Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr1 Φεβ 2012

Επιστολή στον Πρόεδρο Δημοκρατίας της Ιταλίας

Μετά την αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο του Lazio, Confindustria, η Ένωση πετρελαίου των βιομηχανικών ενώσεων, μαζί με άλλες δεκαπέντε εταιρείες συμπεριλαμβανομένων της Fondazione Luici Guccione (μέλος της FEVR), αντιτάχθηκαν στην έγκριση από το Ιταλικό Κοινοβούλιο της μείωσης του κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου- οδικής ασφάλειας, που εγκρίθηκε από το ιταλικό κοινοβούλιο.Το κόστος της ασφάλειας (οδικών και όχι μόνο ) δεν μπορεί να μπει σε μια λογική της απλής οικονομικής διαπραγμάτευσης.

Καταλήγοντας, το κοινωνικό κόστος της οδικής ασφάλειας, θάνατοι από τροχαία ατυχήματα, το κράτος δαπανά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.Εμείς δεν θα επιτρέψουμε στο κράτος να συμβάλει άμεσα ή έμμεσα την οδική ανασφάλεια και όχι την πρόληψη των παραβιάσεων των νόμων και της νομιμότητας.

Η επιστολή προς τον Πρόεδρο Δημοκρατίας της ΙταλίαςSignor Presidente della Repubblica,

in un ricorso depositato al Tar del Lazio, Confindustria, l'Unione petrolifera e altre dodici Associazioni industriali assieme ad una quindicina di aziende dei settori chimico, cartario e petrolifero - tra cui Eni,Total, Erg, Tamoil e Shell Italia - si dichiarano contrari ai costi minimi della sicurezza dell’autotrasporto.

Costi minimi che sono legge dello Stato approvata dal Parlamento italiano.

Centinaia di migliaia di mezzi pesanti si spostano ogni giorno sulle strade italiane. La concorrenza non può essere fatta sui costi della sicurezza (condizione dei mezzi, velocità, pause e riposi, ecc.).Assicurare la tutela degli utenti della strada applicando la legge sui costi minimi della sicurezza sociale e della circolazione (Art. 83 bis Legge 133/ 2008)", “Migliorare gli spostamenti casa-lavoro e per il lavoro sono due importanti obiettivi del Decennio d’Azione per la sicurezza stradale presentato a Roma il giorno 11 maggio 2011 – sotto l’egida dell’ONU e dell’OMS - e firmato da 36 Organizzazioni economico-sociali italiane. I costi della sicurezza (stradale e non solo di questa) non possono entrare in una logica di mera contrattazione economica.

E’ una cultura che, purtroppo, sempre più si va ad affermare anche tra le Istituzioni. E’ il caso di Roma dove il Comune propone le modifiche alle tariffe dei taxi con un criterio “premiale” che non tiene in nessun conto la sicurezza ma l’aumento della velocità (“Tariffa chilometrica di 1,70 €/km per tratte percorse con velocità di crociera superiore a 50 km/h per più di 60 secondi”).

E i costi sociali della sicurezza stradale? Le vittime della strada e i tanti soldi che lo Stato spende ogni anno? Non permetteremo che lo Stato possa direttamente o indirettamente contribuire all’insicurezza stradale non impedendo violazioni di norme di legge e della legalità da parte di chicchesia .

Questo, Signor Presidente, è uno strano Paese.

Quattro anni orsono abbiamo “scoperchiato” il “bubbone” degli incidenti sui luoghi di lavoro. Oltre il 52% delle morti, nel 2007, di questi incidenti non avvenivano e non avvengono nelle fabbriche, nei cantieri, sulle impalcature dei palazzi in costruzione ma sul percorso casa-lavoro-casa.

Sono incidenti stradali, infortuni in itinera e/o incidenti sul luogo di lavoro, la strada. Confindustria, Sindacati, INAIL convennero con noi e si impegnarono ad avviare azioni concrete.

Ad oggi niente. Questi morti sono anch’essi lavoratori che vanno o tornano dal lavoro (uffici, fabbriche, ecc.) ma anche guidatori professionali, tra questi i “camionisti”, “padroncini” o dipendenti che siano.

Hanno anche loro dignità di morti sul lavoro? O al pari di questi nessuno se ne cura?

Noi per statuto e convinzione intendiamo tutelare e rappresentare le vittime.

Allora chiediamo che la Consulta Nazionale sulla sicurezza stradale presso il CNEL ed il Governoattivino un’iniziativa che porti ad azioni concrete tendenti alla diminuzione di questo grave fenomeno sociale, investendoci risorse.

Imprese e Sindacati, firmatari del Decennio d’Azione per la sicurezza stradale, ed INAIL e Governo si impegnino insieme a costruire una cultura di governo della sicurezza stradale e sui luoghi di lavoro con accordi che prevedano investimenti di risorse e verifiche di controllo dell’efficacia delle azioni intraprese.

E noi chiederemo al Governo ed alla Consulta di invitarLa Signor Presidente, poichè le vittime possano trovare dignità e ristoro per le iniziative che lo Stato saprà trovare con il Suo Alto Patronato.

Conviene a tutti e i familiari delle vittime e le vittime sopravvissute lo chiedono a gran voce e Le saranno riconoscenti.

RingraziandoLa per l’attenzione, Le invio i miei migliori saluti.


e-mail προς την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ( μέλος της FEVR)


Δεν υπάρχουν σχόλια: