Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr14 Σεπ 2016

Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ για τον θάνατο δύο ανηλίκων τέκνων (τριών και εννέα ετών)

Τροχαίο ατύχημα στη Ρουμανία

Εναγωγή στα Ελληνικά Δικαστήρια

Περιορισμός της Ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου

(άρθρ.4 παρ.γ του Ν.4092/2012)

και για τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις


κρίνεται αντισυνταγματικός και

αντίθετος προς την ΕΣΔΑ (1)


  Η μεταβατική διάταξη, που ορίζει ότι ο περιορισμός της την ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στο ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, όσο και εκείνη που θεσπίζει επιτόκιο 6% ετησίως, καταλαμβάνουν και τις ήδη γεγεννημένες ενοχικές αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, δηλαδή αυτές που είχαν γεννηθεί ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012, (8.11.2012), είναι ανίσχυρη και ανεφάρμοστη, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, αφού το περιεχόμενό της αντίκειται προς το άρθρο 17 του Συντάγματος.  Επιπλέον, είναι ανίσχυρη, αφού αντίκειται και προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ), που προστατεύουν την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται και οι απλώς γεγεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο περιουσιακού χαρακτήρα ενοχικές αξιώσεις, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία δικαστικής ικανοποιήσεώς τους, βάσει του ισχύοντος πριν απ’την προσφυγή στα δικαστήρια νομοθετικού καθεστώτος, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, ενώ παράλληλα δεν συντρέχουν οι απαιτούμενοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή ωφέλειας που να δικαιολογούν την παραπάνω αναδρομική κατάργηση.


Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ
για τον θάνατο δύο ανηλίκων τέκνων (τριών και εννέα ετών)
Επιμεριζόμενα :
Ανά 50.000 ευρώ για τον θάνατο ενός εκάστου τέκνου στον πατέρα (50.000 Χ 2 = 100.000 ευρώ).
Ανά 40.000 ευρώ στον αμφιθαλή ανήλικο αδελφό για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, επιδικαζόμενα στον έχοντα την γονική μέριμνα πατέρα (40.000 Χ 2 = 80.000 ευρώ).
Ανά 40.000 ευρώ στη αμφιθαλή αδελφή για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, (40.000 Χ 2 = 80.000 ευρώ).
Ανά 30.000 ευρώ στην ετεροθαλή αδελφή για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, (30.000 Χ 2 = 60.000ευρώ).
Ανά 30.000 ευρώ στον ετεροθαλή αδελφό για τον θάνατο μιας εκάστης αδελφής, (30.000 Χ 2 = 60.000ευρώ).


Σχόλια – Παρατηρήσεις1.Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2102 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

 Για το φλέγον αυτό ζήτημα αναμένουμε την εκδίκαση των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και μετά από αναβολές θα εκδικασθούν στις 17 Νοεμβρίου 2016.


 Πηγή: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: