ζαμπέτας κλπ) θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Πίσω από το τζάμι» των εκδόσεων «Θαλασσί». Την παρουσίαση θα κάνουν οι Δήμητρα Τερρανόβα και Τζίνα Δαβιλά, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι μουσικοί της Ρόδου, όπως ο Τάσος Νάνος , ο Γιώργος Πούλος και ο Κυριάκος Κωνσταντάκης. Μέρος από την πώληση των βιβλίων θα διατεθεί στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.

25 Δεκ 2011

Έξυπνο σύστημα «προβλέπει» την κίνηση


Υπόσχεται στους οδηγούς συντομότερες διαδρομές χωρίς μποτιλιάρισμα

Μία καινοτομική τεχνική που θα καθοδηγεί τον οδηγό ώστε να αποφεύγει τις κακοτοπιές του κυκλοφοριακού αναπτύσσουν ερευνητές στις ΗΠΑ δίνοντας τη δυνατότητα «πρόβλεψης» των κυκλοφοριακών συνθηκών ώστε η ενημέρωση να είναι ακριβής και έγκαιρη.

Η τεχνική αναπτύσσεται από ερευνητές της εταιρίας πληροφορικής ΙΒΜ (στο πλαίσιο του προγράμματός της «Smarter Traveler»), του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ και του υπουργείου Μεταφορών της πολιτείας.

Η τεχνολογία επεξεργάζεται δεδομένα πραγματικού χρόνου, τα οποία παρέχουν μια σειρά από ηλεκτρονικούς αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στους δρόμους και στη συνέχεια μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς είναι πιθανό να εξελιχθεί η κίνηση των οχημάτων στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον μπορεί να συνδυάσει αυτές τις γενικές προβλέψεις με τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε οδηγού και έτσι να του δώσει προσωπικές εκτιμήσεις για τον χρόνο κάθε διαδρομής, για τις αναμενόμενες συνθήκες κίνησης στο δρόμο.

Η νέα τεχνολογία δεν αρκείται να ενημερώσει για τις συνθήκες στους δρόμους τώρα, αλλά προχωρά σε προβλέψεις για το μέλλον. Η «μηχανή ανάλυσης» στην οποία βασίζεται αφομοιώνει τεράστιους όγκους δεδομένων από τους αισθητήρες των δρόμων και, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές-στατιστικές τάσεις με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία του παρελθόντος, εκτιμά τι πρόκειται να συμβεί σε 20 ή 40 λεπτά αργότερα.

Προς το παρόν, η νέα τεχνολογία δοκιμάζεται στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και δεν διατίθεται ακόμα στο ευρύ κοινό. Η ΙΒΜ δήλωσε ότι ακόμα επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες προτού προσφέρει την υπηρεσία στους οδηγούς, ενώ πιστεύει ότι ένα παρόμοιο λογισμικό (με παρόμοιους αλγόριθμους πρόβλεψης) θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλα πεδία, όπως να προβλέπει τις αιχμές στην χρήση ενέργειας και να συμβάλει στο να αποφεύγονται τα «μπλακ άουτ».
ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

Όταν το GPS στο αυτοκίνητο γίνεται επικίνδυνο


Όταν το GPS στο αυτοκίνητο γίνεται επικίνδυνο


Τα δέκα συνηθέστερα λάθη που κάνουμε!

Η αυτόματη πλοήγηση (sat nav) αποτελεί ίσως τον τέλειο συνοδηγό. Πολλοί οδηγοί, όμως, μεταθέτουν σε αυτή όλα τα οδηγικά τους καθήκοντα και υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα είναι η καταγραφή σημαντικού αριθμού ατυχημάτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Η αιτία είναι ότι πολλοί οδηγοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας, συνδυάζοντας τα με τις κακές οδηγικές συνήθειες.

Όσοι χρησιμοποιούμε GPS οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι:

1. Εμείς είμαστε ο οδηγός- όχι το GPS!

2. Δίνουμε προτεραιότητα σε ότι βλέπουμε και όχι σε ότι «βλέπει» αυτό. Αν καταλάβουμε ότι δείχνει λάθος δρόμο, δεν το ακολουθούμε. Συχνά και τα μηχανήματα κάνουν λάθη.

3. Μόνο εμείς γνωρίζουμε τι οδηγούμε. Αν οδηγούμε μεγάλο όχημα, πχ φορτηγό ή ρυμουλκούμενο, αυτό δεν το γνωρίζει. Παρατηρούμε τη σήμανση του δρόμου (απαγορευτικές πινακίδες, περιορισμούς κ.λ.π.).

4. Παρακολουθούμε πάντα το δρόμο, όχι το GPS. Το GPS παρέχει πληροφορίες για το που και πως, αλλά πολλές από αυτές δεν τις χρειαζόμαστε.

5. Το τοποθετούμε σε σημείο που δεν εμποδίζει. Δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή, ούτε να δημιουργεί «νεκρές γωνίες».

6. Δεν το προγραμματίζουμε όταν οδηγούμε. Αν χρειαστεί , σταματάμε στην άκρη του δρόμου με ασφάλεια.

7. Χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες του συστήματος. Υπάρχουν αρκετά συστήματα με φωνητικές οδηγίες, έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή από το δρόμο.

8. Ελέγχουμε τη διαδρομή πριν ξεκινήσουμε. Σχεδιάζουμε στο μυαλό μας τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Δίνουμε σωστές οδηγίες και κατεύθυνση στο σύστημα πλοήγησης. Διαφορετικά, θα μας οδηγήσει σε λανθασμένο προορισμό.

9. Αναβαθμίζουμε τακτικά το σύστημά μας. Έτσι θα είναι διαρκώς ενημερωμένο στις τελευταίες εξελίξεις της κυκλοφορίας, για νέους δρόμους κ.λ.π.

10. Προσοχή στους κλέφτες! Αν το σύστημα αποσπάται, δεν το αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι κλέφτες βλέπουν τα «σημάδια» της εγκατάστασης και... επιχειρούν την αφαίρεσή του, με σημαντικές επιπτώσεις.
ΠΗΓΗ: autotriti.gr

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣΔΕΙΤΕ: Απεικονίζει πεζούς, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί

Τη λύση για το φαινόμενο των απρόσεκτων οδηγών φαίνεται να βρήκε ένας κινέζος σχεδιαστής, οποίος καινοτόμησε δημιουργώντας ένα νοητό φράγμα από ακτίνες λέιζερ πλάσμα που τοποθετείται στις διαβάσεις πεζών. Ο «Εικονικός Τοίχος», όπως ονομάζεται, απεικονίζει με ιδιαίτερα ρεαλιστικό τρόπο πεζούς να διασχίζουν το δρόμο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς να είναι περισσότερο προσεχτικοί όταν περνούν από διαβάσεις πεζών.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που κάποιος αγνοήσει τους «πεζούς» αυτούς και διασχίσει το δρόμο, ο σχεδιαστής ισχυρίζεται πως θα υποστεί τις συνέπειες χωρίς να διευκρινίζει όμως τι θα γίνει. Αν θέλει να παραμείνει και εκεί όμως ρεαλιστικός, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό...
ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

ΟΔΗΓΗΣΗ στο ΧΙΟΝΙ και τον Παγο


Οδήγηση στο Χιόνι και τον Πάγο… Συνέχεια (Μέρος ΙΙ)

Μετά τη Χιονόπτωση… Tι κάνουμε και τι ΔΕΝ κάνουμε!
Άρθρο του Άρη Ζωγράφου

(Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί ένα μέσο οδηγό, από έναν ικανό οδηγό;)
Ενώ ο μέσος οδηγός συνήθως αντιδρά στις οδικές καταστάσεις που διαμορφώνονται αυτοσχεδιάζοντας εκείνη τη στιγμή, ο ικανός οδηγός προβλέπει τις καταστάσεις που θα διαμορφωθούν, παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, κι έτσι τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά ή απλά τις αποφεύγει!
Η οδήγηση στο χιόνι δεν είναι και ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο!

Πολλές φόρες όμως, αν ξέρει κάνεις τι κάνει, αν γνωρίζει τις δυνατότητες του αυτοκίνητου του, αλλά και οι συνθήκες του δρόμου, μπορεί να γίνει και διασκεδαστική.
Αυτό που διαφοροποιεί ένα μέσο οδηγό, από έναν ικανό οδηγό είναι η Προνοητικότητα!
Ενώ ο μέσος οδηγός συνήθως αντιδρά στις οδικές καταστάσεις που διαμορφώνονται αυτοσχεδιάζοντας εκείνη τη στιγμή, ο ικανός οδηγός προβλέπει τις καταστάσεις που θα διαμορφωθούν, παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, κι έτσι τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά ή απλά τις αποφεύγει!

Η οδήγηση στο χιόνι δεν είναι και ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο! Πολλές φόρες όμως, αν ξέρει κάνεις τι κάνει, αν γνωρίζει τις δυνατότητες του αυτοκίνητου του, αλλά και οι συνθήκες του δρόμου, μπορεί να γίνει και διασκεδαστική.

Οδηγώντας σε χιονισμένο οδόστρωμα

Η απλή λογική ορίζει: "Μην ξεκινάτε να πάτε πουθενά αν δεν έχετε εξοπλίσει κατάλληλα το αυτοκίνητο σας ή εάν δεν το εμπιστεύεστε".

Επειδή στη χώρα μας τα ελαστικά χιονιού (Μ+S = Λάσπη + Χιόνι) είναι άγνωστες λέξεις ακόμη και για πολλούς τροχονόμους, φροντίστε να έχετε φορέσει τις αντιολισθητικές αλυσίδες, γιατί ο πάγος καιροφυλακτεί...! Σημειώστε ότι κατά κανόνα φοράμε τις αλυσίδες στους κινητήριους τροχούς, εκτός κι αν αλλιώς ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματός σας. Αυτή η πληροφορία, όπως και άλλες χρήσιμες για το όχημά σας, υπάρχουν στο βιβλίο του κατασκευαστή.

Μη μετακινηθείτε εάν δεν έχετε:


1. εξασφαλίσει την ορατότητα κρατώντας τα φώτα διασταυρώσεως αναμμένα και
2. καθαρίσει όλο το όχημά σας από τα χιόνια. Το στρώμα χιονιού πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου είναι επικίνδυνο για τους άλλους αλλά και για τον ίδιο τον οδηγό. Σε κάποιο πιθανό φρενάρισμα τα χιόνια θα έλθουν μπροστά στο παρμπρίζ και θα περιορίσουν την ορατότητά του. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα τα χιόνια να πέσουν στο παρμπρίζ των ακολουθούντων, ενώ στην περίπτωση που πίσω από το όχημά σας ακολουθεί μοτοσικλέτα, είναι σίγουρο ότι δεν θα θέλετε να είστε στην θέση του οδηγού της…!

Η ζώνη ασφαλείας (ακόμη κι αν κινείσθε με 20 km/h) είναι υποχρεωτική, όχι μόνο για τον οδηγό αλλά και για όλους τους συνεπιβαίνοντες. Ακόμη και αν σε άλλες περιστάσεις δεν την φοράτε, κάτι που δεν το συνιστούμε σε καμία περίπτωση, στις συνθήκες που περιγράφουμε τώρα, είναι η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ, πριν βάλουμε μπροστά.

Μη χρησιμοποιήστε cruise control. Η χειμερινή οδήγηση απαιτεί να είστε προσηλωμένοι στις συνθήκες οδήγησης και να έχετε πάντα τον πλήρη έλεγχο του οχήματος. Και η παραμικρή διάσπαση της προσοχής σας, μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Η απόσταση ακινητοποιήσεως του οχήματος στο χιόνι είναι 10πλάσια από ότι στο στεγνό οδόστρωμα. Όταν κινούμαστε με 50 km/h, η απόσταση, στην οποία θα σταματήσει το όχημά μας σε άμεση ανάγκη ακινητοποίησης, είναι (50/10)2 x 10 = 250 μέτρα.

Σε τέτοιες συνθήκες το όχημα γλιστρά ανεξέλεγκτα . . .

Τι πρέπει να κάνετε εάν αρχίζετε να ολισθαίνετε

· Πρώτα απ’ όλα, να μην πανικοβάλεστε!
· Δεύτερον, μη φρενάρετε!
· Τρίτον, μην επιταχύνετε!
· Καθορίστε το σημείο που θέλετε να κατευθυνθείτε, και στρέψτε το βλέμμα σας εκεί.
· Οδηγείστε προς την πλευρά τις ολίσθησης, δηλαδή στρίβετε με μικρές γωνίες τιμονιού προς το μέρος όπου εξολισθαίνει το πίσω μέρος του οχήματός σας.
· Όταν το όχημά σας δεν υπακούει, αποσυμπλέξτε, ώστε να μην υπάρχει επιπλέον δύναμη, εκτός της αδράνειας, που να εκτρέπει το όχημά σας.
· Αν έχετε αυτόματο κιβώτιο, οδηγήστε με τον μοχλό είτε στο Manual είτε στο 1. Αν το όχημά σας δεν υπακούει και εξολισθαίνει, τοποθετήστε τον μοχλό στο "Ν" για να σταματήσετε την εκτροπή.

Τι πρέπει να κάνετε αν αποκλειστείτε στο χιόνι…


· Προσπαθήστε να μείνετε ψύχραιμοι. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος.
· Παραμείνετε ζεστοί, εξασφαλίζοντας τον εξαερισμό του οχήματος σας. Ανάβετε το κινητήρα κάθε ώρα για 10 περίπου λεπτά.
· Καθαρίστε το χώρο πίσω από την εξάτμιση, για να αποφύγετε τη δηλητηρίαση από τα καυσαέρια.
· Μην εγκαταλείπετε το όχημά σας.
· Προσπαθήστε να γίνετε ορατοί έχοντας αναμμένα τα φώτα σας, και βάλτε στην κεραία οροφής κάποιο πανί ή το ανακλαστικό γιλέκο.
· Μη μένετε ακίνητοι μέσα στο όχημα, αλλά κάντε κάποιες ασκήσεις για να βοηθήσετε την κυκλοφορία του αίματος.

Μετά το τέλος της περιπέτειας. . .

Τελειώνοντας το ταξίδι ή την περιπέτεια, πλύνετε πολύ καλά το όχημά σας και τις αλυσίδες που χρησιμοποιήσατε, γιατί το αλάτι που έχει κολλήσει στο κάτω μέρος του οχήματός σας δημιουργεί διάβρωση, τόσο στα κινούμενα μέρη, όσο και στους θόλους.

ΟΔΗΓΗΣΗ στο ΧΙΟΝΙ


Η οδήγηση στο χιόνι… Μύθοι και πραγματικότητα! Μέρος Ι.


Στη χώρα μας, από τις πρώτες κιόλας νιφάδες χιονιού, στήνονται τηλεοπτικοί μαραθώνιοι από δημοσιογράφους και κανάλια, που μας “ξορκίζουν” να μη βγούμε από τα σκεπάσματά μας, προκειμένου να γλιτώσουμε από τους… ολέθριους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση στο χιόνι…!!

Όμως, πόσο επικίνδυνη είναι τελικά η οδήγηση αυτή Κι αν όντως είναι επικίνδυνη, τι πρέπει να προσέχουμε, ώστε να κινούμαστε με ασφάλεια στο χιονισμένο οδόστρωμα

Α. Ελέγξτε και εξοπλίστε κατάλληλα το αυτοκίνητο σας.


1. Αλλάξτε, εφόσον έχετε τη δυνατότητα, τα ελαστικά σας με χειμερινά ελαστικά. Η ειδική σύνθεση γόμας και το «ειδικής χάραξης» προφίλ διασφαλίζουν μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος, όταν οδηγείτε στο χιόνι ή και γενικά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

2. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα αντιπηκτικού στο ψυγείο της μηχανής, αλλά και κατάλληλο πρόσθετο αντιπηκτικό στο δοχείο της πλυστικής συσκευής. Θα προστατέψει το αυτοκίνητό σας από τον πάγο και τη διάβρωση.

3. Ελέγξτε την μπαταρία για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή ισχύ για τις εκκινήσεις στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και την υπερκατανάλωση ενέργειας.

4. Ελέγξτε τα φρένα σας. Εάν τα φρένα δεν έχουν την σωστή κατανομή, δεν αποδίδουν σωστά και το αυτοκίνητο μπορεί να «τραβάει» αριστερά ή δεξιά κατά το φρενάρισμα.

5. Έχετε μαζί σας εξοπλισμό ανάγκης. Αλυσίδες, φακός, μια κουβέρτα, ένα πτυοσκάπανο, μια ξύστρα χιονιού και γάντια είναι απαραίτητα.

6. Ελέγξτε το καλοριφέρ και το a/c. Θα σας εξασφαλίσουν άνεση και θα κρατήσουν το παρμπρίζ σας καθαρό από πάγο και συγκεντρώσεις ατμών.

7. Αλλάξτε τα λάδια. Τα λιπαντικά για χειμερινές συνθήκες εξασφαλίζουν εύκολη εκκίνηση.

8. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα υγρά για το παρμπρίζ. Με κατάλληλους υαλοκαθαριστήρες, ένα αντιψυκτικό διάλυμα θα κρατά πάντα καθαρό το παρμπρίζ.

Β. Οδηγίες για πριν και κατά την οδήγηση

1. Φροντίζετε πριν από κάθε μετακίνηση σε χιόνια, το ρεζερβουάρ σας να είναι, για κάθε ενδεχόμενο, πάντα γεμάτο με καύσιμα.

2. Η απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι και τον πάγο είναι 10 φορές υψηλότερη από ότι είναι στο στεγνό οδόστρωμα. Προβλέψτε λοιπόν παραπάνω χρόνο για να φθάσετε στον προορισμό σας.

3. Τετραπλασιάστε την απόσταση ασφαλείας. Η απόσταση ανάμεσα σε εσάς και το προπορευόμενο αυτοκίνητο θα σας δώσει αρκετό χρόνο να σταματήσετε.

4. Προσπαθήστε να προβλέπετε τις κινήσεις των άλλων αλλά και την επόμενη κίνηση σας για να έχετε περισσότερο χρόνο χειρισμών και αντίδρασης.

5. Τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) τα έχουμε πάντα αναμμένα, ώστε να μας βλέπουν και για να μην πιάνουν χιόνι.

6. Αν χρειαστεί να βάλετε αλυσίδες, θυμηθείτε:

οι αλυσίδες μπαίνουν στους κινητήριους τροχούς,
μετά από λίγα μέτρα κίνησης τις ξανατεντώνουμε και
όταν φοράμε αλυσίδες η ανώτατη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h

6. Κρατήστε το αυτοκίνητό σας καθαρό. Το τακτικό ξέπλυμα με καθαρό νερό μειώνει τη διάβρωση που προκαλείται από τα χημικά, το αλάτι και το χαλίκι που χρησιμοποιείται για την απόψυξη των δρόμων.

7. Προσοχή στις γέφυρες και τις άνω διαβάσεις. Σε αυτές τις επιφάνειες ο πάγος σχηματίζεται γρηγορότερα, για αυτό προσαρμόστε ανάλογα την οδήγησή σας.

8. Να βλέπετε και να σας βλέπουν. Φροντίστε την ορατότητα κρατώντας τα φώτα σας αναμμένα και το παρμπρίζ σας καθαρό.

9. Όταν πρόκειται να ακινητοποιήσετε για ώρες το αυτοκίνητό σας μην τραβάτε το χειρόφρενο γιατί παγώνει και δεν επανέρχεται.

10. Αν υποψιάζεστε ότι θα χιονίσει, σηκώστε τους υαλοκαθαριστήρες από το παρμπρίζ για να μην κολλήσουν με τον πάγο πάνω στο παρμπρίζ.

11. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ξεχάστε τα "πιτσιλιστήρια". Το νερό, ακόμα και με αντιπηκτικό, παγώνει ακαριαία, γίνεται φιλμ πάγου και θα χρειαστείτε σπάτουλα ή θα περιμένετε κάνα δίωρο να δουλέψει το καλοριφέρ για να λιώσουν οι πάγοι στα τζάμια.

12. Ξεκινάτε με πολύ λίγο γκάζι πατινάροντας ελαφρά τον συμπλέκτη, κι αν είναι δυνατόν, με την 2η ταχύτητα. Προσπαθήστε να αλλάζετε ταχύτητες όσο πιο απαλά και λιγότερο γίνεται.

13. Κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, οι χειρισμοί πρέπει να είναι αργοί και προοδευτικοί, αφού πάνω στο χιόνι και ειδικά στον πάγο η αλλαγή πορείας και γενικά η μεταβολή της κινητικής κατάστασης του αυτοκινήτου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη. Προχωρείτε αργά και σταθερά, παίρνετε τις στροφές "γλυκά" και προσοχή στο φρένο: το ABS βοηθάει αλλά δεν κάνει θαύματα!

14. Αποφύγετε τις ουρές βιαστικών και εκνευρισμένων, κάποιος αγανακτισμένος θα κάνει "τη στραβή".

15. Αν δε μπορείτε να τους προσπεράσετε με ασφάλεια, αφήστε τους να απομακρυνθούν, όπως ξέρετε η αγανάκτηση στο δρόμο είναι «κολλητική».

16. Το καλοριφέρ χρησιμοποιήστε το με μέτρο και σε θερμοκρασία…ανθρώπινη: η υπερβολική ζέστη θα σας νυστάξει και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.

17. Όταν γλιστράτε στο χιόνι και αυτό μπορεί να είναι συνεχές… Οδηγείστε προς την πλευρά τις ολίσθησης, μη φρενάρετε απότομα, αλλά, πατήστε το συμπλέκτη (αυτό θα προσφέρει στους τροχούς περισσότερη πλευρική πρόσφυση) διορθώστε την πορεία με απαλές κινήσεις στο τιμόνι και φρενάρετε μαλακά, αν χρειαστεί!

Σημειώστε:


Με βροχή, ομίχλη, χιόνι με ή χωρίς αλυσίδες, τη διαφορά στην ασφάλεια κάνει πάντα ο οδηγός. Ούτε τα ερπυστριοφόρα πάνε παντού, και μόνο η εμπειρία με το καθαρό μυαλό μπορεί να βάλει ασφαλή όρια. Δε χρειάζεται να ρισκάρουμε αν δεν υπάρχει ανάγκη χάριν της οποιασδήποτε τετρακίνησης, και σε καμία περίπτωση δεν ξεκινάμε όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα και σε εξέλιξη... Θυμηθείτε, ότι καλός οδηγός είναι αυτός που ξέρει: πότε, πού κινείτε, με τι ρίσκο, με ποια ταχύτητα και τι κινδύνους διατρέχει αυτός και οι γύρω του.
Γράφει: Άρης Ζωγράφος

Αμυντική Οδήγηση το ζητούμενο σήμερα


Αμυντική Οδήγηση το ζητούμενο σήμερα.

Defensive Driving, ή, των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν!


Ως "Αμυντική Οδήγηση" ορίζουμε το σύνολο των συμπεριφορών που επιτρέπουν στον οδηγό να προβλέπει, να αναγνωρίζει και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγει με ασφάλεια τους ενδεχόμενους οδικούς κινδύνους.
Από αυτόν τον ορισμό γίνεται προφανής η ανάγκη για περισσότερους "Αμυντικούς οδηγούς" στο σήμερα . Αυτός που οδηγεί αμυντικά, προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται το όχημα του, με γνώμονα πάντα την αποφυγή ατυχήματος στις εκάστοτε συνθήκες κίνησης που αντιμετωπίζει, και σε αντίθεση με την "Επιθετική" οδήγηση που χαρακτηρίζει το μέσο Έλληνα οδηγό...

Προσπαθώντας να ορίσουμε και την προαναφερθείσα "Επιθετική Οδήγηση", θα λέγαμε πως είναι η οδήγηση, κατά την οποία ο οδηγός αντιμετωπίζει τις συνθήκες κίνησης, που επικρατούν, ως εμπόδιο στην απρόσκοπτη σχεδιασμένη πορεία του, εμπόδιο το οποίο πρέπει να αποφύγει με κάθε μέσον, αναλώνοντας τις υποτιθέμενες "δεξιότητες" του σε ριψοκίνδυνες οδηγητικές αποφάσεις και ελιγμούς .
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυο προσεγγίσεις, θα παρουσιάσουμε ένα τυχαίο σενάριο που συχνά συναντούμε στην οδηγητική μας καθημερινότητα:
Κινούμαστε σε έναν δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο βγάζει, μαζί με το φλας, και την «μούρη» του αυτοκινήτου, κλείνοντας την μισή λωρίδα, στον δρόμο μπροστά μας.
Αμυντική οδηγητική προσέγγιση:
Ο οδηγός, έχοντας προβλέψει ότι σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει το ενδεχόμενο να εκκινήσει ένα σταθμευμένο όχημα, κινείται με ταχύτητα που θα του επιτρέψει να φρενάρει χωρίς να τρομοκρατήσει τον οδηγό που τον ακολουθεί (Παρακολουθώντας τις αντιδράσεις του από τον καθρέπτη). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και τα 2 ατυχήματα: την πρόσκρουση του οχήματός του στο μπροστινό εκκινούμενο όχημα ή την πρόσκρουση του από πίσω οχήματος στο όχημά του.
Επιθετική οδηγητική προσέγγιση:
Ο οδηγός έχοντας προβλέψει ότι σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει το ενδεχόμενο να εκκινήσει ένα σταθμευμένο όχημα , ακολουθεί ένα «δοκιμασμένο» σενάριο αποφυγής (εμείς θα το χαρακτηρίζαμε σενάριο από ταινία τρόμου), βγαίνοντας στην αντίθετη λωρίδα, χωρίς να χρειαστεί να ανακόψει καθόλου ταχύτητα. Φυσικά με αυτό τον ελιγμό δημιουργούνται πολλαπλοί και ασύμμετροι κίνδυνοι (από το μηχανάκι που τον προσπερνάει εκείνη την στιγμή, τον πεζό που θέλει να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, μέχρι και το αυτοκίνητο που θα βγει από στενό στο αντίθετο ρεύμα μη κοιτώντας προς την κατεύθυνση που θα έρχεται αυτός, γιατί είναι αντίθετα…) .
Από το παραπάνω παράδειγμα κατανοούμε τα προφανή οφέλη του να οδηγείς αμυντικά, αντιλαμβανόμαστε ωστόσο, πως η αμυντική οδήγηση χρειάζεται γνώση, δεξιότητα, πρόβλεψη και διάθεση να μοιραστείς τον δρόμο, και όλα αυτά με βασικό στόχο την αποφυγή των ατυχημάτων.
Τι σημαίνει όμως ατύχημα. Η δική μας θεώρηση των πραγμάτων μας οδηγεί στο ακραίο συμπέρασμα πως η χρήση του όρου «Ατύχημα» είναι και η ίδια ατυχής! Ατύχημα σημαίνει κάτι το αναπόφευκτο, το μοιραίο. Όμως στη φύση των ατυχών καταστάσεων που συνήθως περιγράφει, και στις οποίες σχεδόν πάντα μπορούν να εντοπιστούν και να μετρηθούν παράγοντες σφάλματος, ταιριάζει περισσότερο ο χαρακτηρισμός «σύγκρουση». Η σύγκρουση έχει μια αιτία (συνήθως ανθρώπινο σφάλμα) και ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αποφευκτή.
Και σε αυτό το «αποφευκτό» θα σταθούμε, προκειμένου να τονίσουμε τη σημασία της ανάπτυξης ενός αμυντικού στυλ οδήγησης από τα πρώτα «βήματα» του εκπαιδευόμενου οδηγού, διότι ένας αμυντικός οδηγός:
είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει μια σύγκρουση, ειδικά αν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό, και
είναι σε θέση να προβλέπει ή να εντοπίζει τις συγκρούσεις που κάποιος άλλος μπορεί να προκαλέσει, και να τις αποφεύγει.
Παράλληλα όμως με την αμυντική οδηγητική προσέγγιση, της αρχική εκπαίδευσης, πρέπει η αμυντική οδήγηση να γίνει υπόθεση όλων, όσων εμπλέκονται με τον οποιονδήποτε τρόπο στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Η αμυντική οδήγηση και η αντιμετώπιση της επιθετικότητας, που είναι κυρίαρχη σήμερα στους δρόμους, πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο συνεχούς οδηγητικής εκπαίδευσης, περιοδικά, για όλους τους οδηγούς.
Συμπερασματικά,
η "οξύτητα" ενός οδηγού είναι εφικτή και ΕΙΝΑΙ απαραίτητη. Δεν αποτελεί συμπεριφορά ενός δειλού-άπειρου οδηγού, ούτε αποδίδεται σε κάποιο κληρονομικό χάρισμα, στο DNA μας, ή στην Τύχη. Η δυνατότητα του να "αφουγκραζόμαστε" το περιβάλλον μας, να προβλέπουμε, να αποφεύγουμε και να αποτρέπουμε, είναι απαραίτητο εργαλείο στην οδηγητική μας καθημερινότητα. Η Αμυντική Οδήγηση σώζει ζωές, τη δική μας και των γύρω μας, και, ευτυχώς για εμάς… μαθαίνεται!

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΤΑ

http://www.rodiaki.gr/article.php?id=150382&catid=1&subcatid=11

21 Δεκ 2011

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ


Μνήμη & Αγάπη γι αυτούς που λείπουν. Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στο Μαρούσι.


Ο Πανελλαδικός Σύλλογος “SOS Τροχαία Εγκλήματα” καλεί τα μέλη και τους φίλους του, τις οικογένειες θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων, όλους όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση των θυμάτων και για την οδική ασφάλεια σε μια συνάντηση για να γνωριστούμε καλύτερα, για να μιλήσουμε γι αυτούς που λείπουν, για να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα κάνουμε πιο δυνατή την αλληλεγγύη μας και αποτελεσματικότερη τη δράση μας.

Θα συναντηθούμε για να συζητήσουμε την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 18.30 στο Αμφιθέατρο πολυχώρου MAROUSSI PLAZA. Θα ακολουθήσει συναυλία “Μνήμης & Αγάπης” γι αυτούς που λείπουν στις 20.00


Μια βραδιά με τζαζ μουσική με την Λητώ Βογιατζόγλου (σόλο πιάνο), τους Δημήτρη Σεβδαλή (πιάνο), Δημήτρη Τσάκα (σαξόφωνο) και Μαρίνα Σάττι (φωνή) και με το ντουέτο Ευγενία Καρλαύτη (πιάνο- φωνή) & Νέστορας Δημόπουλος (κιθάρα). Στό χάος και το θόρυβο θα αντιπαραθέσουμε την αρμονία και την μουσική. Οι σκέψεις μας θα είναι πάντα σ αυτούς που έφυγαν, οι πράξεις μας πάντα γι αυτούς που δεν πρέπει να φύγουν.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

15 Δεκ 2011

Στολίζουμε και φέτος το Δέντρο της Αγάπης το Δέντρο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ « ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ»

Το «Δέντρο της Αγάπης», το Δέντρο της «ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ», με τα εκατοντάδες λαμπιόνια θα φωτίσει και πάλι την πόλη της Ρόδου για 3η χρονιά μεταφέροντας μηνύματα προσφοράς, αλληλεγγύης και χαράς σε συμπολίτες που έχουν την ανάγκη μας.
Η φωταγώγηση του «Δέντρου της Αγάπης» θα γίνει από τον Αντιδήμαρχο κ. Σάββα Διακοσταματίου στις 5:30 μμ στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο και θα σηματοδοτήσει την έναρξη των εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος της πόλης μας.
Το «Δέντρο της Αγάπης» είναι μια μεγάλη κοινωνική-φιλανθρωπική και πολιτιστική εκστρατεία, που διοργανώνεται λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ξεκίνησε το 2009 και στηρίχθηκε από την πρώτη στιγμή από όλους τους Ροδίτες.

Όραμά μας η καθιέρωση μιας πολυδιάστατης εκδήλωσης, που καλλιεργεί και εξάρει την κοινωνική προσφορά, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό ενώ παράλληλα ψυχαγωγεί και προάγει την εξωστρέφεια της πόλης, στους δύσκολους καιρούς που περνά η χώρα μας.
Αποστολή μας η συγκέντρωση χρημάτων για την περίθαλψη και ανακούφιση συνανθρώπων μας με σοβαρότατα προβλήματα υγείας και θύματα τροχαίων δυστυχημάτων.

Το «Δέντρο της Αγάπης» , είναι το ανθρώπινο κάλεσμα, που απευθύνει για Τρίτη χρονιά η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, προκειμένου, πολίτες όλων των ηλικιών να έρθουν στην Πλατεία του Δημαρχείου της Ρόδου για να στολίσουν το Δέντρο της Αγάπης (ύψους 7 μέτρων) αγοράζοντας στολίδια, η συμβολική αξία των οποίων αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του καθενός στη μεγάλη προσπάθεια. Ο επικοινωνιακός συμβολισμός είναι μεγάλος και η σύνδεση της πρωτοβουλίας αυτής με το πνεύμα και τα ήθη των Χριστουγέννων μοναδικός.

Η ανταπόκριση του κόσμου, ο σεβασμός και η υποστήριξή του είναι κάθε χρόνο και θερμότερη. Η πρωτοβουλία έχει καταξιωθεί στις συνειδήσεις όλων των πολιτών, που πιστεύουν και στηρίζουν με θέρμη τον κοινωνικό σκοπό και τα ευεργετικά αποτελέσματα του «Δέντρου της Αγάπης», του Δέντρου της «ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ». Για την διοργάνωση και πραγματοποίηση της μεγάλης αυτής εκδήλωσης, προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Από την άλλη πλευρά αυτή εκστρατεία αποτελεί και μια μεγάλη, και εντυπωσιακά οργανωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Έτσι λοιπόν στην εντυπωσιακή γιορτή του «Δέντρου της Αγάπης της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, ότι πρωταγωνιστεί δημιουργικά σύσσωμος ο Δήμος Ρόδου! Όλοι μαζί ας στείλουμε το μήνυμα του Δέντρου της Αγάπης, από τη Ρόδο σε όλη τη Δωδεκάνησο! Ελάτε να στολίσουμε το Δέντρο της Αγάπης, θα το στολίσουμε με στολίδια μαγικά και λαμπερά.

Θα ξεκινήσουμε να στολίζουμε το Δέντρο της Αγάπης στην πλατεία Δημαρχείου της Ρόδου, το Σάββατο 17/12/2011 από τις 6:00 μμ
Θα είμαστε εκεί κάθε μέρα από τις 10:30 πμ έως τις 8:00μμ μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2012.

Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής διάστασης του Δέντρου της Αγάπης είναι και οι διαγωνισμοί, που διοργανώνονται προσκαλώντας τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στη ζωγραφικής.
Αγαπητοί μαθητές, σας προσκαλούμε να δημιουργήσετε, να ζωγραφίσετε, να χρωματίσετε το Δέντρο της Αγάπης. Τις δημιουργίες και τα γράμματά σας θα τα στείλουμε στον Αϊ Βασίλη με το γραμματόσημο μας 2010-2011, το οποίο απεικονίζει έργο μαθητή που διακρίθηκε το 2010.
’Έτσι και φέτος, μπορεί να είναι ένα από τα δικά σας έργα το τυχερό που θα κοσμεί το γραμματόσημο 2011- 2012 ή ακόμη να είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα ποδήλατο με όλα τα αξεσουάρ (κράνος, γάντια, επιγονατίδες).
Ελάτε να πείτε τα κάλαντα σε όλες τις γλώσσες στο Δέντρο της Αγάπης, προετοιμαστείτε να τραγουδήσετε, να χορογραφήσετε, να αυτοσχεδιάσετε.

Επίσης, θα στολίσουμε και φέτος το σπίτι του Αϊ Βασίλη: θα το στολίσουμε με δώρα. Στο σπίτι μας, πιθανότατα έχουμε παλιά κουκλάκια, ζωάκια και άλλα παιχνίδια που τα παιδιά μας δε χρησιμοποιούν πια. Δε θα ήταν ωραίο να διακοσμούσαμε το σπίτι του Αϊ Βασίλη με αυτά? Εμείς, με τη σειρά μας, θα τα δωρίσουμε σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Τα παιχνίδια που συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά τα προσφέραμε στους ιερείς των Αγ. Αποστόλων και Αγ. Φανουρίου στην Παλιά Πόλη.
(Μήπως μπορούμε να ξεκινήσουμε το κοινωνικό παιχνιδοπωλείο.)

Στις 3 Ιανουαρίου 2012, στις 7 μμ στο Δημοτικό Θέατρο, κλείνοντας τις εκδηλώσεις του Δέντρου της Αγάπης, η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα έχει προσκεκλημένο τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο γνωστός ηχολήπτης της ιστορικής Columbia και όλων των «διαμαντιών» της ελληνικής δισκογραφίας (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Μούτσης, Σπανός, Λοϊζος, Πάνου, Βαμβακάρης, Μπιθικώτσης, Ζαμπέτας κλπ) θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Πίσω από το τζάμι» των εκδόσεων «Θαλασσί». Την παρουσίαση θα κάνουν οι Δήμητρα Τερρανόβα και Τζίνα Δαβιλά, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι μουσικοί της Ρόδου, όπως ο Τάσος Νάνος , ο Γιώργος Πούλος και ο Κυριάκος Κωνσταντάκης. Μέρος από την πώληση των βιβλίων θα διατεθεί στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Δέντρου της Αγάπης.
Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στην κοινωνική πρωτοβουλία του Δέντρου της Αγάπης, δηλώστε τη συμμετοχή σας για να είστε και εθελοντές του Δέντρου της Αγάπης στο facebook της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή στείλτε μας e-mail: efthita_rh@yahoo.gr
Όλοι στολίζουμε το Δέντρο της Αγάπης, όλοι θα είμαστε εκεί.
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 5:30 μμ - 8.00 μμ- έως στις 3 Ιανουαρίου 2012.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΡΟΔΙΑΚΗ, ΠΑΛΜΟΣ FM, RODOSEVENTS, VERENA.GR, GRAFIDA.NET , ΙΡΙΔΑ ΤV, TV 4, RED TV, KOSMOS TV.
.

«Το Δέντρο της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου θα φωτίσει για τρίτη χρονιά την πόλη της Ρόδου»

«Το Δέντρο της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου θα φωτίσει για τρίτη χρονιά την πόλη της Ρόδου»

13 Δεκ 2011

ΔΡΟΜΟΙ- ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Δρόμοι…

δρόμοι εφήμεροι

…αιώνιοι

…αθέατοι

…θρυμματισμένοι

…ανελέητοι…

Είναι οι δικοί μας δρόμοι

Οι δρόμοι που ζούμε

που ταξιδεύουμε

που γνωρίζουμε

που αγνοούμε…

…δρόμοι που ενώνουν

δρόμοι που χωρίζουν

δρόμοι της ζωής…

δρόμοι του θανάτου….

Με γενικό τίτλο «Ανιχνεύοντας το εφήμερο», επιδίωξα πριν μερικά χρόνια να αναδείξω –μέσα από μια σειρά βιβλιαράκια που περιλάμβαναν κείμενα, φωτογραφίες από γκράφιτι και επιγραφές– κάποια «συμβαίνοντα» στους τοίχους και στους δρόμους των πόλεων. Να αναδείξω μιαν άλλη όψη των δρόμων που συνδέεται με την «τέχνη του δρόμου» (street art).

Η «τέχνη του δρόμου» αποτελεί μια πραγματικότητα που υφίσταται ανεξάρτητα αν την «βλέπει», αν την συνειδητοποιεί κάποιος. Απευθύνεται κυρίως στους πεζούς, σ’ αυτούς που χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια (όσο αυτό είναι δυνατόν), αυτούς που στέκονται στις στάσεις και περιμένουν τα δημόσια μεταφορικά μέσα.

Η «τέχνη του δρόμου» απευθύνεται ελάχιστα στους οδηγούς Ι.Χ. αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, γενικότερα σε όλους τους οδηγούς οχημάτων. Ο οδηγός, κοιτάει αλλά δεν «βλέπει», ελάχιστα μπορεί να παρατηρεί και να βιώνει τα «συμβαίνοντα» στους τοίχους και στους δρόμους των πόλεων. Απλώς προσπερνά, συνήθως κατευθύνεται βιαστικός κάπου αλλού, δεν τον ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τόπος και ό,τι τον συναποτελεί, εξαιρουμένων ίσως κάποιων διαφημίσεων. Αισθάνεται συνήθως αυτάρκης, δυνατός, ισχυρός, θεωρεί αυτονόητο ότι υπερέχει από τους πεζούς ή τα κάποια ζώα που επιχειρούν να διασχίσουν τον δρόμο, αλλά και από τον διπλανό του μοτοσικλετιστή ή οδηγό που έχει αυτοκίνητο με λιγότερους ίππους.

Ο οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας θεωρεί αυτονόητο δικαίωμά του να παρκάρει οπουδήποτε, στα πεζοδρόμια, στους πεζόδρομους, στις πλατείες, όταν δεν βρίσκει θέση κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ή στο μαγαζί που θέλει να ψωνίσει. Θεωρεί ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να βολευτεί αυτός, να περιορίζει την πρόσβαση και την κυκλοφορία στους διερχόμενους πεζούς, στις μαμάδες με μωρά στα καροτσάκια, στους παραπαίοντες ηλικιωμένους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θεωρεί ότι δεν έχει καμιά σημασία όταν παρκάρει κολλητά στα παγκάκια, απαγορεύοντας σε κάποιους να καθίσουν, να ανασάνουν, να ξεκουραστούν, να αγναντέψουν μακρύτερα.

Προφανώς όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, δεν αποτελούν συνήθη πρακτική μόνο των οδηγών Ι.Χ., αλλά όλων σχεδόν των οδηγών, ακόμα και των οχημάτων δημόσιας χρήσης. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα…

Τι φταίει στ’ αλήθεια για όλα αυτά;

Τι φταίει που οι άνθρωποι στις πόλεις έγιναν αδιάφοροι για την ζωή των άλλων, απόμακροι, ψυχροί, ατομιστές;

Τι φταίει που στις σχέσεις μας κυριαρχεί ο ωφελιμισμός, ο ανταγωνισμός, η κερδοσκοπία, η εκμετάλλευση;

Τι φταίει για την γενικευμένη αυθαιρεσία, την λεηλασία, τον βιασμό του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος;

Μήπως είναι η ασυδοσία, η ατιμωρησία, ο μη σεβασμός των άλλων που οδηγεί στην υποτίμηση της αξίας της ζωής μας;

Μήπως φταίει που ο κυρίαρχος «ανθρωποκεντρισμός» μετεξελίχτηκε σε νοσηρό «ατομοκεντρισμό» ;

Εν τέλει, «…οι άλλοι είναι η κόλαση…», όπως αναρωτιέται ο Ζαν Πώλ Σάρτρ, ή μήπως «…ανεπαισθήτως μας έκλεισαν από τον κόσμο έξω…», περικυκλωμένους από «…υψηλά τείχη…», όπως επισημαίνει ο Κώστας Καβάφης;

Αναζητώντας τις αιτίες

Πολλοί συνοψίζουν το κεντρικό πρόβλημα των πόλεων στην κυριαρχία του μπετόν και της ασφάλτου. Είναι όμως έτσι;

Φταίει το τσιμέντο για τα κτίρια-κλουβιά, για τις γειτονιές-γκέτο;

Φταίει η άσφαλτος για τους δρόμους- δολοφόνους;

Η μήπως φταίει η υπερβολική και κακή χρήση του τσιμέντου, η υπερβολική χρήση του Ι.Χ. αυτοκίνητου;

Σίγουρα, κάποιες από τις αιτίες της σημερινής βαρβαρότητας των πόλεων είναι:

- ο τρόπος που δομήθηκαν και συνεχίζουν να δομούνται οι πόλεις,

- η πυκνοδόμηση και η πυκνοκατοίκηση των γειτονιών,

- η απληστία όσων «έχουν και κατέχουν»,

- η υπερεκμετάλλευση του εδάφους, η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης,

- η ανισοβαρής σχέση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών χώρων,

- η ανεπάρκεια ελεύθερων, αδόμητων, πράσινων, δημόσιων χώρων.

Σίγουρα, φταίει η ανυπαρξία δομών ουσιαστικού κοινωνικού ελέγχου που επιτρέπει την παραβίαση της οποιασδήποτε προστατευτικής νομοθεσίας, την ασυδοσία των ισχυρών, όσων διαθέτουν χρήμα και εν γένει εξουσία.

Σίγουρα, φταίει ο αμοραλισμός του κυρίαρχου κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, η κυριαρχία του χρήματος, ο νοσηρός ανταγωνισμός, η αίσθηση υπεροχής απέναντι στους άλλους που διαμορφώνει το πλαίσιο της βαρβαρότητας στις σημερινές πόλεις, που «οδηγεί» σε «δρόμους-δολοφόνους»…

Πρέπει εν τέλει να συμφωνήσουμε κάτι. Οι πόλεις, το αστικό και περιαστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των δρόμων, αποτελούν ένα «δημόσιο αγαθό» που ανήκει σε όλους τους κατοίκους, τους φιλοξενούμενους και διερχόμενους. Όχι μόνο στους καταστηματάρχες και τους επιχειρηματίες, στους εν γένει ιδιοκτήτες, στους κατόχους και χρήστες των κάθε είδους οχημάτων.

Οι δρόμοι των πόλεων δεν μπορούν να παραχωρούνται για μακροχρόνια ή μόνιμη στάθμευση ή αποθήκευση οχημάτων, πολύ περισσότερο τα πεζοδρόμια και οι πλατείες. Δεν μπορούν να παραχωρούνται για την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων που απευθύνονται στους διερχόμενους οδηγούς, αδιαφορώντας για την ασφάλεια και την ζωή των πολιτών (και όχι μόνο).

Από την «πόλη-εμπόρευμα» στον «δρόμο-δολοφόνο»

Η σημερινή «πόλη-εμπόρευμα» περιλαμβάνει στον πυρήνα της τον «δρόμο- δολοφόνο» και κατά προέκταση τον «οδηγό-δολοφόνο».

Αυτοί που εμπορεύονται τον αστικό και περιαστικό χώρο, αδιαφορούν ή σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά αντικρίζοντας τις συνέπειες της εμπορευματοποίησης του χώρου. Αντικρίζοντας την μετατροπή των δρόμων από δημόσιους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία ανθρώπων σε «οδικά δίκτυα» που προορίζονται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων, κυρίως Ι.Χ.

Οι δρόμοι σήμερα δεν ενώνουν κάποιες γειτονιές, αλλά και τις διαχωρίζουν. Η ανεξέλεγκτη, διερχόμενη υπερτοπική κυκλοφορία αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και της Αττικής, αποτελεί μια ανοιχτή πληγή. Για κάποιες από τις περιοχές αυτές, οι δρόμοι και το Ι.Χ. αυτοκίνητο, δεν αποτελούν μια «ευλογία» αλλά μια «κατάρα». Κάποιοι από τους δρόμους αυτούς αποκαλούνται «λαιμητόμοι» από τους κατοίκους των περιοχών που τις διασχίζουν, λόγω των συχνών θανατηφόρων «ατυχημάτων» που προκαλούνται σ΄ αυτούς. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για «τροχαία δυστυχήματα», ούτε απλώς για «θανάτους εξ αμελείας», αλλά για εγκληματικές αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Ακόμη και όταν υπάρχουν φανάρια, προστατευτικές μπάρες, διαγραμμίσεις οδών ή ρείθρων πεζοδρομίων, ελάχιστα γίνονται σεβαστά από ένα σημαντικό μέρος ανυπόμονων, βιαστικών, σαλταρισμένων ή «διατελόντων εν ευθυμία» οδηγών Ι.Χ. Ένας μεγάλος αριθμός οδηγών επιμένει να κυκλοφορεί στους δρόμους υπό την επήρεια ψυχοφαρμάκων, αντικαταθλιπτικών, ηρεμιστικών αλλά και αλκοολούχων ποτών. Και βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που οδηγούν θυμωμένοι, εξοργισμένοι, εξουθενωμένοι από τα επαγγελματικά ή οικογενειακά τους προβλήματα. Όλοι αυτοί συνιστούν τον εν δυνάμει «οδηγό-δολοφόνο» για την ύπαρξη του οποίου βέβαια δεν φταίει πάντα η «άσφαλτος».

Ο «οδηγός-δολοφόνος» είναι μεν «δια-ταξικός», δηλαδή προέρχεται από όλες τις τάξεις, αλλά οφείλει την ύπαρξή του στις πολιτικές ή στην ανυπαρξία πολιτικών της κυρίαρχης τάξης,

Οπότε;

Χρειάζονται άλλες πολιτικές που να ξεκινούν από μια «φιλοσοφία» διαφορετική από την κυρίαρχη, από μια στάση ζωής διαφορετική από την κυρίαρχη. Χρειάζονται πολιτικές που θα προϋποθέτουν τον σεβασμό του άλλου, τον σεβασμό και όχι την εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

Όμως σε πόσα προεκλογικά προγράμματα είδαμε να αναφέρονται αντίστοιχα ζητήματα; Πόσοι υποψήφιοι Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες δεσμεύτηκαν ότι θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα «οδικής ασφάλειας» που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη, δολοφονική κάποιες φορές χρήση των δρόμων των πόλεων;

Ας απαιτήσουμε, έστω και τώρα, να πάρουν θέση.

Πάνος Τότσικας

Εισήγηση του πολεοδόμου Πάνου Τότσικα στην ημερίδα “Να Σταματήσουμε τα Τροχαία Εγκλήματα” που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική εταιρεία ”You Are What U Do – Κώστας Κουβίδης” στο Μουσείο Μπενάκη στις 20/11/2010, λίγες μέρες πριν της Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

EΣΒΗΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ

http://www.idrasis.gr/article.asp?articleID=5053&catID=32&pubID=1

ΚΑΝΤΕ....ΓΛΑΣΤΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ


Κάντε... γλάστρα τον προφυλακτήρα
Η ανακύκλωση αυτοκινήτων αυξάνεται συνεχώς και έως το τέλος του χρόνου θα έχουν οδηγηθεί στην πρέσα 100.000 Ι.Χ.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣΦανταστείτε τα υλικά του παλιού σας αυτοκινήτου να γίνονται δάπεδο για παιδικές χαρές, από τους προφυλακτήρες να κατασκευάζονται πλαστικές γλάστρες και καρέκλες, ενώ τα λάδια του να χρησιμοποιούνται ως λιπαντικά σε κινητήρες άλλων αυτοκινήτων ή ακόμη και σε κότερα!
Οπως μας επισήμανε ο κ. Βοναζούντας, γενικός διευθυντής της ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ένα παλιό αυτοκίνητο να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 85%! Σύμφωνα με την ΕΔΟΕ, που είναι και ο αρμόδιος φορέας για την ανακύκλωση των οχημάτων, κάθε χρόνο αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των οχημάτων που οδηγούνται προς ανακύκλωση. Χαρακτηριστικό αυτής της αύξησης είναι ότι το 2004 - χρονιά που ξεκίνησε η διαδικασία της ανακύκλωσης - τα αυτοκίνητα που οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση ήταν 1.000, ενώ έως το τέλος του 2011 θα έχουν οδηγηθεί στην πρέσα για ανακύκλωση περίπου 100.000 σαραβαλάκια! Πώς γίνεται η ανακύκλωση ενός αυτοκινήτου;
Επισκεφθήκαμε μια από τις εταιρείες ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο της Αττικής για να δούμε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανακύκλωση ενός... σαράβαλου: Το πρώτο βήμα είναι η περισυλλογή του παλιού αυτοκινήτου από τα κέντρα ανακύκλωσης. Στη συνέχεια οδηγείται στο σημείο απορρύπανσης. Σε αυτό το στάδιο (που είναι το πιο σημαντικό αλλά και το πιο χρονοβόρο) γίνεται ο διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά υλικά: αφαιρούνται τα υγρά (λάδια κινητήρα, υγρά φρένων, υγρών μπαταρίας κτλ.), οι προφυλακτήρες, τα πλαστικά μέρη, το παρμπρίζ και πιο επικίνδυνα υλικά, όπως ο καταλύτης. Στο τέλος έχει απομείνει το «κουφάρι» του αυτοκινήτου, το οποίο πηγαίνει στην πρέσα. Εκεί το αυτοκίνητο γίνεται κομματάκια και κατόπιν συνεχίζεται ο διαχωρισμός των υλικών (π.χ. του σίδερου από το αλουμίνιο). Τα συγκεκριμένα υλικά οδηγούνται σε εξειδικευμένα εργοστάσια, όπου θα χρησιμοποιηθούν ακόμη και ως πρώτη ύλη για την κατασκευή άλλων προϊόντων. Οπως το αλουμίνιο για πόρτες ή και παράθυρα, ενώ το σίδερο για εργαλεία!
Η εταιρεία eco-Ελαστικά ανακυκλώνει τα ελαστικά των οχημάτων και δημιουργεί νέα προϊόντα, όπως δάπεδο για παιδικές χαρές, ενώ εταιρείες ανακύκλωσης πλαστικών παράγουν από τους προφυλακτήρες των παλιών αυτοκινήτων γλάστρες, πλαστικές καρέκλες κτλ. Αγκάθι παραμένει για την ΕΔΟΕ η ανακύκλωση των κρυστάλλων (όπως τα παρμπρίζ), αφού ακόμη δεν υπάρχει ανάλογος φορέας (ένα μεγάλο ποσοστό οδηγείται στην αγορά των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών). Όσο για τα πιο επικίνδυνα υλικά (όπως ο καταλύτης και ο αμίαντος), σύμφωνα με τον κ. Βοναζούντα, η περισυλλογή τους γίνεται από εταιρείες του εξωτερικού..
ΠΗΓΗ: AUTONEA

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ


Γερμανικό πρόστιμο στον Πάπα
Ενας Γερμανός θέλει να τιμωρηθεί ο Πάπας με το ανάλογο πρόστιμο, επειδή κατά την επίσκεψη του Ποντίφικα στην πατρίδα του δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας!
Μάλιστα και με βάση τα λεγόμενα του δικηγόρου του ενάγοντα ο Πάπας κινδυνεύει να πληρώσει πρόστιμο 2.500 ευρώ επειδή δεν φοράει ζώνη ασφαλείας κατ' εξακολούθηση...

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ


Κατάθεση ψυχής

Ανάγκα και θεοί πείθονται. Το δυσβάσταχτο κόστος χρήσης και συντήρησης ενός αυτοκινήτου και τα συνεχώς αυστηρότερα τεκμήρια διαβίωσης υποχρεώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να πάρουν την απόφαση και να καταθέσουν τις πινακίδες του Ι.Χ. τους. Μία απόφαση, η οποία ισοδυναμεί πολλές φορές με κατάθεση... ψυχής καθώς πρόκειται συνήθως για ηλικιωμένα μοντέλα, άρα υψηλής συναισθηματικής αξίας για τους ιδιοκτήτες τους.
Αυτό που βιώνουμε τη σημερινή εποχή είναι μια βίαιη προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στη Γηραιά Ηπειρο έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια μια πολιτική φορολόγησης της χρήσης του αυτοκινήτου (και ιδιαίτερα του παλαιοτέρου), όταν στην Ελλάδα είχαμε επιλέξει να φορολογούμε κυρίως την αγορά του Ι.Χ. Από εκεί και έπειτα λειτουργούσαμε σχεδόν σε εθελοντική βάση, όσον αφορά στην πληρωμή των ασφαλίστρων, στους τεχνικούς ελέγχους στα ΚΤΕΟ, στη σωστή συντήρηση του οχήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από έναν χρόνο κόστιζαν τα καύσιμα στην Ελλάδα φτηνότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ευρωζώνης, κάτι που αντιστράφηκε πλέον και έτσι πληρώνουμε πανάκριβα τη βενζίνη και το ντίζελ.
Οι Ευρωπαίοι πέτυχαν με αυτόν τον τρόπο την ανανέωση του στόλου των Ι.Χ. και την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με μοντέλα υψηλών αντιρρυπαντικών προδιαγραφών ενώ ταυτόχρονα έδωσαν το φιλί της ζωής στις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες τους. Για την Ελλάδα προκύπτει μόνον περιβαλλοντικό όφελος καθώς δεν παράγουμε δικά μας αυτοκίνητα, όμως αυτή η βίαιη προσαρμογή πραγματοποιείται μια εποχή κατά την οποία τα χρήματα αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση. Χρόνια ολόκληρα κλείναμε το μάτι στην παρανομία συμπιέζοντας τεχνητά το κόστος χρήσης για τα Ι.Χ. μας και τώρα έφτασε ο λογαριασμός τη χειρότερη ώρα καθώς μας βρήκε ταπί και ψύχραιμους. Το ηλεκτροσόκ το οποίο βιώνουμε έχει πάντως και τα καλά του καθώς ανακαλύψαμε - έστω και καθυστερημένα - την κρυφή γοητεία των μέσων μαζικής μεταφοράς, του ποδηλάτου και των... ποδιών μας!
ΠΗΓΗ: AUTO NEA

Η ΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


Η κρίση αύξησε την κατάθεση πινακίδων

Πού γίνεται η προσωρινή κατάθεση των πινακίδων του αυτοκινήτου μας;
Στις αρμόδιες ΔΟΥ όπου φορολογείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Αυτό ισχύει μόνο για την προσωρινή κατάθεση, διότι για την οριστική διαγραφή και κατάθεση των πινακίδων θα πρέπει να απευθυνόμαστε στα εγκεκριμένα κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων που αναλαμβάνουν και όλες τις διαδικασίες.
Μέχρι πότε μπορούμε να κάνουμε κατάθεση των πινακίδων του αυτοκινήτου μας;
Οποτε θέλουμε. Ομως καλό είναι, για να γλιτώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους, να καταθέσουμε τις πινακίδες του αυτοκινήτου μας έως τα τέλη Δεκεμβρίου.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για να καταθέσουμε τις πινακίδες του αυτοκινήτου;
Απαιτείται η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, οι πινακίδες, μια υπεύθυνη δήλωση που να αποδεικνύει ότι το αυτοκίνητο θα φυλάσσεται σε κλειστό χώρο στάθμευσης (η ύπαρξη του ιδιωτικού χώρου αποδεικνύεται από φωτοτυπία του Ε9) και το αποδεικτικό ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη του 2011.
Πόσο κοστίζει;
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που πρόκειται να κάνει προσωρινή κατάθεση πινακίδων δεν επιβαρύνεται οικονομικά.
Εφόσον καταθέσουμε τις πινακίδες, μπορούμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο;
Οταν γίνει κατάθεση πινακίδων, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην Εφορία για διάστημα ενός χρόνου. Σε αυτό το διάστημα το Ι.Χ. δεν μπορεί να κινηθεί.
Τι γίνεται στην περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε επανάκτηση των πινακίδων;
Εφόσον καταθέσουμε τις πινακίδες μας, έχουμε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τις πάρουμε πίσω. Εδώ ισχύουν δύο περιπτώσεις: στην πρώτη περίπτωση και αν θέλουμε να πάρουμε πίσω τις πινακίδες εντός τους έτους, θα πρέπει να πάμε στην Εφορία και να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον έτος (χωρίς καμία επιβάρυνση ή προσαύξηση).
Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον περάσει ένα έτος, θα πρέπει να βγάλουμε καινούργιες πινακίδες από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Μεταφορών (εάν περάσει ένα έτος από την προσωρινή κατάθεση πινακίδων, αυτές καταστρέφονται), να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους και ένα παράβολο 30 ευρώ.
Μπορούμε να πουλήσουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες;
Οχι. Για να γίνει μεταβίβαση του αυτοκινήτου μας θα πρέπει να κάνουμε επανάκτηση των πινακίδων.
Τι ισχύει για τις μοτοσικλέτες;
Απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που ισχύουν και για το αυτοκίνητο.
ΠΗΓΗ: AUTONEA

60 XΡΟΝΙΑ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


H πρώτη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων - όπως τη γνωρίζουμε και σήμερα - κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από δύο Αμερικανούς, τους Ρότζερ Γκρίσουολντ και Χιου ντε Χέιβεν, τo 1951.
Χρειάστηκαν τουλάχιστον οκτώ χρόνια για να εξελιχθεί η συγκεκριμένη πατέντα. Ο Νιλς Μπόλιν, μηχανικός της Volvo, την τελειοποίησε και μετά η πατέντα εφαρμόστηκε στα μοντέλα της σουηδικής φίρμας το 1959.
Δύο χρόνια νωρίτερα είχε ξεκινήσει να τοποθετεί η Volvo στα μοντέλα της ζώνες ασφαλείας δύο σημείων, όμως όχι μόνο δεν προστάτευαν αποτελεσματικά του επιβάτες, αλλά τους προκαλούσαν σοβαρούς τραυματισμούς.
Το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων ήταν ένα Volvo PV544. Η Volvo μάλιστα ήταν και η πρώτη εταιρεία η οποία εφάρμοσε τη ζώνη ασφαλείας στον στάνταρ εξοπλισμό των μοντέλων της.
Το 1967, η ίδια εταιρεία παρουσίασε και τα πρώτα της συμπεράσματα για τη ζώνη ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η έκθεση έδειχνε καθαρά ότι η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων, περιορίζοντας παράλληλα τους τραυματισμούς, σε ποσοστό της τάξεως του 50%-60%. Αργότερα, ήλθαν και οι ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι χρωστούν τη ζωή τους σε αυτό το σημαντικό εξάρτημα ασφάλειας. Να σημειωθεί ότι ο Νιλς Μπόλιν ανήκει στους πρωτοπόρους επιστήμονες που εξέλιξαν τους πλευρικούς αερόσακους.
ΠΗΓΗ: AUTO NEA

ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ


Πρώτα τα αυτονόητα
Στρες, κούραση, απροσεξία και έλλειψη βασικών γνώσεων αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν εξελίσσοντας συστήματα ασφαλείας, τα οποία λειτουργούν προληπτικά (ενεργητική ασφάλεια) ή απαλύνουν τις συνέπειες του ατυχήματος (παθητική ασφάλεια).
Αρχίζοντας από την καθιέρωση απλών εξαρτημάτων, όπως ήταν για παράδειγμα η υποχρεωτική τοποθέτηση εξωτερικού καθρέφτη και στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, προχώρησαν σε πιο καινοτόμα συστήματα (π.χ. ABS, αερόσακοι κ.λπ.) τα οποία θεωρούνται σήμερα αυτονόητα και υποχρεωτικά. Η υποχρεωτική χρήση του συστήματος ευστάθειας βρίσκεται επίσης προ των πυλών και ακολουθούν πιο περίπλοκοι «ηλεκτρονικοί βοηθοί», όπως τα συστήματα νυχτερινής οδήγησης, το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος μπροστά από εμπόδιο κ.ά.
Εδώ κρύβεται όμως μία μεγάλη παγίδα. Εφοδιάζοντας ένα Ι.Χ. με ολοένα περισσότερα και πιο εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας παραμελούμε τα αυτονόητα, δηλαδή τον ίδιο τον παράγοντα οδηγό. Το σύστημα νυχτερινής οδήγησης θα κληθεί να βοηθήσει περισσότερο εκείνους που δεν επισκέπτονται τακτικά τον οφθαλμίατρο και συνεχίζουν να κάθονται στο τιμόνι με λάθος γυαλιά. Οποιος οδηγεί συγκεντρωμένος δεν έχει τόση ανάγκη κάποιο αόρατο χέρι για να φρενάρει το αυτοκίνητό του επειδή άργησε να δει τον πεζό που περνούσε τον δρόμο. Τέλειος δεν είναι βεβαίως κανένας, με τα νέα συστήματα όμως αυξάνεται η πιθανότητα εφησυχασμού και επανάπαυσης των οδηγών, ακυρώνοντας έτσι τον χαρακτήρα τους ως λύση έσχατης ανάγκης.
Μία άλλη παράμετρος έχει να κάνει με την κατάσταση του αυτοκινήτου και ιδίως των ελαστικών του. Η αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών βοηθημάτων εξαρτάται στην πράξη από την ποιότητα, την απόδοση και τη φθορά των ελαστικών ενός αυτοκινήτου. Η αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων δεν έχει κανένα νόημα όταν είναι φαγωμένα τα λάστιχα. Το σωστό θα ήταν να ξεκινούσαμε από τα αυτονόητα και να χρησιμοποιούσαμε τα εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας επικουρικά.
ΠΗΓΗ: AUTONEA: Πέτρος Πιτσίνης 7-12-2011

6 Δεκ 2011

Decade of Action for Road Safety 2011-2020

Decade of Action for Road Safety 2011-2020

Monthly e-update from the Secretariat
Brochure reviews global launch of Decade
On 11 May 2011, the first ever Decade of Action for Road Safety 2011-2020 was launched with great enthusiasm and optimism across the world. Governments, international agencies, civil society organizations and private companies in more than 100 countries celebrated the launch through hundreds of national and local events. A new brochure highlights some of these events from across the globe.
www.who.int/roadsafety/publications/decade_launch/en/index.html

UN Secretary-General releases latest report Improving global road safety
UN Secretary-General Ban Ki-moon released his latest report on road safety. The report provides an account of achievements attained by the global road safety community from October 2009 - August 2011 and concludes with a number of recommendations needed to achieve the Decade goal.
www.who.int/roadsafety/about/resolutions/en/index.html

Theme announced for Second UN Global Road Safety Week
In its meeting of November 2011, the UN Road Safety Collaboration decided on the theme of the Second UN Global Road Safety Week to be held in 2013. The theme will be: pedestrian safety. It is anticipated that there will be hundreds of events hosted around the world. Join us in starting to plan an event in your country or community. Visit the web site of the UN Road Safety Collaboration for regular updates on preparations.
www.who.int/roadsafety

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims marked around the world
On this year's World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, dozens of commemorations were held in cities worldwide to show support to victims of road traffic crashes, their families and communities. To read about some of these events, visit www.worlddayofremembrance.org/. Statements from UN Secretary-General Ban Ki-moon and others highlighted the importance of this Day.
www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html

Applications to the Road Safety Fund opened
Established by WHO and the FIA Foundation, the Road Safety Fund seeks financial contributions from private companies and other sources to support implementation of the Global Plan for the Decade in developing countries. A first set of grants will be issued in 2012, and it is anticipated that 10 - 15 awards of up to US$ 30,000 will be given to government ministries and NGOs. Applications are now open through 31 January 2012.
www.roadsafetyfund.org/Pages/default.aspx

Terms of reference developed for national Decade focal points
National Decade focal points have been nominated by governments in more than 80 countries. To see if your country has a Decade focal point, visit www.who.int/roadsafety/decade_of_action/focal/en/index.html. If you yourself are a national focal point for the Decade, read the "terms of reference" which give guidance on your role and let us know how we can support you.
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/focal/tor/en/index.html

Share your national Decade plan
A number of countries around the world have created national plans for the Decade. For us to have a general sense of needs which have been identified and to inspire other countries which are in the process of developing plans, we would like to collect those currently available. If your country has a national plan for the Decade, we invite you to share it with the Decade Secretariat.

Calendar of global and regional road safety events created
Those hosting key global or regional road safety events may complete the form here www.who.int/roadsafety/events/form/en/index.html . The information provided will be placed into a calendar of global and regional events on the Decade web site.


We are in need of photos depicting road safety projects and activities. If your organization would like to share photos to contribute to the production of Decade-related advocacy materials, we invite you to do so through the Decade Flickr web site.
www.flickr.com/groups/roadsafetydecade


Decade Secretariat
Ms Laura Sminkey

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ: ΘΕΜΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Στις 24 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Χωρικού Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, παρουσία του Αντιδημάχου κ. Μιχάλη Κινδυλίδη, της προέδρου της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ Ελένης Καρύδη, του Δ/ντή τωνΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου κ. Κολλιάδη Θεοδόση, της συγκοινωνιολόγου κ. Βίκυς Θεοχαρίδου, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, του Δ/ντή του ΚΤΕΟ κ. Τσακίρη, Δημοτικών Συμβούλων, του αρχιτέκτονα κ. Σαρικά Μανώλη και του τοπογράφου κ. Σφυρίου, για άμεσες παρεμβάσεις που επιβάλλεται να γίνουν στην Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, σε δρόμους που δεν διασφαλίζεται η μετακίνηση και η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.
Είχε προηγηθεί επιτόπια επίσκεψη από τον Αντιδήμαρχο κ. Κινδυλίδη την κ.Ελένη Καρύδη και τον Αρχιτέκτονα κ. Σαρικά σε διάφορους κόμβους των οδών της Ιαλυσού, στην Ρόδου -Καμείρου (Διασταύρωση Super-Market Πάππου), Απωλλωνίου Ροδίου και είχε αποφασιστεί να γίνει χαρτογράφηση των περιοχών που μπορούν να κατασκευαστούν κυκλικοί κόμβοι και 'οπου δεν είναι εφικτόν να τοποθετηθούν σηματοδότες (super -market Πάππου και 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού) και στην περιοχή όπου λειτουργεί το σχολικό συγκρότημα Ιαλυσού( Δημοτικό-Γυμνάσιο- Λύκειο)
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν από τους κους Σαρικά και Σφυρίου, οι χαρτογραφήσεις των περιοχών (πρόποδες Φιλερήμου, οδός Αρχιμήδους, Δευκαλίωνος, Στρατόπεδο 291, Τρείς,-πρόποδες Τριών Ιεραρχών) και αναπτύχθηκε η τοποθέτηση σηματοδοτών εκεί που δεν μπορούν να κατασκευαστούν κυκλικοί κόμβοι.
Η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Ελένη Καρύδη, τόνισε τη σημασία και τα οφέλη όλων αυτών των παρεμβάσεων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου, μειώνοντας τα τροχαία δυστυχήματα και παράλληλα ευαισθητοποιεί τους πολίτες αναγνωρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται στο οδικό δίκτυο τον αφορούν και οφείλει να αλλάξει οδική συμπεριφορά, τονίζοντας επίσης, ότι η Οδική Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Επίσης ανέφερε ότι παρόμειες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν και στην πόλη της Ρόδου και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, αναφέρθηκε επίσης στην απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων από το οδικό δίκτυο και από τα πεζοδρόμια (διαφημήσεις στα στέγαστρα των στάσεων-όπως- προβλέπει η νομοθεσία) για να δοθεί το πεζοδρόμιο στο χρήστη-πεζό.
Με το τέλος της σύσκεψης όλοι συμφώνησαν για τις άμεσες παρεμβάσεις, δεσμεύτηκε ο κ. Κολλιάδης και κ. Θεοχαρίδου, αφού στην συνέχεια κάνουν επιτόπια επίσκεψη των σημείων-οδών-περιοχών με την ομάδα σύσκεψης, θα ξεκινήσουν μελέτες για την υλοποίηση όλων αυτών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

5 Δεκ 2011


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, απέστειλε έγγραφο στον Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών στους 12 Δήμους Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου για την καταγραφή των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.

Προς: Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
κ. Φώτη Χατζημιχάλη

Νικήτα 4-6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18531
Κύριε Γενικέ

Η Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α ( Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΡΟΔΟΥ, είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Mη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος
1. Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων( Federation Europeenne des
Victims de la Route- F.E.V.R ) ειδικού συμβούλου του Ο.Η.Ε- Π.Ο.Υ.
2. Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε
3. Συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και φορείς
4. Συμμετέχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ρόδο
5. Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την οδική ασφάλεια, υπό την αιγίδα του Π.Ο.Υ και του
Ο.Η.Ε

Στη Ρόδο λειτουργεί από το 2004, πρωτοβουλία προσωπική της Προέδρου, θύμα τροχαίου ατυχήματος, όταν πριν 10 χρόνια οδηγός, τραυμάτισε θανάσιμα το γιο της 19 χρονών πρωτοετή φοιτητή και το φίλο του στην Αθήνα, ευρισκόμενοι επί του πεζοδρομίου πίσω από τα κιγκλιδώματα στη Συγγρού (ΦΙΧ), πλαισιωμένη από επιστήμονες και άτομα ευαισθητοποιημένα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας .

Στόχοι της Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α είναι:
 Η υποστήριξη των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων (νομικών,
εκπαιδευτικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών,
συγκοινωνιολόγων και πολιτικών μηχανικών)
 Η Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων
 Η ενημέρωση-πρόληψη και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της οδικής ασφάλειας,
καθώς η ανάληψη και η προώθηση δραστηριοτήτων που προάγουν την οδική ασφάλεια, την
κυκλοφοριακή αγωγή και την έρευνα.
 Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της Πολιτείας για την
βελτίωση και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Κύριε Γενικέ

Επικοινωνούμε μαζί σας, γιατί επιθυμούμε να γνωρίσετε την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και να σας καταθέσουμε την άποψή μας, σχετικά με την απόφασή σας για τις ήδη συγκροτημένες αρμόδιες επιτροπές καταγραφής των αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών που υπάρχουν στα οδικά δίκτυα της χωρικής αρμοδιότητας των 12 Δήμων του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Σας πληροφορούμε ότι η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, με έγγραφα της προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, Περιφέρεια, πρώην Νομαρχία από το 2005, είχε επισημάνει ότι, η τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων-επιγραφών είναι παράνομη, αντίθετη τόσο προς τον Κ.Ο.Κ. και τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης για την οδική ασφάλεια, όσο και με το ειδικό νομικό καθεστώς που διέπει τις υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες. Ας σημειωθεί δε ότι με σχετική εγκύκλιο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, έχει χαρακτηριστεί η τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, «διαρκές έγκλημα»: «........Στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση πινακίδων-επιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας και η υπό τούτων εν γένει διαφήμιση, αγαθών ή υπηρεσιών κατά παράβαση των οικείων διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις του επιτρεπτού της τοποθέτησής τους, αποτελεί «διαρκές έγκλημα».

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική Νομοθεσία και τις αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα υπαίθριας διαφήμισης:
1) Ν 2696/1999 και Ν3542/2007: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡIΘ.2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις
3) Ν 2833/2000: Προετοιμασία Ολυμπιακών, υπαίθριες διαφημίσεις
4) Νόμος 1604 της 20/20.6.86. Κύρωση των α) Συμβάσεων: αα) για την οδική κυκλοφορία, ββ) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση, β) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήμανσης και σηματοδότησης και γ) του Πρωτοκόλλου για τις διαγραμμίσεις των οδών ως και τα σχετικά παραρτήματα αυτών.
5) Υπ’ αριθ. 4422/Εγκ.9/13-11-2009 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
6) Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας
προσπάθησε να πείσει τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι επιβάλλεται η απομάκρυνσή των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, επικεντρώνοντας στην ουσία του θέματος της οδικής ασφάλειας των χρηστών του δικτύου, της απόσπασης προσοχής, στην κυκλοφορία των πεζών και ατόμων με αναπηρία στα πεζοδρόμια κλπ.

Τέλος, βλέποντας ότι κανείς δεν μεριμνούσε για τα αυτονόητα, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον πρώην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Οικονόμου Γεώργιο.
Στην πορεία των συνεχών πιέσεων από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έγιναν κάποιες κινήσεις, ίσως εντυπωσιασμού σχετικά με την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Σας αναφέρουμε ενδεικτικά, με ομόφωνες αποφάσεις τα πρώην Δημοτικά Συμβούλια Ρόδου, Ιαλυσού και Πεταλούδων, ενέκριναν τη σύσταση επιτροπών καταγραφής των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, και την άμεση απομάκρυνση τους, αφού προηγουμένως είχαν ζητήσει την καταγραφή όλων των παράνομων πινακίδων και από την Αστυνομική Δ/νση Δωδ/σου.
Στις εκάστοτε συναντήσεις μας με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο ένας φορέας μετέφερε τις ευθύνες στον άλλο.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση, παρά μόνο από τον πρώην Δήμο Ιαλυσού ο οποίος απομάκρυνε όλες τις διαφημιστικές πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί στις οροφές των κτηρίων του Δήμου και ήταν παράνομες σύμφωνα με τον ΓΟΚ.


Κύριε Γενικέ

Θέλουμε να πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι αυτή την φορά η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ρόδου που συγκροτήθηκε με απόφασή σας, να μην μείνει μόνο στο συστηματικό έλεγχο και στην καταγραφή όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων όπως συνέβη κατά το παρελθόν.
Εμείς ζητούμε και προσπαθούμε να πείσουμε το κάθε πολίτη πως: “όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τους δρόμους ασφαλείς”, πόσο μάλλον να πείσουμε τους φορείς και την Πολιτεία, να εφαρμόσουν την Νομοθεσία που ρυθμίζουν θέματα Οδικής Ασφάλειας και παράλληλα νοιάζονται για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, απομακρύνοντας εμπόδια που μπορεί να συντελέσουν αρνητικά κατά την οδήγηση.
Εμείς, τονίζουμε ότι "διατηρείται μια παράνομη κατάσταση η οποία προσβάλλει κυρίως το έννομο αγαθό της ασφάλειας των οδηγών και πεζών και εκθέτει την πολιτεία".
Κάνουμε λόγο για ολιγωρία, σε ότι αφορά στους ελέγχους και ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων από τα αρμόδια όργανα, σε όλους αυτούς που δεν πειθαρχούν στην σχετική Νομοθεσία.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, δεν είναι αντίθετη στην έννοια της διαφήμισης και στα όποια αγαθά μπορεί να προκύπτουν από αυτή.
Είμαστε όμως αντίθετοι στην παραμονή όλων εκείνων των εμποδίων που προκαλούν από μόνα τους την αιτία για τροχαία δυστυχήματα.
Σας παρακαλούμε όπως μετά την καταγραφή των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την άμεση απομάκρυνση τους και να ζητήσετε ευθύνες από όσους παραβιάζουν το καθήκον τους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για να μπει τέλος σε "ένα νοσηρό φαινόμενο, το οποίο επιβιώνει εξακολουθητικά λόγω της απραξίας των εντεταλμένων για την προστασία των πολιτών αρμόδιων φορέων”.

Κύριε Γενικέ
Στην Ελλάδα έχουμε διπλάσιους νεκρούς από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χάνουμε πολύτιμες ΖΩΕΣ στους δρόμους Άδικα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας ξεκινά από όλους εμάς, αρκεί να μην υπάρχει έλλειψη συνέχειας μέτρων για την απόλυτη πρόληψη.
Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.

Συστήματα αναχαίτισης και στηθαία ασφαλείας

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, απέστειλε έγγραφο προς τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, σχετικά με την κατάσταση των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας, στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, επισημαίνοντας ότι η πλημμελής συντήρηση- βελτίωση αυτών μπορεί να είναι η αιτία πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος

Προς Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
κ. Φώτη Χατζηδιάκο

ΘΕΜΑ: Συστήματα αναχαίτισης και στηθαία ασφαλείας
Σχετ: ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ αρ. Φύλλου 702/29-04-2011, αποφάσεις αριθ. ΔΜΕΟ/0/612
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς ( ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε ελλιπώς στο ΦΕΚ Β΄ με ημερομηνία 30-03-2011

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη
Από τις αρχές του 2011 η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να εναρμονιστεί πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1317 που αφορά την επιλογή και τη τοποθέτηση των διαφόρων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας οδών. Οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες οδηγίες που αφορούν τα στηθαία ασφαλείας (ΟΣΜΕΟ, ΚΜΕ κ.λπ.) και οι οποίες δεν ήταν εναρμονισμένες με το ΕΝ1317 αντικαταστάθηκαν από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ) - Έκδοση 2010. Η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1317 μετά την έγκριση και την υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).
Είδη των συστημάτων αναχαίτισης
Με την έννοια "συστήματα αναχαίτισης οχημάτων" νοούνται τα συστήματα παθητικής ασφάλειας που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317. Τα είδη των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων.
Ορισμός των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει να περιορίζουν κατά το δυνατόν τις συνέπειες των ατυχημάτων. Με αυτά επιδιώκεται η προστασία τρίτων, δηλαδή ατόμων που δεν συμμετέχουν άμεσα σε τροχαία ατυχήματα ή των περιοχών εκατέρωθεν της οδού που χρήζουν προστασίας ή του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα, ή προστασία των επιβαινόντων από τις συνέπειες λόγω της εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, π.χ. λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε εμπόδιο παραπλεύρως της οδού.
Οι οδηγίες έχουν εφαρμογή
(1) για την λήψη μέτρων προστασίας σε οδικά τμήματα ή θέσεις κατά την κατασκευή νέων οδών, την
ανακατασκευή ή την βελτίωση υφισταμένων οδών,
(2) για την λήψη μέτρων προστασίας θέσεων ή τμημάτων με νέα εμπόδια σε υφιστάμενες οδούς,
(3) σε τμήματα υφιστάμενων οδών, στα οποία τα υπάρχοντα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει
να αντικατασταθούν λόγω παλαιότητας ή/και φθοράς και
(4) για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τμήματα υφιστάμενων οδών, όπου παρατηρείται υψηλή
συχνότητα ατυχημάτων, λόγω παρέκκλισης των οχημάτων από την πορεία τους.
Ως στηθαία ασφαλείας, παντός τύπου, ορίζονται τα εξαρτήματα συγκράτησης των οχημάτων από εκτροπή της πορείας τους εκτός οδού από πρόσκρουση τους σε εμπόδιο από ανατροπής τους ή τέλος από διέλευση τους στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Μετά από εκκλήσεις συμπολιτών μας για την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία ευρίσκονται μεγάλα τμήματα των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας και ύστερα από ρεπορτάζ σε τοπική εφημερίδα,
Σας παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες σας προκειμένου τα συστήματα αναχαίτισης και στηθαία ασφαλείας τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος του Εθνικού-Επαρχιακού δικτύου, να πληρούν όλα όσα εκ του νόμου προβλέπονται, προκειμένου να περιορίσουν κατά το δυνατόν τα τροχαία ατυχήματα ( συντήρηση, βελτίωση, αντικατάσταση, ύψος στηθαίων ασφαλείας, πρόσθεση αντανακλαστικών, καθαρισμός από χόρτα κ.λ.π)


Κοινοποίηση
κ. Εμμανουήλ Διακομιχάλη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Επειδή δύο γονείς.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΒΟΛΗ

Επειδή δύο γονείς
που έχασαν το παιδί τους σε μια διάβαση της Κηφισίας κινητοποίησαν αρχιτέκτονες και μηχανικούς για να δουλέψουν δωρεάν και να χτιστεί μια γέφυρα ώστε να διασχίζουν τον δρόμο με ασφάλεια 11.000 παιδιά.


Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου 2009, ο 15χρονος Σόλωνας Καρυδάκης είχε βγει έξω με τους φίλους του και διέσχιζε τη διάβαση της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, όταν ένας οδηγός τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε καν, παραδόθηκε μόνο όταν τελείωσε η προθεσμία του αυτόφωρου.
Ο Σόλωνας δεν ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε σε αυτό το σημείο. Τα τελευταία χρόνια στο ίδιο σημείο έχουν γίνει αμέτρητα ατυχήματα. Παλιά δεν υπήρχε καν διάβαση πεζών, αλλά ακόμα κι όταν φτιάχτηκε τα φανάρια δεν ήταν καν συντονισμένα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται κανείς στη νησίδα της Κηφισίας - ανάμεσα σε έξι λωρίδες κίνησης και δυο παράδρομους, σ’ ένα σημείο μάλιστα όπου οι οδηγοί τρέχουν. Στην περιοχή υπάρχουν 15 σχολεία με περισσότερους από 11.000 μαθητές. Από την άλλη πλευρά της λεωφόρου υπάρχει η «Αβάνα», μια γειτονιά μ’ ένα σινεμά και καφέ, στα οποία συχνάζουν τα παιδιά απ’ τα σχολεία της περιοχής. Πάνω από 3.000 παιδιά διασχίζουν καθημερινά την Κηφισίας μετά το σχολείο για να πάνε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ήταν πάγιο αίτημα και των σχολείων αλλά και των δήμων να φτιαχτεί εκεί μια αερογέφυρα. Για τους Ολυμπιακούς, μάλιστα, θα φτιαχνόταν υπόγεια διάβαση, αλλά (φυσικά) τελείωσαν τα λεφτά.
Μετά τον θάνατο του Σόλωνα το αίτημα έγινε ακόμα πιο επιτακτικό. Στις 11/12/2009 οι συμμαθητές του απ’ το Κολέγιο Αθηνών και Ψυχικού (μαζί με μαθητές άλλων εκπαιδευτηρίων) κατέλαβαν την Κηφισίας, ζητώντας αερογέφυρα. Από την αρχή η συμπαράσταση των παιδιών στην οικογένεια του Σόλωνα αλλά και η επιμονή τους για το χτίσιμο αερογέφυρας ήταν συγκινητική. «Μετά από αυτό, το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολέγιο Αθηνών και Ψυχικού) πήρε την απόφαση ν’ αναλάβει την πρωτοβουλία για να υλοποιηθεί το έργο. Παράλληλα, ο απόφοιτος Γιώργος Προκοπίου προσφέρθηκε να κάνει ο ίδιος τη δωρεά», εξηγεί η Λίλιαν Στεφανίδου, μια εκ των αρχιτεκτόνων της γέφυρας, που σχεδιάστηκε από την εταιρεία «Αλέξανδρος Σαμαράς και συνεργάτες». Τον Σεπτέμβριο του 2010, μετά από μήνες προσπαθειών, το υπουργείο ανέθεσε στο Κολέγιο την κατασκευή της γέφυρας.
Πάρα πολλές εταιρίες έκαναν δωρεές σε υλικά, ενώ όλοι δούλεψαν χωρίς αμοιβή για να σχεδιαστεί και να χτιστεί: οι αρχιτέκτονες (η γέφυρα έγινε με τη συνεργασία του καθηγητή του Χάρβαρντ, Σπύρου Πολλάλη), οι μελετητές και οι μηχανικοί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο πατέρας του Σόλωνα, Φαίδων Καρυδάκης. «Είπα από την αρχή ότι κανείς δεν θα μπει ανάμεσα σε μένα και τον γιο μου», λέει ο κ. Καρυδάκης, που είναι πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στις σιδερένιες κατασκευές. «Δεν ήμουνα συνέχεια εκεί -γιατί δουλεύω στο Πολυτεχνείο-, αλλά, παρ’ όλα αυτά, έπρεπε να το παρακολουθήσω από πάρα πολύ κοντά, γιατί το έργο ήταν ιδιαιτέρα σύνθετο. Εξάλλου, ως Πολυτεχνείο είχαμε αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι παρακολούθησης της γέφυρας», συμπληρώνει.

Κάπως έτσι ξεκίνησε μια επίπονη διαδικασία για να φτιαχτεί ένα δημόσιο έργο σε δημόσιο χώρο με ιδιωτική χρηματοδότηση - κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Σαν να μην έφτανε το τέρας της γραφειοκρατίας, το έργο είχε και μια μοναδική δυσκολία, καθώς ανήκει σε τέσσερις φορείς. «Το ένα πεζοδρόμιο ανήκει στους Δήμους Ψυχικού και Φιλοθέης (που έχουν πλέον γίνει ένα δήμος), το άλλο στον Δήμο Χαλανδρίου, ενώ η Κηφισίας ανήκει στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», εξηγεί η Λίλιαν Στεφανίδου.
Τον Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε η μεταφορά των δικτύων, τον Μάρτιο η κατασκευή του έργου, το οποίο παραδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο με 2 κυλιόμενες σκάλες, ραμπόσκαλες για να μπορούν τα παιδιά να μεταφέρουν τα ποδήλατά τους, και μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά και η βασική της δοκός σχηματίζει το γράμμα Ζ, συμβολίζοντας τη ζωή.
«Υπάρχουν ακόμα πράγματα για να γίνουν. Έχουμε βάλει 2 εικαστικά έργα του Οδυσσέα Ελύτη και πάνω σε αυτά στίχους από ποιήματά του. Θα τοποθετήσουμε και παγκάκια και θα δημιουργηθεί και χώρος για γκράφιτι», μας πληροφορεί η Λίλιαν Στεφανίδου. Το έργο για δυο χρόνια θα το επιβλέπει το Κολέγιο και μετά θα το παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για μια πολύ όμορφή γέφυρα. «Για μένα, αυτή η γέφυρα ήταν ένα προϊόν συλλογικής προσπάθειας, που κατάφερε να δημιουργήσει αυτό το τεχνικό επίτευγμα το οποίο αποτελεί κι ένα λειτουργικό μνημείο αφιερωμένο στη συνέργεια και στην αγάπη για τα παιδιά», λέει ο Φαίδων Καρυδάκης. Στην ερώτηση πώς νιώθει τώρα, που μετά από δυο χρόνια η γέφυρα είναι επιτέλους έτοιμη, απαντά: «Είναι μια πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση, γιατί πρόκειται για ένα τεχνικό επίτευγμα. Έχει ήδη παρουσιαστεί σε 4 διεθνή συνέδρια. Τώρα που ολοκληρώθηκε, όμως, για μένα επανέρχεται το κενό. Ένα μικρό κομματάκι απ’ το κενό που άφησε ο Σόλωνας πίσω του αναπληρωνόταν με την κατασκευή αυτής της γέφυρας».